Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 26-Ιουν-2014 12:46

  ΝΕΛ: Αποφάσεις ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 25.06.2014 στην έδρα της Εταιρείας (οδός Ελ.Βενιζέλου αρ.5, Μυτιλήνη 81100, Λέσβος), παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 37,11% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ήτοι 94.817.130 μετοχές σε σύνολο 255.459.600 μετοχών του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και άρα υπήρχε η από τον νόμο απαιτούμενη απαρτία για την συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

  Θέμα 1ο: Υποβολή και Έγκριση των αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων 1/1-31/12/2012 λόγω εφαρμογής του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους».

  Ομοφώνως εγκρίθηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2012 έως 31.12.2012, λόγω αναδρομικής εφαρμογής του αναθεωρημένου ΔΛΠ19 <<Παροχές σε εργαζόμενους>>.
  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 94.817.130  που αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 94.817.130, ήτοι ποσοστό 100,00% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης 1.1.2013 έως 31.12.2013, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης – ειδικώς της διατάξεως του άρθρου 2 παρ.4 του Νόμου 3016/2002- και του Ορκωτού Ελεγκτή–Λογιστή.

  Ομοφώνως εγκρίθηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 1.1.2013 έως 31.12.2013, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης –ειδικώς της διατάξεως του άρθρου 2 παρ.4 του Νόμου 3016 / 2002- και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 94.817.130  που αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 94.817.130, ήτοι ποσοστό 100,00% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 2013.

  Δια ονομαστικής κλήσεως εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 2013.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 94.817.130  που αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 94.817.130, ήτοι ποσοστό 100,00% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών–Λογιστών, τακτικών και αναπληρωματικών, για την εταιρική χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

  Ομοφώνως  έγινε η εκλογή των κατωτέρω Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας ΄΄TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών” με Α.Μ. ΣΟΕΛ 166 για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2014:

  Ως τακτικό τον κο Θεόδωρο Ζερβό του Γεωργίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.17591) και ως αναπληρωματικό τον κο Εμμανουήλ Πετράκη του Μιχαήλ  (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.18731).

  Εγκρίνει επίσης τον καθορισμό της αμοιβής τους σύμφωνα με τις ώρες της απασχόλησής τους και σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο κανονισμός του Σώματος Ορκωτών-Λογιστών.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 94.817.130  που αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 94.817.130, ήτοι ποσοστό 100,00% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2013 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων και των ανωτάτων στελεχών και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανωτάτων στελεχών για την χρήση 2014.

  Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2013 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων και των ανωτέρων στελεχών. Όσες από αυτές δεν έχουν καταβληθεί έχουν αχθεί στους οικείους λογαριασμούς και θεωρούνται οφειλόμενες. Επίσης προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και οι  αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανωτέρων στελεχών για την χρήση 2014.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 94.817.130  που αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 94.817.130, ήτοι ποσοστό 100,00% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

  Θέμα 6ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή/και σε στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και σε τρίτα νομικά πρόσωπα με συναφείς δραστηριότητες.

  Ομοφώνως παρασχέθηκε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και σε στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και σε τρίτα νομικά πρόσωπα με συναφείς δραστηριότητες.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 94.817.130  που αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 94.817.130, ήτοι ποσοστό 100,00% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

  Θέμα 7ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

  Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε την οριστική πλήρωση της κενωθείσης θέσεως στο Δ.Σ. μετά την παραίτηση του κ. Αθανάσιου Μαρκόπουλου-Ράντου υπό της Βασιλικής Βάλβη του Μιχαήλ.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 94.817.130  που αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 94.817.130, ήτοι ποσοστό 100,00% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ