Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 24-Ιουν-2016 17:35

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016 και ώρα 15:00, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Νίκης 15, στην Αθήνα.

  Επί συνόλου 11.250.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 9 μέτοχοι/κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου με 6.152.574 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 54,6895% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

  Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το Ν.3384/2010, έχουν ώς ακολούθως :

   Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες (Εταιρικές και Ενοποιημένες) Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2015, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Ειδικότερα επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.152.574

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 54,6895%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.152.574

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.152.574  (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

  Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αποχή: 0

   Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρείας και η καταβολή μερίσματος χρήσης 2015 ποσού τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,04) ανά μετοχή και, μετά την παρακράτηση φόρου, ποσοστού 10%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε τριάντα έξι λεπτά του ευρώ (€0,036).

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων μετόχων εγγεγραμμένων στο  Σ.Α.Τ. (record date) και έναρξη πληρωμής μερίσματος χρήσης 2015 ως ακολούθως : Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος Δευτέρα 25η Ιουλίου  2016, ημερομηνία αρχείου δικαιούχων (record date) Τρίτη 26η Ιουλίου 2016 και  ημερομηνία έναρξης πληρωμής Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016. Η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2015 θα πραγματοποιηθεί μέσω της Πληρώτριας Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.. Με επόμενη ανακοίνωση η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις λεπτομέρειες καταβολής του μερίσματος χρήσης 2015.

  Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης και θα εκδοθεί χωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία διανομής του μερίσματος.

  Ειδικότερα επί του δεύτερου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.152.574

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 54,6895%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.152.574

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.152.574  (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

  Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αποχή: 0

   Θέμα 3ο: Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2015. Ειδικότερα επί του τρίτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.152.574

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 54,6895%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.152.574

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.152.574  (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

  Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αποχή: 0

   Θέμα 4ο: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την παρελθούσα χρήση 2015 και προεγκρίθηκαν οι καθαρές μετά από φόρους αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2016 μέχρι ποσού 241.200,00€. Ειδικότερα επί του τέταρτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.152.574

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 54,6895%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.152.574

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.152.574  (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

  Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αποχή: 0

   Θέμα 5ο: Εκλέχθηκε Ελεγκτικό Γραφείο για τη χρήση 2016, η εταιρεία "ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Ε.Π.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ", με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 133 και ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός της αμοιβής τους. Ειδικότερα επί του πέμπτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λύφθηκε ως εξής:

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.152.574

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 54,6895%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.152.574

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.152.574  (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

  Αριθμός ψήφων κατά: 0

  Αποχή: 0

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ