Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 07-Απρ-2015 16:07

  Paperpack: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

  Την 7η Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά  Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στη συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου επτά μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το 71,98% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 2.845.597 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των 3.953.090 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, που διαιρείται το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας.

  Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

  ΘΕΜΑ 1ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,98% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.845.597 μετοχές, και 2.845.597 έγκυρες θετικές ψήφους), την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης 2014, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.845.597 (ήτοι 71,98% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.845.597 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 2ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,98% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.845.597 μετοχές, και 2.845.597 έγκυρες θετικές ψήφους), την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης  2014.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.845.597 (ήτοι 71,98% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.845.597 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 3ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,98% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.845.597 μετοχές, και 2.845.597 έγκυρες θετικές ψήφους), την έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2014 (01/01/2014-31/12/2014).

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.845.597 (ήτοι 71,98% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.845.597 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 4ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,98% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.845.597 μετοχές, και 2.845.597 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την από 12.03.2015 Ετήσια Έκθεσή του,  περί  διανομής μερίσματος 0,0670 ευρώ ανά μετοχή για την χρήση 2014. Το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή, αφαιρουμένου του φόρου μερισμάτων 10% που θα λάβει κάθε μέτοχος, ανέρχεται σε 0,0603  ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει μέσω Τραπέζης την 04/06/2015 και δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα κατέχουν μετοχές την 28/05/2015 (record date), ενώ η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 27/052015.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.845.597 (ήτοι 71,98% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.845.597 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 5ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,98% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.845.597  μετοχές, και 2.845.597 έγκυρες θετικές ψήφους), την χορήγηση αδείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και τους  διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.845.597 (ήτοι 71,98% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.845.597 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 6ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία, με ποσοστό 98,41% των παρισταμένων μετόχων, και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,98% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.845.597 μετοχές, εκ των οποίων 2.800.318 έγκυρες θετικές ψήφους και 45.279 έγκυρες αρνητικές ψήφους), την έγκριση των αμοιβών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2014 σύμφωνα με την από 10.04.2014 απόφαση προέγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, και την προέγκριση  του συνολικού ύψους των αμοιβών, οι οποίες θα διανεμηθούν για την χρήση του 2015 σε μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με αποφάσεις του Δ.Σ..

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.845.597 (ήτοι 71,98% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.800.318 (98,41%), Κατά: 45.279 (1,59%), Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 7ο: Η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, αποφάσισε ομόφωνα,  με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,98% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.845.597 μετοχές, και 2.845.597 έγκυρες θετικές ψήφους), την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας, “MAZARS Α.Ε. (Α.Μ.ΕΛΤΕ 17)  για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 και της Διενέργειας ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη χορήγηση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού διαχείρισης χρήσης 2015, διορίζοντας ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Μακρή του Γεωργίου (Α.Μ.ΕΛΤΕ 1483) και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Μιχαήλ Παπάζογλου του Χρήστου (Α.Μ.ΕΛΤΕ 1642) και όρισε την αμοιβή τους.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.845.597 (ήτοι 71,98% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.845.597 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Διαβάστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  και ηλεκτρονικά στο

  ReadPoint
  Κυκλοφορεί Εκτάκτως
  Παρασκευή 14 Αυγ. 2020