Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 03-Ιουν-2015 16:54

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται στις ενδιάμεσες  ενοποιημένες και εταιρικές  οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο  που έληξε την 31 Μαρτίου 2015  (01.01.2015-31.03.2015) , η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

  Σύμφωνα με την από 4/5/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι μετοχές της εταιρείας εντάχθηκαν στην κατηγορία «επιτήρησης» βάσει του άρθρου 3.1.2.5 του κανονισμού του Χ.Α. επειδή οι λογιστικές ζημιές του Ομίλου κατά την χρήση που έληξε την 31.12.2009  ήταν μεγαλύτερες του 30% της καθαρής θέσης του.

  Α.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  Την τρέχουσα  περίοδο που έληξε την 31.03.2015 ο Όμιλος και η Εταιρεία παρουσίασαν τα παρακάτω μεγέθη:

  Το λειτουργικό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση των πλοίων του Ομίλου για την περίοδο 1.1-31.03.2015 ήταν ζημιογόνο κατά ποσό € 1.302.363,88 (αντίστοιχα αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα για την περίοδο 1.1-31.03.2014 ποσού € 3.233.849,37).  Σε επίπεδο Εταιρείας τα λειτουργικά αποτελέσματα για την περίοδο 1.1-31.03.2015 ανήλθαν σε ζημιές € 832.418,98 (αντίστοιχα αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα για την περίοδο 1.1-31.03.2014 ποσού   € 2.038.773,39).

  Θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες για την περίοδο 1.1-31.03.2015 Ομίλου ποσού € 72.876,93 (αρνητικές ταμειακές ροές για την περίοδο 1.1-31.03.2014 ποσού € 623.356,74).  Επιπρόσθετα η Εταιρεία εμφάνισε θετικές ταμειακές ροές για την περίοδο 1.1-31.03.2015 ποσού € 128.727,34 (αρνητικές ταμειακές ροές για την περίοδο 1.1-31.03.2014 ποσού € 248.999,76).

  Ζημίες προ φόρων για την περίοδο 1.1-31.03.2015 του Ομίλου ποσού € 5.302.664,13 (ζημίες για την περίοδο 1.1-31.03.2014 ποσού € 6.210.324,95). Αντίστοιχα, η Εταιρεία εμφάνισε ζημίες προ φόρων για την περίοδο 1.1-31.03.2015 ποσού € 4.138.382,63 (ζημίες για την περίοδο 1.1-31.03.2014 ποσού € 3.421.219,20).

  Β.  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

  Η Διοίκηση του Ομίλου προκειμένου να αρθεί το κριτήριο εφαρμογής της επιτήρησης και προκειμένου να ανακάμψει η πορεία του έχει προβεί μέχρι σήμερα στα εξής:

  Την 13.9.2012  συνήφθη Συμφωνία Εξυγίανσης, κατά την έννοια του ν. 3588/2007, μεταξύ της ΝΕΛ και των συμβαλλομένων πιστωτών της, MILLENNIUM BANK (και της καθολικής της διαδόχου ‘ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.') και ‘ANTELOPE SHIPPING INC', οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 62,5% των συνόλου των πιστωτών της και το 75% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών.

  Η συμφωνία υπεβλήθη προς έγκριση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης την 18.9.2012, οπότε και με προσωρινή διαταγή χορηγήθηκαν τα προβλεπόμενα από το νόμο προληπτικά μέτρα. Η υπόθεση συζητήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου στις 5 και 9 Οκτωβρίου 2012, οπότε και παρετάθη η άνω προσωρινή διαταγή και επεκτάθηκαν τα προληπτικά μέτρα και στην θυγατρική εταιρεία ΣΙ-ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ N.Ε. Κατά την ακροαματική διαδικασία δηλώθηκε και η προσχώρηση της τράπεζας FBBANK (και της καθολικής της διαδόχου ‘ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.') στην Συμφωνία Εξυγίανσης, ανεβάζοντας έτσι τα ποσοστά των συμβαλλομένων πιστωτών σε 75%, επί του συνόλου και στο 99% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων.

  H αίτηση εξυγίανσης της που είχε υποβάλει συζητήθηκε στις 05 Οκτωβρίου 2012 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης και  δεν έγινε πρωτόδικα δεκτή με την απόφαση 8/2013. Η εταιρεία κατέθεσε έφεση ενώπιον του Εφετείου Βορείου Αιγαίου που με την από 12.12.2013 απόφασή του επικύρωσε την Συμφωνία Επικύρωσης ρυθμίζοντας το σύνολο των οφειλών προς τους πιστωτές της, ανά κατηγορία οφειλής, εφαρμόζοντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας πιστωτών. Το περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης προβλέπει συνοπτικά τα εξής: Πρώτη κατηγορία οφειλών: Οι εργαζόμενοι θα λάβουν το σύνολο των δεδουλευμένων τους. Δεύτερη κατηγορία οφειλών: Το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα λάβουν το σύνολο των κατά κεφάλαιο απαιτήσεών τους με μεσοπρόθεσμη αποπληρωμή. Τρίτη κατηγορία οφειλών: Οι τράπεζες Millennium και FBB θα λάβουν περίπου το 20% των απαιτήσεών τους, με μακροχρόνια αποπληρωμή. Οι πιστωτές Millennium και FBB έχουν το δικαίωμα, αντί της οφειλής όπως αυτή περιορίζεται με τη Συμφωνία Εξυγίανσης, να ζητήσουν να τους μεταβιβαστούν πλοία της εταιρείας επί των οποίων ήδη έχουν προτιμώμενες ναυτικές υποθήκες. Τέταρτη κατηγορία οφειλών: Οι υπόλοιποι πιστωτές (προμηθευτές κλπ) θα λάβουν το 20% των απαιτήσεών τους σε 48 μηνιαίες δόσεις. Σημειώνεται ότι οι ανήκοντες στην Τρίτη και την τέταρτη κατηγορία, δηλαδή οι τράπεζες και οι λοιποί πιστωτές μπορούν αντί της μειώσεως και ρυθμίσεως των απαιτήσεών τους να ζητήσουν την κεφαλαιοποίηση των συνολικών απαιτήσεών τους με την έκδοση νέων μετοχών και με τιμή διαθέσεως ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής. Πέμπτη κατηγορία οφειλών: Οι απαιτήσεις των μετόχων της εταιρείας διαγράφονται οριστικά. Έκτη κατηγορία οφειλών: οι επίδικες απαιτήσεις θα ικανοποιηθούν σε ποσοστό 20% και σε 36 μηνιαίες δόσεις από τη λήξη της επιδικίας. Στη συμφωνία προβλέπεται και η πιθανότητα συμμετοχής της ήδη μετόχου ALTANA NAVIGATION LTD σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι το ποσό € 1.000.000 καθώς και η μεταβίβαση προς αυτήν, στο πλαίσιο του σχεδίου εξυγίανσης, των μετοχών των εταιρειών ANTELOPE SHIPPING INC, ERCOLANA HOLDINGS LTD και ISFI- SQUARE FUND. Περαιτέρω με το από 13-9-2012 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ αφενός της MILLENNIUM BANK και αφετέρου των εταιρειών ΝΕΛ, ΣΙ-ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ, RAINBOW MARITIME LTD και SILVER FIN LTD περιορίστηκαν ή και ρυθμίσθηκαν, υπό τον όρο της επικύρωσης της Συμφωνίας Εξυγίανσης, η οποία ήδη επικυρώθηκε κατά τα ανωτέρω, και οι όφειλες των λοιπών εταιρειών του Ομίλου ως εξής:   Οι υποχρεώσεις της ΣΙ ΛΙΝΚ ρυθμίζονται με μακροχρόνια καταβολή. Οι υποχρεώσεις της SILVER FIN LTD περιορίζονται κατά 72% και το υπόλοιπο επίσης θα καταβληθεί μακροχρόνια, ενώ αντιστοίχως περιορίζεται και η υποθήκη επί του πλοίου της εταιρείας.

  Η Διοίκηση του Ομίλου έχει καταρτίσει την 31/12/2014 τριετές Επιχειρηματικό Σχέδιο με ανάλυση των προβλεπόμενων εισροών και εκροών. Με βάση το παραπάνω σχέδιο αναμένεται η επίτευξη πλεονάσματος λειτουργικών ταμειακών ροών οι οποίες θα εξασφαλίζουν την κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου. Οι παραδοχές της διοίκησης βασίζονται σε συντηρητικές προβλέψεις, εκτιμώντας σε λογικές αυξήσεις της επιβατικής κίνησης και την αναμενόμενη ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας από το τέλος του 2015 και μεταγενέστερα.

  Ειδικότερα κατά τη χρήση 2014 η διοίκηση ασχολήθηκε με την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου όπως αυτό προβλεπόταν από την προαναφερθείσα δικαστική επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης. Βασικός παράγοντας ήταν η εφαρμογή της συμφωνίας από τον βασικό πιστωτή που ήταν η Τράπεζα Πειραιώς. Δυστυχώς η συμπαράσταση και η συγκεκριμένες ενέργειες που απαιτούντο από την πλευρά της τραπέζης είτε καθυστέρησαν, είτε δεν πραγματοποιήθηκαν μέσα από μια διαρκή παρελκυστική αντιμετώπιση της εταιρείας μας από την διοίκηση της Τραπέζης Πειραιώς. Είναι χαρακτηριστικό ότι η τράπεζα με καθυστέρηση έξι μηνών υποχρεώθηκε έπειτα από δικαστική απόφαση προσωρινά εκτελεστή να στέρξει να κινητοποιηθεί επιλεκτικά και αποσπασματικά ύστερα από την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων την οποία αναγκαστήκαμε να καταθέσουμε στις 18/06/2014. Πέραν των ανωτέρω η τράπεζα δεν ετακτοποίησε ως όφειλε το θέμα της μεταβίβασης των μετοχών των εταιρειών I.S.F. I-SQUARE FUND, ERCOLANA HOLDINGS LTD, ANTELOPE SHIPPING INC με αποτέλεσμα την μη υλοποίηση της αποφασισθείσας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25/06/2014 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, αφού δεν προσδιοριζόταν  σαφώς η θέση του δεσπόζοντος μετόχου.


  Θεωρούμε επίσης σκόπιμο να αναφέρουμε ότι με μια σειρά αγωγών τις οποίες έχει εγείρει η διοίκηση εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου και οι οποίες έχουν αρχίσει να εκδικάζονται αξιώνει αποζημιώσεις που υπερβαίνουν το ποσό των 30.000.000€  που προέρχονται ( χωρίς τόκους υπερημερίας και προσαυξήσεις) από : 1) μη καταβολή στην εταιρεία των υποχρεωτικών από την εταιρεία  χορηγηθεισών εκπτώσεων 2) μη αναπροσαρμογή του  κρατικού ναυλολογίου ως ορίζουν οι συμβάσεις 3) μη καταβολή επιπρόσθετου ΦΠΑ που επέβαλε μονομερώς το Δημόσιο.

    Στα πλαίσια της εφαρμογής του σχεδίου εξυγίανσης της εταιρείας εκτός των άλλων μέχρι σήμερα  πραγματοποιήθηκε  η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση αριθμού μετοχών 75.001.954 από την I.S.F.I-SQUARE FUND και αριθμού μετοχών 62.520.812 από την ERCOLANA HOLDINGS LTD προς την ALTANA NAVIGATION LTD.
  Ύστερα από τις παραπάνω πράξεις μεταβίβασης η μετοχική σύνθεση  διαμορφώθηκε ως εξής:

  • Η εταιρεία ALTANA NAVIGATION LTD, κατέχει 232.332.265 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 90.95% (από 94.809.949 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 37,11% που ήλεγχε προ των άνω συναλλαγών).

  • Η εταιρεία ISFI-SQUARE FUND LTD, δεν έχει πλέον καμία συμμετοχή στην εταιρεία (από  75.001.954 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 29,36% που ήλεγχε προ των άνω συναλλαγών).

  Γ. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
   

  Το Διοικητικό Συμβούλιο  της Εταιρείας με την από 14/05/2015 απόφαση του καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 11 Ιουνίου 2015 με κύριο θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των 25.545.960,00 Ευρώ με έκδοση  μέχρι 85.153.200 νέων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,30€ και τιμής διαθέσεως 0,30€, που θα καλυφθεί με δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων.


  Το Διοικητικό Συμβούλιο

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ