Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 22-Οκτ-2014 16:27

  ΣΑΟΣ: Ανακοίνωση για σχέδιο τροποποίησης Καταστατικού

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σχέδιο τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ. επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22.10.2014:

  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  Άρθρο 5

  1.Το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά την σύστασή του είχε οριστεί στο ποσό των δραχμών  τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000), το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39  του  παρόντος, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής  αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μιας (Φ.Ε.Κ. 122/17-1-1992). Έκτοτε:

  2. Με την από 26.11.1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 370.000.000 δρχ. με έκδοση 37.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία, ανερχομένου έτσι του μετοχικού κεφαλαίου σε 400.000.000 δρχ. διαιρούμενου σε 40.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 342/26-1-1994).

  3. Με την από 19.2.1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 132.000.000 σε μετρητά από δημόσια εγγραφή με την έκδοση 660.000 νέων ονομαστικών μετοχών και συγχρόνως, μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από δρχ. 10.000 σε δρχ. 200 και αντικαταστάθηκε μία (1) παλαιά με πενήντα (50) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δρχ. Η υπέρ το άρτιο διαφορά, από τη διάθεση των παραπάνω 660.000 μετοχών, μεταφέρθηκε  σε αποθεματικό " εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο".
  Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο, ανήλθε σε δρχ. 532.000.000, διαιρούμενο σε 2.660.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 200 η κάθε μία. (Φ.Ε.Κ. 1125/13-3-1997).

  4. Με την από 18-7-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε:
  Α) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2.773.050 δρχ. με κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών από αναπροσαρμογή των ακινήτων και αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από 200 δρχ. σε 201,0425 δρχ.
  Β) Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ.
  Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 534.773.050 δρχ.  ή 1.569.400 Ευρώ και διαιρείται σε 2.660.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 201,0425 δρχ. ή 0,59 Ευρώ η κάθε μία.

  5. Με την από 10 Ιουνίου 2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται συνολικά κατά το ποσό των 49.549.971 €, το οποίο αντιστοιχεί στο σύνολο του εισφερόμενου, λόγω συγχώνευσης, κεφαλαίου της ΣΑΟΣ  ΑΝΕΣ, ενώ η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής αυξάνεται από 0,59  €  σε 1,00  €.
  Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 51.119.371 € διαιρούμενο σε  51.119.371 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 € η κάθε  μια.

  6. Με την από 18.2.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, επανεγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 5.000.000€ που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 5.11.2010 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι του ποσού των 5.000.000€ με την έκδοση 5.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1€ η κάθε μία, με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, προκειμένου να συμμετάσχουν πιστωτές που έχουν συνάψει ή πρόκειται να συνάψουν συμφωνία με την εταιρεία με κεφαλαιοποίηση των απαιτήσεών.
  Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται μέχρι του ποσού των 56.119.371 € διαιρούμενο σε 56.119.371 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 € η κάθε  μια.

  7. Με την από 30.6.2011 Γενική Συνέλευση των μετόχων προσαρμόζεται το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου στο ύψος των € 51.334.286, λόγω πιστοποίησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας της 20.6.2011 της μερικής καταβολής της ύψους 5.000.000 αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5.11.2010 και επανεγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18.2.2011, ποσού € 214.915 που αντιστοιχεί σε 214.915 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1€ η κάθε μία.
  Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 51.334.286 € διαιρούμενο σε 51.334.286 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 € η κάθε μία.

  8. Με την από 27.12.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώνεται κατά 34.907.314,48€ με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της εταιρείας, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,68€ η κάθε μία.
  Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 16.426.971,52€ διαιρούμενο σε 51.334.286 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32€ η κάθε μία.

  9. Με την από 22.10.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώνεται κατά  8.213.485,76€ με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της εταιρείας, δια ακυρώσεως 25.667.143 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,32€ η κάθε μία.
  Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 8.213.485,76€ διαιρούμενο σε 25.667.143 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32€ η κάθε μία.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων