Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 30-Ιουν-2014 17:34

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία (Γ.Ε.ΜΗ. 122838007000 πρώην αρ.μ.ΑΕ 6055/06/Β/86/133), η οποία συνήλθε στην έδρα της στις 30/06/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, έλαβε τις κατωτέρω σε περίληψη αποφάσεις.

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  τ.Γ.Σ.

  1. Επί του 1ου θέματος (Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013 μετά της σχετικής έκθεσης διαχείρισης (πεπραγμένων) του Δ.Σ., του πιστοποιητικού της ελεγκτικής εταιρίαςκαι της διάθεσης κερδών με την διανομή ή μη μερίσματος)

  Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2013 χωρίς να επιφερθεί σ΄ αυτές οποιαδήποτε τροποποίηση. Η διάθεση του αποτελέσματος γίνεται ως στον Πίνακα «Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων» των οικονομικών καταστάσεων αναφέρεται, το οποίο καταλήγει σε ζημίες μετά από φόρους ΕΥΡΩ - 676.257,34.

  Βασικά μεγέθη της άνω κατάστασης είναι : (α) κύκλος εργασιών ΕΥΡΩ 23.881.771,21, (β) μικτά κέρδη προ αποσβέσεων ΕΥΡΩ 5.182.373,17, (γ) ζημίες προ φόρων ΕΥΡΩ - 572.270,03, (δ) ζημίες μετά από φόρους ΕΥΡΩ - 676.257,34.

  Αποφασίστηκε η μη διανομή τακτικού μερίσματος

  Εγκρίθηκε το πιστοποιητικό ελέγχου της ελεγκτικής εταιρίας επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και η Ετήσια Έκθεση διαχείρισης (πεπραγμένων) του Δ.Σ., η οποία περιλαμβάνει και την Επεξηγηματική Έκθεση, για την διαχειριστική χρήση 2013.

  2. Επί του 2ου θέματος (Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της ελεγκτικής εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά της διαχείρισης και των πεπραγμένων της χρήσης 2013)

  Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο ορκωτός ελεγκτής Ιωάννης Μακρής (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 28131) της ελεγκτικής εταιρίας PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Α.Ε. (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132), από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά επί της διαχείρισης και των πεπραγμένων για τη χρήση 2013.

  3.    Επί του 3ου θέματος (Έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής στην ελεγκτική εταιρία για τον έλεγχο της χρήσης 2013, εκλογή ελεγκτικής εταιρίας καταχωρημένης στο μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής της για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 2014)

  Εγκρίθηκε η αμοιβή που κατεβλήθη στην ελεγκτική εταιρία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Α.Ε. (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132),  για τον έλεγχο της χρήσης 2013. Εξελέγη η ελεγκτική εταιρία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Α.Ε. (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132), για τον έλεγχο της χρήσης 2014 και ορίστηκε η αμοιβή της.

  4. Επί του 4ου θέματος  (Καθορισμός ανώτατου ορίου αποδοχών σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές που θα απασχοληθούν στην εταιρία και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ., τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. να καθορίσει το ύψος των αποδοχών αυτών για κάθε περίπτωση μέχρι το ανώτατο όριο)

  Καθορίσθηκε το ανώτατο όριο των αποδοχών που θα καταβάλει η εταιρία στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της για την διαχειριστική χρήση 2014.

  5. Επί του 5ου θέματος (Έγκριση αμοιβών που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές για την χρήση 2013)

  Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές για την παρελθούσα χρήση 2013.

  6. Επί του 6ου θέματος (Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά)

  Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό πρακτικό της.

  Σημειώσεις:

  Αναφορικά με όλα τα θέμα της τ.Γ.Σ.

  1. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 4.061.708, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,748 % € καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε 14.309.568,00 €. Ψήφοι υπέρ : 4.061.708, ήτοι ποσοστό 100 %του εκπροσωπούμενου στην Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

  2. (α) κατά την συζήτηση των άνω θεμάτων παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 5 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των απόφασης είναι άμεσο.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ