Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 12-Ιουν-2015 16:35

  ΝΕΛ: Αποφάσεις ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 11.06.2015

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 11.06.2015 στην έδρα της Εταιρείας (οδός Ελ.Βενιζέλου αρ.5, Μυτιλήνη 81100, Λέσβος), παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 90,95% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ήτοι 232.340.794 μετοχές σε σύνολο 255.459.600 μετοχών του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και άρα υπήρχε η από τον νόμο απαιτούμενη απαρτία για την συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

  Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης 1.1.2014 έως 31.12.2014, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης – ειδικώς της διατάξεως του άρθρου 2 παρ.4 του Νόμου 3016/2002- και του Ορκωτού Ελεγκτή–Λογιστή.

  Ομοφώνως εγκρίθηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 1.1.2014 έως 31.12.2014, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης –ειδικώς της διατάξεως του άρθρου 2 παρ.4 του Νόμου 3016 / 2002- και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 232.340.794 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 90,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 232.340.794, ήτοι ποσοστό 100,00% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.


  Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 2014.

  Δια ονομαστικής κλήσεως εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 2014.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 232.340.794 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 90,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 232.340.794, ήτοι ποσοστό 100,00% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών–Λογιστών, τακτικών και αναπληρωματικών, για την εταιρική χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

  Ομοφώνως  έγινε η εκλογή των κατωτέρω Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας ''TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών” με Α.Μ. ΣΟΕΛ 166 για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2015:

  Ως τακτικό τον κο Θεόδωρο Ζερβό του Γεωργίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.17591) και ως αναπληρωματικό τον κο Εμμανουήλ Πετράκη του Μιχαήλ  (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.18731).

  Εγκρίνει επίσης τον καθορισμό της αμοιβής τους σύμφωνα με τις ώρες της απασχόλησής τους και σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο κανονισμός του Σώματος Ορκωτών-Λογιστών.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 232.340.794 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 90,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 232.340.794, ήτοι ποσοστό 100,00% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.


  Θέμα 4ο: Αρχαιρεσίες διά την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

  Εξέλεξε δια μυστικής δια δελτίων ψηφοφορίας έξι (6) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εξελέγησαν οι κ.κ. Αβραντίνης Ιωάννης του Διαμαντή, Βάγγερ Μιλτιάδης-Μιχαήλ του Αντωνίου, Σαραβελάκης Κυριάκος του Σταύρου, Τζιλόγλου-Τζιλίδης Λύσσανδρος-Γεώργιος του Ιωάννη ως εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά μέλη και οι κ.κ. Αθηναίος Απόστολος του Ιωάννη και Βάλβη Βασιλική του Μιχαήλ ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, λαμβάνοντας 232.340.794 έκαστος.


  Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2014 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων και των ανωτάτων στελεχών και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανωτάτων στελεχών για την χρήση 2015.

  Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2014 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων και των ανωτέρων στελεχών. Όσες από αυτές δεν έχουν καταβληθεί έχουν αχθεί στους οικείους λογαριασμούς και θεωρούνται οφειλόμενες. Επίσης προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και οι  αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανωτέρων στελεχών για την χρήση 2015.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 232.340.794  που αντιστοιχούν σε ποσοστό 90,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 232.340.794, ήτοι ποσοστό 100,00% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.


  Θέμα 6ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή/και σε στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και σε τρίτα νομικά πρόσωπα με συναφείς δραστηριότητες.

  Ομοφώνως παρασχέθηκε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και σε στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και σε τρίτα νομικά πρόσωπα με συναφείς δραστηριότητες.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 232.340.794  που αντιστοιχούν σε ποσοστό 90,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 232.340.794, ήτοι ποσοστό 100,00% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  Θέμα 7ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των 25.545.960,00 Ευρώ με έκδοση  μέχρι 85.153.200 νέων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,30€ και τιμής διαθέσεως 0,30€, που θα καλυφθεί με δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων. Σε περίπτωση μη καλύψεως του συνόλου της αύξησης αυτή θα ισχύσει για το ποσό που θα καλυφθεί. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

  Απεφασίσθη με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου  της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 25.545.960,00 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Θα εκδοθούν μέχρι 85.153.200 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 €, οι οποίες θα διατεθούν στους μετόχους της εταιρείας με αναλογία 1 (μία) νέα μετοχή για κάθε 3 (τρεις) παλιές με τιμή διάθεσης 0,30 € . Η τιμή διάθεσης μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν. Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα διαρκέσει 15 ημέρες.

  Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου το ποσό της αύξησης, μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και τυχόν διάθεσης αδιάθετων μετοχών από το Δ.Σ. της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920 τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 5 του καταστατικού.

  Χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να διαθέσει τις (τυχόν) αδιάθετες μετοχές που θα προκύψουν από τη μη άσκηση αριθμού δικαιωμάτων προτίμησης, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και υπό τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας, στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεγγραφής ή / και σε τρίτους επενδυτές, άλλως η αύξηση θα ισχύει μέχρι του ποσού της κάλυψης, βάση του άρθρου 13α' του κ.ν.2190/20.

  Η εξουσιοδότηση δίνει τη δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο:

  α) να ρυθμίσει όλα τα θέματα που αφορούν στην κατάρτιση και δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου, του ν.3401/2005, τη λήψη των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών, το Υπουργείο Ανάπτυξης & Αναταγωνιστικότητας, την Τράπεζα της Ελλάδος και οποιαδήποτε άλλη δημόσια Αρχή,

  β) να ρυθμίσει όλα τα θέματα που αφορούν στη διαδικασία εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών,

  γ) να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια ή ζήτημα που απορρέει ή συνδέεται με τη διαδικασία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και δε ρυθμίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

  δ) να προβεί σε οποιαδήποτε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

  Ως προς τη διάθεση των νέων μετοχών, αποφασίστηκαν τα εξής:

  Δικαίωμα προτίμησης στην Aύξηση του Kεφαλαίου θα έχουν:

  (α) όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας, οι οποίοι κατ΄ άρθρο 5 παρ. 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά τη δεύτερη εργάσιμη (record date) που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας, εφόσον διατηρούν τα εν λόγω δικαιώματα κατά το χρόνο ενάσκησής τους και

  (β) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης επί των Νέων Μετοχών κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

  Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 13 παρ. 8 του Κ.Ν 2190/1920) και το Καταστατικό, ορίστηκε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών.

  Η προθεσμία για την καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες δυνάμενη να παραταθεί κατά ένα (1) ακόμη μήνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

  Δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχών.

  Η έναρξη και η λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας. Το δικαίωμα προτίμησης θα ασκείται καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου της άσκησης δικαιώματος προτίμησης. Η σχετική ανακοίνωση πρόσκληση θα ανακοινωθεί στον ημερήσιο Τύπο και θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. Τα δικαιώματα προτίμησης θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. κατά τις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στον Τύπο και θα δημοσιευθούν στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

  Η έναρξη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί κατά τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό του Χ.Α. μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων. Τα δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. μέχρι και τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους.

  Οι μέτοχοι θα ασκούν τα δικαιώματά τους προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση δικαιωμάτων του Ε.Χ.Α.Ε. που αναλογούν στον καθένα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και συγχρόνως θα καταβάλλουν το αντίτιμο των μετοχών, για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν. Για την παραλαβή της βεβαίωσης των δικαιωμάτων της Ε.Χ.Α.Ε. οι μέτοχοι θα απευθύνονται είτε στο Ε.Χ.Α.Ε., αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., είτε στο χειριστή του λογαριασμού χρεογράφων τους (χρηματιστηριακή εταιρεία ή θεματοφύλακας).

  Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης των εγγραφών αποσβένονται και παύουν να ισχύουν (άνευ οιασδήποτε αποζημίωσης).

  Παρασχέθηκε στους κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης που θα ασκήσουν τα δικαιώματα αυτά, δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση, σύμφωνα με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (κατ' άρθρο 13 του Ν. 2190/1920, ως ισχύει), τυχόν αδιάθετων μετοχών στην τιμή διάθεσης.

  Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει σε χρόνο μεταγενέστερο της Γενικής Συνέλευσης:

  α) τους όρους του δικαιώματος προεγγραφής καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησής του,

  β) το τυχόν ανώτατο ποσοστό αδιάθετων μετοχών που ενδέχεται να διατεθεί στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής και τον τρόπο κατανομής των τυχόν αδιάθετων μετοχών στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής και

  γ) τη διαδικασία για την επιστροφή δεσμευμένων ποσών σε περίπτωση μερικής ή μη ικανοποίησης των ασκηθέντων δικαιωμάτων προεγγραφής ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με το δικαίωμα προεγγραφής.

  Τέλος επετράπη στο Διοικητικό Συμβούλιο η θέση ανώτατου ορίου στον αριθμό τυχόν αδιάθετων μετοχών που ενδέχεται να διατεθούν στους επενδυτές που θα ασκήσουν το ως άνω δικαίωμα προεγγραφής όπως επίσης και να αποφασίζει ότι όλες, μερικές ή καμία από τις τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Τυχόν μετοχές που δεν θα έχουν αναληφθεί, μετά το τέλος της προθεσμίας, αποφασίστηκε να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη κρίση του με απόφασή του κατ' άρθρο 13 παρ. 5 - 9 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, στην τιμή διάθεσης.

  Ο βασικός μέτοχος "ΑLTANA NAVIGATION LTD" δήλωσε ότι δεν προτίθεται να διατηρήσει εξαρχής το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία για να διευκολύνει τη συμμετοχή και άλλων επενδυτών στην παρούσα αύξηση.

  Ο άλλος βασικός μέτοχος ANTELOPE SHIPPING INC δεν παρέστη ούτε εκπροσωπήθηκε στην Γενική Συνέλευση.

  Τέλος, όσον αφορά τη χρήση των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αποφασίστηκε να διατεθούν μετά την αφαίρεση των αναλογούντων εξόδων έκδοσης για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας.

   Θέμα 8ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

  Ακολούθησε ενημέρωση από τον κo Αθηναίο Απόστολο επί των τρεχουσών υποθέσεων της εταιρείας.


  Μυτιλήνη, 11.06.2015
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ