Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 14-Ιουν-2016 12:51

  Κεραμεία Αλλατίνη: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 01.06.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση την 7η Ιουλίου  2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Τέρμα Χαριλάου – Συν/σμός Ν. Ελβετία στην Θεσσαλονίκη, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης .

  Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
  1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς(Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης από 01/01/2012 έως 31/12/2012, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
  2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της υπόλογης χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012.
  3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης  01.01.2013 έως 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
  4. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν.. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002
  5. Αξιολόγηση της σύμβασης και των ενεργειών της εργολάβου εταιρείας για την αξιοποίηση του εταιρικού ακινήτου στην περιοχή Χαριλάου. Ενημέρωση των μετόχων ως προς την πορεία της σύμβασης, και τις ενέργειες του Δ.Σ. Έγκριση και επικύρωση όλων των μέχρι τούδε πράξεων και ενεργειών του Δ.Σ. που μεσολάβησαν μέχρι και την αναβίωση της εταιρείας και την εκλογή νέου Δ.Σ. και μέχρι σήμερα. Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση του ακινήτου ως εκτός σχεδίου πόλεως, με τις ισχύουσες σήμερα πολεοδομικές διατάξεις, και τύχη της σύμβασης με την εργολάβο εταιρεία.
  6. Διάφορες ανακοινώσεις, εξελίξεις και προτάσεις επί εταιρικών θεμάτων.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Πρώτη Επαναληπτική συνεδρίαση θα συνέλθει  την 17η Ιουλίου 2016, ημέρα Kυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο και η τυχόν Δεύτερη Επαναληπτική θα συνέλθει την  28η Ιουλίου 2016 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο , χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών συνεδριάσεων της ανωτέρω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

  Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

  Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος ΄Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. " (Ε.Χ.Α.Ε.) , στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά τη 02.07.2016 ( Ημερομηνία Καταγραφής ) , ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης  (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασις της Γενικής Συνέλευσης της 07.07.2016 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση  σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 04.07.2016, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης..

  Για την πρώτη Επαναληπτική συνεδρίαση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 13.07.2016, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία της πρώτης Επαναληπτικής συνεδρίασης ( ημερομηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής συνεδρίασις) , η δε σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 14.07.2016, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίασης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

  Για την Δεύτερη Επαναληπτική συνεδρίαση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 24.07.2016, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία της δεύτερης Επαναληπτικής συνεδρίασης ( ημερομηνία καταγραφής Β΄ Επαναληπτικής συνεδρίασις) , η δε σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 25.07.2016, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίασης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

  Εναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής, Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

  Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προυποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στη Ημερομηνία Καταγραφής και στην Ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

  Β) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  (α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.3884/2010 , με αίτηση μετόχων  που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 22.06.2016 δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες  πριν από τη Γενική Συνέλευση . Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης   προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση  και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη στις 24.06.2016 δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με τη αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

  (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 01.07.2016, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική  ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 30.06.2016 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης όπως ορίζει το άρθρο 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

  (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία  μέχρι τις 02.07.2016 δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών  για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

  (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 02.07.2016 δηλ. πέντε (5)  τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

  Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά τη άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή πιστοποίηση της μετοχικής  ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας/

  Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ.

  Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο , αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμος αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

  Ο  αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλήν των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

  (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν,

  (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

  (γ) εάν είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας.

  (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

  Ο διορισμός  και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους,  τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

  Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.ceramics-allatini.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για διορισμό αντιπροσώπου . Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Τέρμα Χαριλάου - Συν/σμός Ν. Ελβετία Θεσσαλονίκη ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax 2310-426478 , τρείς τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο 2310-316361.

  Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ

  Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ceramics-allatini.gr) Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων  αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ΄και δ΄του Κ.Ν. 2190/20  θα διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας  της Εταιρείας ( Τέρμα Χαριλάου – Συν/σμός Ν. Ελβετία Θεσσαλονίκη) από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων.

  Θεσ/νίκη  1 Ιουνίου 2016

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ