Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 23-Ιουλ-2015 15:01

  ANEK: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σας γνωρίζουμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία   "Ανώνυμη   Ναυτιλιακή   Εταιρεία   Κρήτης   (ΑΝΕΚ)   Α.Ε.",   η   οποία   αποτελεί συνέχιση της από 22ας Ιουνίου 2015 συνεδριάσεως, που έλαβε χώρα την 22α Ιουλίου 2015 και ώρα 17:00 π.μ. στα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρείας στα Χανιά Κρήτης (Λ.Καραμανλή 148), στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές 112.173.521, ήτοι ποσοστό 59,468% του μετοχικού κεφαλαίου και ισάριθμες ψήφους (σύνολο κεφαλαίου 188.654.892 μετοχές).

  Ελήφθησαν εγκύρως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα δυνάμει του αρθ. 32 του Ν. 2190/20, ως ισχύει, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.anek.gr.

  Θέμα   1ο
   
  Ενέκρινε   την   Ετήσια   Οικονομική   Έκθεση   για   την   εταιρική   χρήση   από   1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές   Καταστάσεις   της   εταιρικής   χρήσης   1ης   Ιανουαρίου   2014  έως   31ης Δεκεμβρίου   2014   μετά   των   σχετικών   Εκθέσεων   και   Δηλώσεων   του   Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.699.888.

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,21%

  Αριθμός ψήφων υπέρ 111.224.588 και ποσοστό 99,57%

  Αριθμός ψήφων κατά 475.300 και ποσοστό 0,43%

  Αριθμός αποχών 0 και ποσοστό 0%

  Θέμα 2o (Α)  

  Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 2014.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.669.353.
  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,19%
  Αριθμός ψήφων υπέρ 67.486.441 και ποσοστό 60,42%
  Αριθμός ψήφων κατά 44.182.912 και ποσοστό 39,55%
  Αριθμός αποχών 30.000 και ποσοστό 0,03%

  Θέμα   2ο  (Β)

  Ενέκρινε   την   απαλλαγή   των   Ορκωτών   Ελεγκτών   από   κάθε   ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 2014.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.699.353.

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,21%

  Αριθμός ψήφων υπέρ 111.150.656 και ποσοστό 99,50%

  Αριθμός ψήφων κατά 548.697 και ποσοστό 0,49%

  Αριθμός αποχών 535 και ποσοστό 0,00%

  Θέμα 3ο

  Εξέλεξε ως τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2015 και καθόρισε την αμοιβή αυτών τους:

  α) Διαμαντουλάκη Εμμανουήλ του Νικολάου (GRANT THORNTON).

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 108.064.615.
   
  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,28%

  Αριθμός ψήφων υπέρ 107.584.204 επί συνόλου και ποσοστό 96,31%

  Αριθμός αποχών 3.531.245 και ποσοστό 3,27%

  β) Αραμπατζής Κωνσταντίνος του Αθανασίου, (Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.)

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 105.232.049.

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 55,78%

  Αριθμός ψήφων υπέρ 100.017.134 επί συνόλου και ποσοστό 89,54%

  Αριθμός αποχών 3.531.245 και ποσοστό 3,36%

  Εξέλεξε ως αναπληρωματικoύς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2015 τους:

  α) Αραμπατζή Αθανασία του Μιχαήλ (GRANT THORNTON).

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 105.235.177.

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 55,78%

  Αριθμός ψήφων υπέρ 57.616.902 επί συνόλου και ποσοστό 51,58%

  Αριθμός αποχών 3.531.245 και ποσοστό 3,36%

  β) Πατατούκα Νεκτάριο -Εμμανουήλ  του   Παναγιώτη,   (Σ.Ο.Λ.  α.ε.ο.ε).

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 105.232.049.

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 55,78%

  Αριθμός ψήφων υπέρ 100.066.991 επί συνόλου και ποσοστό 89,58%

  Αριθμός αποχών 3.531.245 και ποσοστό 3,36%

  Θέμα 4ο (Α)  

  Ενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.614.832.

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,16%

  Αριθμός ψήφων υπέρ 111.073.471 και ποσοστό 99,44%

  Αριθμός ψήφων κατά 541.361 και ποσοστό 0,48%

  Αριθμός αποχών 85.056 και ποσοστό 0,08%

  Θέμα 4ο (Β)

  Προενέκρινε την  αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.614.832.
   
  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,16%

  Αριθμός ψήφων υπέρ 111.067.865 και ποσοστό 99,43%

  Αριθμός ψήφων κατά 546.967 και ποσοστό 0,49%

  Αριθμός αποχών 85.056 και ποσοστό 0,08%

  Θέμα 5ο (Α)

  Ενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2014.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.671.420.

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,19%

  Αριθμός ψήφων υπέρ 56.731.183 και ποσοστό 50,79%

  Αριθμός ψήφων κατά 54.940.237 και ποσοστό 49,18%

  Αριθμός αποχών 28.468 και ποσοστό 0,03%

  Θέμα 5ο (Β)

  Ενέκρινε την αμοιβή του Α Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2014.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.671.420.

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,19%

  Αριθμός ψήφων υπέρ 56.644.610 και ποσοστό 50,71%

  Αριθμός ψήφων κατά 55.026.810 και ποσοστό 49,26%

  Αριθμός αποχών 28.468 και ποσοστό 0,03%

  Θέμα 5ο (Γ)

  Ενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2014.
   
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.671.420.

  Ποσοστό επι του μετοχικού κεφαλαίου: 59,19%

  Αριθμός ψήφων υπέρ 61.016.809 και ποσοστό 54,62%

  Αριθμός ψήφων κατά 50.654.611 και ποσοστό 45,35%

  Αριθμός αποχών 28.468 και ποσοστό 0,03%

  Θέμα 5ο (Δ)

  Ενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2014.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.671.420.

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,19%

  Αριθμός ψήφων υπέρ 61.123.016 και ποσοστό 54,72%

  Αριθμός ψήφων κατά 50.548.404 και ποσοστό 45,25%

  Αριθμός αποχών 28.468 και ποσοστό 0,03%

  Θέμα 5ο (Ε)

  Προενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.671.420.

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,19%

  Αριθμός ψήφων υπέρ 56.721.064 και ποσοστό 50,78%

  Αριθμός ψήφων κατά 54.950.356 και ποσοστό 49,19%

  Αριθμός αποχών 28.468 και ποσοστό 0,03%

  Θέμα 5ο (ΣΤ)  

  Προενέκρινε την αμοιβή του Α Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.671.420.

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,19%

  Αριθμός ψήφων υπέρ 56.657.237 και ποσοστό 50,72%

  Αριθμός ψήφων κατά 55.014.183 και ποσοστό 49,25%

  Αριθμός αποχών 28.468 και ποσοστό 0,03%

  Θέμα 5ο (Ζ)  

  Προενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.671.420.

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,19%

  Αριθμός ψήφων υπέρ 61.024.132 και ποσοστό 54,63%

  Αριθμός ψήφων κατά 50.647.288 και ποσοστό 45,34%

  Αριθμός αποχών 28.468 και ποσοστό 0,03%

  Θέμα 5ο (Η)

  Προενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.671.420.

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,19%

  Αριθμός ψήφων υπέρ 61.120.508 και ποσοστό 54,72%

  Αριθμός ψήφων κατά 50.550.912 και ποσοστό 45,25%

  Αριθμός αποχών 28.468 και ποσοστό 0,03%

  Θέμα 6ο

  Ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20, τη σύμβαση και αμοιβή του κου Αδαμάντιου Κρασανάκη του Εμμανουήλ, μέλους του ΔΣ ισχύος ενός έτους, ήτοι από 01.01.2015 έως 31.12.2015.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.671.420.

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,19%

  Αριθμός ψήφων υπέρ 104.823.078 και ποσοστό 93,84%

  Αριθμός ψήφων κατά 6.848.342 και ποσοστό 6,13%

  Αριθμός αποχών 28.468 και ποσοστό 0,03%

  Θέμα 7ο

  Ανακοίνωσε την εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του κου Αδαμάντιου Κρασανάκη του Εμμανουήλ ως μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη Εκτελεστικού Μέλους κου Γεωργίου Μπαουράκη του Μιχαήλ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του κ.ν. 2190/20

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.699.888.

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,21%

  Αριθμός ψήφων υπέρ 61.344.269 και ποσοστό 54,92%

  Αριθμός ψήφων κατά 50.355.619 και ποσοστό 45,08%

  Αριθμός αποχών 0 και ποσοστό 0,00%

  Θέμα 8ο

  Ενέκρινε την εκλογή του κου Γεωργίου Φραγκιαδάκη του Φραγκίσκου ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Εμμανουήλ Αποστολάκη του Αποστόλου λόγω εκλογής του στην θέση του B  ́ Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.699.888.

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,21%

  Αριθμός ψήφων υπέρ 61.334.481 και ποσοστό 54,91%

  Αριθμός ψήφων κατά 50.365.407 και ποσοστό 45,09%

  Αριθμός αποχών 0 και ποσοστό 0,00%

  Θέμα 9o

  Έλαβε απόφαση περί υιοθέτησης μέτρων , σύμφωνα με το εδάφιο γ της παρ. 1 του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/20. Ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υιοθέτηση μέτρων και ενέκρινε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με θέμα ημερησίας διατάξεως την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε ποσό και με όρους που θα αποφασιστούν από την εν λόγω συνέλευση, ο χρόνος σύγκλησης της οποίας θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνάρτηση με το στάδιο ωρίμανσης των συζητήσεων με τις δανείστριες τράπεζες σχετικά με την αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της Εταιρείας.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.699.480.

  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,21%

  Αριθμός ψήφων υπέρ 111.194.164 και ποσοστό 99,54%

  Αριθμός ψήφων κατά 505.316 και ποσοστό 0,45%

  Αριθμός αποχών 408 και ποσοστό 0,00%

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ