Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 19-Ιουν-2014 17:55

  Μάρακ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η εταιρεία ΜΑΡΑΚ Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ, σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί, ότι την 19η Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρίας στην Λεωφόρο Δημοκρατίας 455, συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρίας στην τριακοστή δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 22.05.2013 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου (11) μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.558.650 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου σε σύνολο 9.567.289 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι το 79,01% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

  Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:

  ΘΕΜΑ 1ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εγκρίθηκε, η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2013 (περίοδος 01/01/2013 – 31/12/2013) και ειδικότερα τις περιλαμβανόμενες στην Οικονομική αυτή Έκθεση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ για τη χρήση 2013, σε εταιρική και ενοποιημένη μορφή, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ. Επίσης εγκρίθηκε η έκθεση του Δ.Σ. για τη χρήση 2013 καθώς και τις εκθέσεις ελέγχου της ελεγκτικής εταιρίας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. A.M. ΣΟΕΛ 132

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 7.558.650 (ήτοι 79,71% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 7.558.650, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 2ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε τα πεπραγμένα και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2013 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 7.558.650 (ήτοι 79,71% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 7.558.650, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 3ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2013 στο συνολικό ποσό των 0,00 ευρώ και προεγκρίνει το ανώτατο όριο  των αμοιβών αυτών και για τη χρήση 2014 στο συνολικό ποσό 0,00 ευρώ κατ΄ άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 7.558.650 (ήτοι 79,71% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 7.558.650, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 4ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε την παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά στελέχη της Εταιρείας για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και των μετ΄ αυτής συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 κ.ν.2190/1920, εταιρειών.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 7.558.650 (ήτοι 79,71% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 7.558.650, Κατά: 0, Αποχή: 0.

   

  ΘΕΜΑ 5ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε την παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά στελέχη της Εταιρείας όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 κ.ν. 2190/1920.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 7.558.650 (ήτοι 79,71% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 7.558.650, Κατά: 0, Αποχή: 0.

   

  ΘΕΜΑ 6ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε μετά από  πρόταση  του  Προέδρου  για  τον έλεγχο της  χρήσης 2014  την ελεγκτική εταιρία  PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. A.M. ΣΟΕΛ 132. Επίσης εγκρίνει τις αμοιβές της ελεγκτικής εταιρίας BAKER TILLY HELLASA.EA.M. ΣΟΕΛ 148 που κατεβλήθησαν για τον έλεγχο της χρήσης 2013 και προεγκρίνει τις αμοιβές της PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. A.M. ΣΟΕΛ 132 για την χρήση 2014. 

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 7.558.650 (ήτοι 79,71% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 7.558.650, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 7ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε τις υπάρχουσες συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 7.558.650 (ήτοι 79,71% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 7.558.650, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  Διάφορα Θέματα:

  Έγινε αναφορά από τον Πρόεδρο στην αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106 ν.3588/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από το εφετείο Πειραιά με αριθμό απόφασης 866/2013. Η αποδοχή της αίτησης υπαγωγής είχε ως κύριο αποτέλεσμα την μετατροπή μεγάλου μέρους των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας σε μακροπρόθεσμες. Τέλος ανέλυσε την ανάγκη αύξησης των εμπορικών εσόδων της εταιρείας καθώς και τους τρόπους με τους οποίους η εταιρεία προσπαθεί να το επιτύχει. 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ