Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 26-Ιουν-2014 12:42

  ΝΕΛ: Απόφαση β΄ επαναληπτικής έκτακτης Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι την 25.06.2014 πραγματοποιήθηκε Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι΄αντιπροσώπου Μετόχων, που εκπροσωπούσαν 94.818.531 μετοχές και ψήφους, σε σύνολο 255.459.000 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 37,11 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

  Κατά τη συνέλευση εγκρίθηκε το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

  Συγκεκριμένα:

  Απεφασίσθη με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου  της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 19.159.470,00 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Θα εκδοθούν μέχρι 63.864.900 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 €, οι οποίες θα διατεθούν στους μετόχους της εταιρείας με αναλογία 1 (μία) νέα μετοχή για κάθε 4 (τέσσερεις) παλιές με τιμή διάθεσης 0,30 € . Η τιμή διάθεσης μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν. Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα διαρκέσει 15 ημέρες.

  Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου το ποσό της αύξησης, μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και τυχόν διάθεσης αδιάθετων μετοχών από το Δ.Σ. της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13 α του κ.ν. 2190/1920 τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 5 του καταστατικού.

  Χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να διαθέσει τις (τυχόν) αδιάθετες μετοχές που θα προκύψουν από τη μη άσκηση αριθμού δικαιωμάτων προτίμησης, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και υπό τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας, στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεγγραφής ή / και σε τρίτους επενδυτές, άλλως η αύξηση θα ισχύει μέχρι του ποσού της κάλυψης, βάση του άρθρου 13α΄ του κ.ν.2190/20.

  Η εξουσιοδότηση δίνει τη δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο:

  α) να ρυθμίσει όλα τα θέματα που αφορούν στην κατάρτιση και δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου, του ν.3401/2005, τη λήψη των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών, το Υπουργείο Ανάπτυξης & Αναταγωνιστικότητας, την Τράπεζα της Ελλάδος και οποιαδήποτε άλλη δημόσια Αρχή,

  β) να ρυθμίσει όλα τα θέματα που αφορούν στη διαδικασία εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών,

  γ) να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια ή ζήτημα που απορρέει ή συνδέεται με τη διαδικασία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και δε ρυθμίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

  δ) να προβεί σε οποιαδήποτε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

  Ως προς τη διάθεση των νέων μετοχών, αποφασίστηκαν τα εξής:

  Δικαίωμα προτίμησης στην Aύξηση του Kεφαλαίου θα έχουν:

  (α) όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας, οι οποίοι κατ΄ άρθρο 5 παρ. 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά τη δεύτερη εργάσιμη (record date) που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας, εφόσον διατηρούν τα εν λόγω δικαιώματα κατά το χρόνο ενάσκησής τους και

  (β) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης επί των Νέων Μετοχών κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

  Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 13 παρ. 8 του Κ.Ν 2190/1920) και το Καταστατικό, ορίστηκε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών.

  Η προθεσμία για την καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες δυνάμενη να παραταθεί κατά ένα (1) ακόμη μήνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

  Δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχών.

  Η έναρξη και η λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας. Το δικαίωμα προτίμησης θα ασκείται καθ΄ όλη τη διάρκεια της περιόδου της άσκησης δικαιώματος προτίμησης. Η σχετική ανακοίνωση πρόσκληση θα ανακοινωθεί στον ημερήσιο Τύπο και θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. Τα δικαιώματα προτίμησης θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. κατά τις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στον Τύπο και θα δημοσιευθούν στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

  Η έναρξη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί κατά τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό του Χ.Α. μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων. Τα δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. μέχρι και τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους.

  Οι μέτοχοι θα ασκούν τα δικαιώματά τους προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση δικαιωμάτων του ΕΛΛ.ΚΑΤ. που αναλογούν στον καθένα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και συγχρόνως θα καταβάλλουν το αντίτιμο των μετοχών, για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν. Για την παραλαβή της βεβαίωσης των δικαιωμάτων της ΕΛΛ.ΚΑΤ.  οι μέτοχοι θα απευθύνονται είτε στο ΕΛΛ.ΚΑΤ., αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., είτε στο χειριστή του λογαριασμού χρεογράφων τους (χρηματιστηριακή εταιρεία ή θεματοφύλακας).

  Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης των εγγραφών αποσβένονται και παύουν να ισχύουν (άνευ οιασδήποτε αποζημίωσης).

  Παρασχέθηκε στους κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης που θα ασκήσουν τα δικαιώματα αυτά, δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση, σύμφωνα με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (κατ΄ άρθρο 13 του Ν. 2190/1920, ως ισχύει), τυχόν αδιάθετων μετοχών στην τιμή διάθεσης.

  Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει σε χρόνο μεταγενέστερο της Γενικής Συνέλευσης:

  α) τους όρους του δικαιώματος προεγγραφής καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησής του,

  β) το τυχόν ανώτατο ποσοστό αδιάθετων μετοχών που ενδέχεται να διατεθεί στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής και τον τρόπο κατανομής των τυχόν αδιάθετων μετοχών στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής και

  γ) τη διαδικασία για την επιστροφή δεσμευμένων ποσών σε περίπτωση μερικής ή μη ικανοποίησης των ασκηθέντων δικαιωμάτων προεγγραφής ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με το δικαίωμα προεγγραφής.

  Τέλος επετράπη στο Διοικητικό Συμβούλιο η θέση ανώτατου ορίου στον αριθμό τυχόν αδιάθετων μετοχών που ενδέχεται να διατεθούν στους επενδυτές που θα ασκήσουν το ως άνω δικαίωμα προεγγραφής όπως επίσης και να αποφασίζει ότι όλες, μερικές ή καμία από τις τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Τυχόν μετοχές που δεν θα έχουν αναληφθεί, μετά το τέλος της προθεσμίας, αποφασίστηκε να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη κρίση του με απόφασή του κατ΄ άρθρο 13 παρ. 5 - 9 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, στην τιμή διάθεσης.

  Ο βασικός μέτοχος "ΑLTANA NAVIGATION LTD" δήλωσε ότι προτίθεται να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία τόσο κατά την αύξηση όσο και για 6 μήνες μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

  Οι άλλοι βασικοί μέτοχοι ήτοι I.S.F. I-SQUARE FUND, ERCOLANA HOLDINGS LTD και ANTELOPE SHIPPING INC δεν παρέστησαν ούτε εκπροσωπήθηκαν στην Γενική Συνέλευση.

  Τέλος, όσον αφορά τη χρήση των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αποφασίστηκε να διατεθούν μετά την αφαίρεση των αναλογούντων εξόδων έκδοσης για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ