Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 30-Μαϊ-2014 18:41

  ΝΕΛ: Αποτελέσματα α΄ τριμήνου του 2014

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

   

  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε

  Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται στις ενδιάμεσες  ενοποιημένες και εταιρικές  οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο  που έληξε την 31 Μαρτίου 2014  (01.01.2014-31.03.2014) , η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

  Σύμφωνα με την από 4/5/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι μετοχές της εταιρείας εντάχθηκαν στην κατηγορία «επιτήρησης» βάσει του άρθρου 3.1.2.5 του κανονισμού του Χ.Α. επειδή οι λογιστικές ζημιές του Ομίλου κατά την χρήση που έληξε την 31.12.2009  ήταν μεγαλύτερες του 30% της καθαρής θέσης του.

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  I)     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ

  Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ΄  κατά την περίοδο 01.01.2014-31.03.2014 ανήλθε σε  ποσό € 6.980.733,91 , έναντι  ποσού € 9.694.819,89 κατά την περίοδο 01.01.2013-31.03.2013, ήτοι παρουσίασε  μείωση 28,00 % .

  Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε ζημιά  ποσού € 4.840.769,15 κατά την περίοδο 01.01.2014-31.03.2014, έναντι ζημιών  ποσού € 2.021.746,20 στην  αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

  Τα αποτελέσματα του  Ομίλου  πριν και μετά από φόρους κατά  την περίοδο 01.01.2014-31.03.2014 ανήλθαν σε ζημιά ποσού € 6.210.324,95, έναντι ζημιάς ποσού € 5.140.847,85 κατά την περίοδο 01.01.2013-31.03.2013.

   II)                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

  Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας  ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ΄  κατά την περίοδο 01.01.2014-31.03.2014 ανήλθε σε  ποσό € 5.814.685,96, έναντι  ποσού € 5.917.801,55 κατά την περίοδο 01.01.2013-31.03.2013 .

  Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας  ανήλθαν σε ζημιά  ποσού € 2.197.238,29 κατά την περίοδο 01.01.2014-31.03.2014, έναντι ζημιών  ποσού € 102.880,23 στην  αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

  Τα αποτελέσματα της Εταιρείας  πριν και μετά από φόρους κατά  την περίοδο 01.01.2014-31.03.2014 ανήλθαν σε ζημιά ποσού € 3.421.219,20, έναντι ζημιάς ποσού € 2.740.736,80 κατά την περίοδο 01.01.2013-31.03.2013.

  ΒΡΑΧΥΠΡΟΣΘΕΣΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙ  ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

  Α. Δικαστική επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης (άρθρο 106α και 106ε του Ν.3588/2007)

  Την 13.9.2012 συνήφθη Συμφωνία Εξυγίανσης, κατά την έννοια του ν. 3588/2007, μεταξύ της ΝΕΛ και των συμβαλλομένων πιστωτών της, MILLENNIUM BANK (και της καθολικής της διαδόχου ‘ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.΄) και ‘ANTELOPE SHIPPING INC΄, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 62,5% των συνόλου των πιστωτών της και το 75% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών.

  Η συμφωνία υπεβλήθη προς έγκριση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης την 18.9.2012, οπότε και με προσωρινή διαταγή χορηγήθηκαν τα προβλεπόμενα από το νόμο προληπτικά μέτρα. Η υπόθεση συζητήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου στις 5 και 9 Οκτωβρίου 2012, οπότε και παρετάθη η άνω προσωρινή διαταγή και επεκτάθηκαν τα προληπτικά μέτρα και στην θυγατρική εταιρεία ΣΙ-ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ N.Ε. Κατά την ακροαματική διαδικασία δηλώθηκε και η προσχώρηση της τράπεζας FBBANK (και της καθολικής της διαδόχου ‘ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.΄) στην Συμφωνία Εξυγίανσης, ανεβάζοντας έτσι τα ποσοστά των συμβαλλομένων πιστωτών σε 75%, επί του συνόλου και στο 99% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων.

  Την 17/06/2013 η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου Α.Ε. ενημέρωσε  το επενδυτικό κοινό ότι η αίτηση εξυγίανσης της που είχε υποβάλει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 106 επ. Ν.3588/2007 και συζητήθηκε στις 05 Οκτωβρίου 2012 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, δεν έγινε πρωτόδικα δεκτή με την απόφαση 8/2013.

  1. Η εταιρεία την 18.6.2013 κατέθεσε έφεση ενώπιον του Εφετείου Βορείου Αιγαίου κατά της παραπάνω απόφασης, με αίτηση την εξαφάνιση της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης και την επικύρωση της από 13.9.2012 σύμβασης ρυθμίσεως των χρεών της με τους πιστωτές της. Η συζήτηση της ένδικης έφεσης διεξήχθει την 17.7.2013 στο Εφετείο Βορείου Αιγαίου. Παράλληλα, το Εφετείο χορήγησε τα προβλεπόμενα από τον νόμο προληπτικά μέτρα μέχρι την έκδοση της απόφασής του.  

  Το Εφετείο Βορείου Αιγαίου με την από 12.12.2013 απόφασή του επικύρωσε την Συμφωνία Επικύρωσης ρυθμίζοντας το σύνολο των οφειλών προς τους πιστωτές της, ανά κατηγορία οφειλής, εφαρμόζοντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας πιστωτών.

  Το περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης προβλέπει συνοπτικά τα εξής:

  Πρώτη κατηγορία οφειλών: Οι εργαζόμενοι θα λάβουν το σύνολο των δεδουλευμένων τους. Δεύτερη κατηγορία οφειλών: Το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα λάβουν το σύνολο των κατά κεφάλαιο απαιτήσεών τους με μεσοπρόθεσμη αποπληρωμή. Τρίτη κατηγορία οφειλών: Οι τράπεζες Millennium και FBB θα λάβουν περίπου το 20% των απαιτήσεών τους, με μακροχρόνια αποπληρωμή. Οι πιστωτές Millennium και FBB έχουν το δικαίωμα, αντί της οφειλής όπως αυτή περιορίζεται με τη Συμφωνία Εξυγίανσης, να ζητήσουν να τους μεταβιβαστούν πλοία της εταιρείας επί των οποίων ήδη έχουν προτιμώμενες ναυτικές υποθήκες. Τέταρτη κατηγορία οφειλών: Οι υπόλοιποι πιστωτές (προμηθευτές κλπ) θα λάβουν το 20% των απαιτήσεών τους σε 48 μηνιαίες δόσεις. Σημειώνεται ότι οι ανήκοντες στην Τρίτη και την τέταρτη κατηγορία, δηλαδή οι τράπεζες και οι λοιποί πιστωτές μπορούν αντί της μειώσεως και ρυθμίσεως των απαιτήσεών τους να ζητήσουν την κεφαλαιοποίηση των συνολικών απαιτήσεών τους με την έκδοση νέων μετοχών και με τιμή διαθέσεως ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής. Πέμπτη κατηγορία οφειλών: Οι απαιτήσεις των μετόχων της εταιρείας διαγράφονται οριστικά. Έκτη κατηγορία οφειλών: οι επίδικες απαιτήσεις θα ικανοποιηθούν σε ποσοστό 20% και σε 36 μηνιαίες δόσεις από τη λήξη της επιδικίας. Στη συμφωνία προβλέπεται και η πιθανότητα συμμετοχής της ήδη μετόχου ALTANA NAVIGATION LTD σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι το ποσό € 1.000.000€ καθώς και η οριστική πώληση προς αυτήν, στο πλαίσιο του σχεδίου εξυγίανσης, των μετοχών των εταιρειών ANTELOPE SHIPPING INC, ERCOLANA HOLDINGS LTD και ISFI- SQUARE FUND με τους όρους της πώλησης όπως συμφωνήθηκαν  με την ενεχυρούχα δανείστρια, εκδοχέα, κυρία (κάθε συμβατικού ή μη μετοχικού δικαιώματος επί των μετοχών κατά το ν.3301/2004) και συμβαλλόμενη Τράπεζα Millennium, λειτουργούσα ατομικά και  επ΄ ονόματι  των   ΄΄ασφαλειοδοτών΄΄  μετόχων κατά την κατάρτιση της από 13.09.2012 Συμφωνία Εξυγίανσης και του Προοιμίου αυτής.

  Περαιτέρω με το από 13-9-2012 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ αφενός της MILLENNIUM BANK και αφετέρου των εταιρειών ΝΕΛ, ΣΙ-ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ, RAINBOW MARITIME LTD και SILVER FIN LTD περιορίστηκαν ή και ρυθμίσθηκαν, υπό τον όρο της επικύρωσης της Συμφωνίας Εξυγίανσης, η οποία ήδη επικυρώθηκε κατά τα ανωτέρω, και οι όφειλες των λοιπών εταιρειών του Ομίλου ως εξής:

  Οι υποχρεώσεις της ΣΙ ΛΙΝΚ ρυθμίζονται με μακροχρόνια καταβολή.

  Οι υποχρεώσεις της SILVER FIN LTD περιορίζονται κατά 72% και το υπόλοιπο επίσης θα καταβληθεί μακροχρόνια, ενώ αντιστοίχως περιορίζεται και η υποθήκη επί του πλοίου της εταιρείας.

   Β. Ανάλυση οικονομικών μεγεθών Ομίλου και μέτρα της Διοίκησης

  Την τρέχουσα  περίοδο που έληξε την 31.03.2014 ο Όμιλος και η Εταιρεία παρουσίασαν τα παρακάτω μεγέθη:

  Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου της 31.03.2014 ανήλθε σε ποσό € 28.775.669,25 (31.12.2013: € 23.293.292,99), έναντι κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού ποσού € 14.895.744,77 (31.12.2013: € 14.277.920,36).  Αντίστοιχα σε επίπεδο Εταιρείας το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ανήλθε σε ποσό € 24.114.880,76 (31.12.2013: € 19.820.817,90), έναντι κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού ποσού € 41.860.540,81 (31.12.2013: € 39.786.706,60). Στις ανωτέρω απαιτήσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται ενδοεταιρικά υπόλοιπα ποσού € 32.996.081,91 και στις υποχρεώσεις ενδοεταιρικά υπόλοιπα ποσού € 10.108.036,63  αντίστοιχα.

  Το λειτουργικό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση των πλοίων του Ομίλου για την περίοδο 01.01-31.03.2014 ήταν ζημιογόνο κατά ποσό € 3.233.849,37 (αντίστοιχα αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα για την περίοδο 01.01-31.03.2013 ποσού € 2.679.246,47). Σε επίπεδο Εταιρείας τα λειτουργικά αποτελέσματα για την περίοδο 01.01-31.03.2014 ανήλθαν σε ζημιές € 2.038.773,39 (αντίστοιχα αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα για την περίοδο 01.01-31.03.2013 ποσού € 690.666,95).

  Αρνητικές  ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες για την περίοδο 01.01-31.03.2014 του Ομίλου ποσού € 623.356,74  (αρνητικές ταμειακές ροές  για την περίοδο 01.01-31.03.2013 ποσού € 163.223,81). Επιπρόσθετα η Εταιρεία εμφάνισε αρνητικές  ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες για την περίοδο 01.01-31.03.2014 ποσού € 248.999,76 (θετικές ταμειακές ροές  για την περίοδο 01.01-31.03.2013 ποσού € 1.034,76).

  Ζημίες προ φόρων για την περίοδο 01.01-31.03.2014 του Ομίλου ποσού € 6.210.324,95 (ζημίες για την περίοδο 01.01-31.03.2013 ποσού € 5.140.847,85).  Αντίστοιχα, η Εταιρεία εμφάνισε ζημίες προ φόρων για την περίοδο 01.01-31.03.2014 ποσού € 3.421.219,20 (ζημίες για την περίοδο 01.01-31.03.2013 ποσού € 2.740.736,80).

  Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου την 31.03.2014 ήταν € 9.627.697,95 (31.03.2013: αρνητικά Ίδια Κεφάλαια € 68.862.612,85). Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας την 31.03.2014 ήταν € 32.930.899,38  (31.03.2013: αρνητικά Ίδια Κεφάλαια € 23.380.109,65).

  Η Διοίκηση του Ομίλου έχει καταρτίσει Επιχειρηματικό Σχέδιο με ανάλυση των προβλεπόμενων εισροών και εκροών λαμβάνοντας υπόψη την αναδιοργάνωση και τον εξορθολογισμό των λειτουργικών δαπανών της. Με βάση το παραπάνω σχέδιο αναμένεται η επίτευξη ικανής κερδοφορίας και πλεονάσματος λειτουργικών ταμειακών ροών οι οποίες θα εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου, καθώς και τα απαραίτητα πλεονάσματα για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Οι παραδοχές της διοίκησης βασίζονται σε συντηρητικές προβλέψεις, εκτιμώντας σε λογικές αυξήσεις της επιβατικής κίνησης και την αναμενόμενη ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας από το τέλος του 2014 και μεταγενέστερα. Επισημαίνουμε όμως ότι ακόμα και αν τα αναμενόμενα γεγονότα συμβούν, τα πραγματικά γεγονότα είναι πιθανόν να είναι διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο.

  Επίσης η Διοίκηση του Ομίλου, από τη προηγούμενη χρήση εκτός από τη συμφωνία εξυγίανσης, έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας όπως οι επαφές με τραπεζικά ιδρύματα για χορήγηση δανείου με σκοπό την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, κινήσεις για πωλήσεις πλοίων που θα έχουν άμεσα θετική επίδραση στη ρευστότητα του ομίλου καθώς και η δυνατότητα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (υπό εξέταση με βάση τις συνθήκες) με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας.

    Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω γεγονότα, οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου καταρτίστηκαν βάσει της αρχής της συνέχισης δραστηριότητας καθώς η διοίκηση εκτιμά ότι οι παραπάνω ενέργειες θα επιτρέψουν στον όμιλο να συνεχίσει τη λειτουργία του. Παρά ταύτα, το ενδεχόμενο της μη επιτυχούς έκβασης των ανωτέρω ενεργειών της διοίκησης υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά με την δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου.

  Β. Έκτακτη Γενική Συνέλευση

  Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του της 02.05.2014, κάλεσε τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28η Μαΐου  2014 για να αποφασίσουν για το παρακάτω θέμα .

  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των 19.159.470,00 Ευρώ με έκδοση  μέχρι 63.864.900 νέων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,30€ και τιμής διαθέσεως 0,30€, που θα καλυφθεί με νέες εισφορές των παλαιών μετόχων. Σε περίπτωση μη καλύψεως του συνόλου της αύξησης αυτή θα ισχύσει για το ποσό που θα καλυφθεί. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

  Επειδή κατά την 28.05.2014 δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία για την συζήτηση του θέματος, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αναβλήθηκε. Η Ά Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίστηκε για την 11.06.2014 σύμφωνα με την από 02.05.2014 σχετική πρόσκληση.

   

  Το Διοικητικό Συμβούλιο

  Ανακοίνωση Βάσει του Άρθρου 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ