Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 06-Μαϊ-2014 10:51

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

   ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

  Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υποβληθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποστέλλεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών για να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ταυτόχρονα με την πρόσκληση για την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της “ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.” (εφεξής η “Εταιρεία”), σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. συγκάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της για την 28 Μαΐου 2014, για να αποφασίσει:

  -Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού € 19.159.470,00.

  Ι. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά 

  Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των € 19.159.470,00 με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Θα εκδοθούν  μέχρι 63.864.900 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 €, οι οποίες θα διατεθούν στους μετόχους της εταιρείας με αναλογία 1 (μία) νέα μετοχή για κάθε 4 (τέσσερεις) παλιές. Κλάσματα  μετοχής δεν θα εκδοθούν.

  Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα διαρκέσει 15 ημέρες.

  Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου το ποσό της αύξησης, μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και τυχόν διάθεσης αδιάθετων μετοχών από το Δ.Σ. της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13 α του κ.ν. 2190/1920 τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 5 του καταστατικού.

  ΙΙ. Απολογισμός χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

  Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την προηγούμενη αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε δυνάμει της από 27-07-2010 αποφάσεως της Β΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ανήλθαν συνολικά σε ποσό 97.926.180,00 ευρώ.

  Ο τρόπος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τροποποιήθηκε με την  από 16/02/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

  Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε από την Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24/03/2011.

   Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν ως ακολούθως:

  Είδος Δαπάνης

  Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο

  Σύμφωνα με την από 16/02/2011 απόφαση του Δ.Σ και της από 24/03/2011 έγκρισης της Α΄ Επαναληπτικής ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης

   

   

  Πραγματοποιήθηκαν 01/01/2011 έως 31/03/2011

  Χρονική περίοδος ταμειακών εκροών σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο

  Πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31/12/2010

  α) Δαπάνες έκδοσης

  326.180,00

  326.180,00

   

  326.180,00

  0,00

  β) Ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης

  37.600.000,00

  37.600.000,00

   

  20.289.175,29

  17.310.824,71

  (β.ι) Ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης για τρέχουσες δραστηριότητες

  14.680.000,00

  24.235.004,00

  Δεκέμβριος 2010 έως 3° τρίμηνο 2011

  17.195.846,24

  7.039.157,76

  (β.ιι) Ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης για περαιτέρω ανάπτυξη εργασιών της εταιρείας

  22.920.000,00

  13.364.996,00

  1° έως 4° τρίμηνο 2011

  3.093.329,05

  10.271.666,95

  γ) Μείωση τραπεζικού δανεισμού

  60.000.000,00

  60.000.000,00

  1°  τρίμηνο 2011

  51.950.147,22

  8.049.852,78

   Σύνολα

  97.926.180,00

  97.926.180,00

   

  72.565.502,51

  25.360.677,49

   

   

  ΙΙΙ. Προορισμός νέων κεφαλαίων

  Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την προτεινόμενη αύξηση, μετά την αφαίρεση των αναλογούντων εξόδων έκδοσης, θα διατεθούν  για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας

  Εκτιμάται ότι η διάθεση των παραπάνω κεφαλαίων θα έχει ολοκληρωθεί έως 28.10.2014

  IV. Ανακοινώσεις βασικών μετόχων

  Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ήτοι Altana Navigation Ltd, I.S.F.I-Square Fund, Ercolana Holdings Ltd και ANTELOPE SHIPPING Inc., αναμένεται να ανακοινώσουν τις προθέσεις τους σχετικά με τη διατήρηση ή μη του ποσοστού συμμετοχής τους κατά τους προβλεπόμενους από την ισχύουσα νομοθεσία χρόνους, κατά την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα αποφασίσει την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου.

  V. Τιμή διάθεσης 

  Η τιμή διάθεσης ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ευρώ 0,30 για κάθε μία νέα μετοχή. Η τιμή διάθεσης μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

  VI. Μετοχές στην Κατηγορία Επιτήρησης

  Οι μετοχές της εταιρείας έχουν τεθεί στην Κατηγορία Επιτήρηση, σύμφωνα με την από 4-5-2010 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. διότι οι ζημιές της ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης.

  Την 13.9.2012 συνήφθη Συμφωνία Εξυγίανσης, κατά την έννοια του ν. 3588/2007, μεταξύ της ΝΕΛ και των συμβαλλομένων πιστωτών της, MILLENNIUM BANK (και της καθολικής της διαδόχου ‘ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.΄) και ‘ANTELOPE SHIPPING INC΄, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 62,5% των συνόλου των πιστωτών της και το 75% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών.

  Η συμφωνία υπεβλήθη προς έγκριση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης την 18.9.2012, οπότε και με προσωρινή διαταγή χορηγήθηκαν τα προβλεπόμενα από το νόμο προληπτικά μέτρα. Η υπόθεση συζητήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου στις 5 και 9 Οκτωβρίου 2012, οπότε και παρετάθη η άνω προσωρινή διαταγή και επεκτάθηκαν τα προληπτικά μέτρα και στην θυγατρική εταιρεία ΣΙ-ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ N.Ε. Κατά την ακροαματική διαδικασία δηλώθηκε και η προσχώρηση της τράπεζας FBBANK (και της καθολικής της διαδόχου ‘ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.΄) στην Συμφωνία Εξυγίανσης, ανεβάζοντας έτσι τα ποσοστά των συμβαλλομένων πιστωτών σε 75%, επί του συνόλου και στο 99% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων.

  Την 17/06/2013 η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου Α.Ε. ενημέρωσε  το επενδυτικό κοινό ότι η αίτηση εξυγίανσης της που είχε υποβάλει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 106 επ. Ν.3588/2007 και συζητήθηκε στις 05 Οκτωβρίου 2012 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, δεν έγινε πρωτόδικα δεκτή με την απόφαση 8/2013.

  Η εταιρεία την 18.6.2013 κατέθεσε έφεση ενώπιον του Εφετείου Βορείου Αιγαίου κατά της παραπάνω απόφασης, με αίτηση την εξαφάνιση της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης και την επικύρωση της από 13.9.2012 σύμβασης ρυθμίσεως των χρεών της με τους πιστωτές της. Η συζήτηση της ένδικης έφεσης διεξήχθει την 17.7.2013 στο Εφετείο Βορείου Αιγαίου και αναμένετο η απόφαση. Παράλληλα, το Εφετείο χορήγησε τα προβλεπόμενα από τον νόμο προληπτικά μέτρα μέχρι την έκδοση της απόφασής του.  

   

  Το Εφετείο Βορείου Αιγαίου με την από 12.12.2013 απόφασή του επικύρωσε την Συμφωνία Εξυγίανσης  ρυθμίζοντας το σύνολο των οφειλών προς τους πιστωτές της, ανά κατηγορία οφειλής, εφαρμόζοντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας πιστωτών.

  Το περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης προβλέπει συνοπτικά τα εξής:

  Πρώτη κατηγορία οφειλών: Οι εργαζόμενοι θα λάβουν το σύνολο των δεδουλευμένων τους. Δεύτερη κατηγορία οφειλών: Το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα λάβουν το σύνολο των κατά κεφάλαιο απαιτήσεών τους με μεσοπρόθεσμη αποπληρωμή. Τρίτη κατηγορία οφειλών: Οι τράπεζες Millennium και FBB θα λάβουν περίπου το 20% των απαιτήσεών τους, με μακροχρόνια αποπληρωμή. Οι πιστωτές Millennium και FBB έχουν το δικαίωμα, αντί της οφειλής όπως αυτή περιορίζεται με τη Συμφωνία Εξυγίανσης, να ζητήσουν να τους μεταβιβαστούν πλοία της εταιρείας επί των οποίων ήδη έχουν προτιμώμενες ναυτικές υποθήκες. Τέταρτη κατηγορία οφειλών: Οι υπόλοιποι πιστωτές (προμηθευτές κλπ) θα λάβουν το 20% των απαιτήσεών τους σε 48 μηνιαίες δόσεις. Σημειώνεται ότι οι ανήκοντες στην Τρίτη και την τέταρτη κατηγορία, δηλαδή οι τράπεζες και οι λοιποί πιστωτές μπορούν αντί της μειώσεως και ρυθμίσεως των απαιτήσεών τους να ζητήσουν την κεφαλαιοποίηση των συνολικών απαιτήσεών τους με την έκδοση νέων μετοχών και με τιμή διαθέσεως ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής. Πέμπτη κατηγορία οφειλών: Οι απαιτήσεις των μετόχων της εταιρείας διαγράφονται οριστικά. Έκτη κατηγορία οφειλών: οι επίδικες απαιτήσεις θα ικανοποιηθούν σε ποσοστό 20% και σε 36 μηνιαίες δόσεις από τη λήξη της επιδικίας. Στη συμφωνία προβλέπεται και η πιθανότητα συμμετοχής της ήδη μετόχου ALTANA NAVIGATION LTD σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι το ποσό € 1.000.000€ καθώς και η μεταβίβαση προς αυτήν, στο πλαίσιο του σχεδίου εξυγίανσης, των μετοχών των εταιρειών ANTELOPE SHIPPING INC, ERCOLANA HOLDINGS LTD και ISFI-

  SQUARE FOUND.

  Περαιτέρω με το από 13-9-2012 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ αφενός της MILLENNIUM BANK και αφετέρου των εταιρειών ΝΕΛ, ΣΙ-ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ, RAINBOW MARITIME LTD και SILVER FIN LTD περιορίστηκαν ή και ρυθμίσθηκαν, υπό τον όρο της επικύρωσης της Συμφωνίας Εξυγίανσης, η οποία ήδη επικυρώθηκε κατά τα ανωτέρω, και οι όφειλες των λοιπών εταιρειών του Ομίλου ως εξής:

  Οι υποχρεώσεις της ΣΙ ΛΙΝΚ ρυθμίζονται με μακροχρόνια καταβολή.

  Οι υποχρεώσεις της SILVER FIN LTD περιορίζονται κατά 72% και το υπόλοιπο επίσης θα καταβληθεί μακροχρόνια, ενώ αντιστοίχως περιορίζεται και η υποθήκη επί του πλοίου της εταιρείας.

  Την χρήση που έληξε την 31.12.2013 ο Όμιλος και η Εταιρεία παρουσίασαν τα παρακάτω μεγέθη:

  • Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου της 31.12.2013 ανήλθε σε ποσό € 23.293.292,99 (31.12.2012: € 95.801.224,94), έναντι κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού ποσού € 14.277.920,36 (31.12.2012: € 22.486.862,94).  Αντίστοιχα σε επίπεδο Εταιρείας το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ανήλθε σε ποσό € 19.820.817,90 (31.12.2012: € 98.641.931,02), έναντι κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού ποσού € 39.786.706,60 (31.12.2012: € 70.884.270,98). Στις ανωτέρω απαιτήσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται ενδοεταιρικά υπόλοιπα ποσού € 31.735.106,95 και στις υποχρεώσεις ενδοεταιρικά υπόλοιπα ποσού € 10.145.595,52  αντίστοιχα. 
  • Το λειτουργικό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση των πλοίων του Ομίλου για την χρήση 2013 ήταν ζημιογόνο κατά ποσό € 9.288.993,25 (αντίστοιχα αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα για την χρήση 2012 ποσού € 15.981.790,27).  Σε επίπεδο Εταιρείας τα λειτουργικά αποτελέσματα για την χρήση 2013 ανήλθαν σε ζημιές € 3.783.682,58 (αντίστοιχα αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα για την χρήση 2012 ποσού € 10.822.560,83). 
  • Θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες για την χρήση 2013 του Ομίλου ποσού € 231.091,69  (αρνητικές ταμειακές ροές για την χρήση 2012 ποσού € 18.057.591,68). Επιπρόσθετα η Εταιρεία εμφάνισε θετικές ταμειακές ροές για την χρήση 2013 ποσού € 143.504,63 (αρνητικές ταμειακές ροές για την χρήση 2012 ποσού € 17.889.035,20).
  • Ζημίες προ φόρων για την χρήση 2013 του Ομίλου ποσού € 59.042.911,33 (ζημίες για την χρήση 2012 ποσού € 75.796.308,42).  Αντίστοιχα, η Εταιρεία εμφάνισε ζημίες προ φόρων για την χρήση 2013 ποσού € 72.183.933,82 (ζημίες για την χρήση 2012 ποσού € 60.841.586,99). 
  • Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου την 31.12.2013 ήταν € 15.838.022,90 (31.12.2012: αρνητικά Ίδια Κεφάλαια € 63.721.765,00). Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας την 31.12.2013 ήταν € 36.352.118,58  (31.12.2012: αρνητικά Ίδια Κεφάλαια € 20.639.372,85).

  Η Διοίκηση του Ομίλου έχει καταρτίσει Επιχειρηματικό Σχέδιο με ανάλυση των προβλεπόμενων εισροών και εκροών λαμβάνοντας υπόψη την αναδιοργάνωση και τον εξορθολογισμό των λειτουργικών δαπανών της. Με βάση το παραπάνω σχέδιο αναμένεται η επίτευξη ικανής κερδοφορίας και πλεονάσματος λειτουργικών ταμειακών ροών οι οποίες θα εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου, καθώς και τα απαραίτητα πλεονάσματα για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Οι παραδοχές της διοίκησης βασίζονται σε συντηρητικές προβλέψεις, εκτιμώντας σε λογικές αυξήσεις της επιβατικής κίνησης και την αναμενόμενη ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας από το τέλος του 2014 και μεταγενέστερα. Επισημαίνουμε όμως ότι ακόμα και αν τα αναμενόμενα γεγονότα συμβούν, τα πραγματικά γεγονότα είναι πιθανόν να είναι διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο.

  Επίσης η Διοίκηση του Ομίλου, από τη προηγούμενη χρήση εκτός από τη συμφωνία εξυγίανσης, έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας όπως οι επαφές με τραπεζικά ιδρύματα για χορήγηση δανείου με σκοπό την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, κινήσεις για πωλήσεις πλοίων που θα έχουν άμεσα θετική επίδραση στη ρευστότητα του ομίλου καθώς και η δυνατότητα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (υπό εξέταση με βάση τις συνθήκες) με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας.

     

  ΜΥΤΙΛΗΝΗ,  02 ΜΑΙΟΥ 2014

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΚ 2014

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ