Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 10-Απρ-2014 18:12

  Paperpack: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

  Την 10η  Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά  Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στη συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου επτά μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το 71,18% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 2.813.818 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των 3.953.090 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, που διαιρείται το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας.

  Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

  ΘΕΜΑ 1ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,18% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.813.818 μετοχές, και 2.813.818 έγκυρες θετικές ψήφους), την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης 2013, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.813.818 (ήτοι 71,18% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.813.818, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 2ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,18% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.813.818 μετοχές, και 2.813.818 έγκυρες θετικές ψήφους), την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης  2013.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.813.818 (ήτοι 71,18% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.813.818, Κατά: 0, Αποχή: 0.

   

  ΘΕΜΑ 3ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,18% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.813.818 μετοχές, και 2.813.818 έγκυρες θετικές ψήφους), την έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2013 (01/01/2013-31/12/2013).

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.813.818 (ήτοι 71,18% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.813.818, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 4ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,18% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.813.818 μετοχές, και 2.813.818 έγκυρες θετικές ψήφους), την έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την από 14.03.2014 έκθεσή του,  περί μη διανομής μερίσματος για την χρήση 2013.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.813.818 (ήτοι 71,18% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.813.818, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 5ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,18% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.813.818 μετοχές, και 2.813.818 έγκυρες θετικές ψήφους), την χορήγηση αδείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και τους  διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.813.818 (ήτοι 71,18% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.813.728, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 6ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία, με ποσοστό 99,52% των παρισταμένων μετόχων, και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,18% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.813.818 μετοχές, εκ των οποίων 2.800.318 έγκυρες θετικές ψήφους και 13.500 έγκυρες αρνητικές ψήφους), την έγκριση των αμοιβών ύψους τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (360.000) ευρώ που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2013 σύμφωνα με την από 26.06.2013 απόφαση προέγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, αλλά και την προέγκριση αμοιβών ύψους έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ για την χρήση 2014, οι οποίες θα διανεμηθούν σε μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με αποφάσεις του Δ.Σ..

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.813.818 (ήτοι 71,18% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.800.318, Κατά: 13.500, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 7ο: Η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, αποφάσισε ομόφωνα,  με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,18% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.813.818 μετοχές, και 2.813.818 έγκυρες θετικές ψήφους), την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας, “MAZARS Α.Ε. (Α.Μ.ΕΛΤΕ 17)  για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1 – 31/12/2014 και της Διενέργειας ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη χορήγηση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού διαχείρισης χρήσης 2014, διορίζοντας ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Μακρή του Γεωργίου (Α.Μ.ΕΛΤΕ 1483) και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Μιχαήλ Παπάζογλου του Χρήστου (Α.Μ.ΕΛΤΕ 1642) και όρισε την αμοιβή τους.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.813.818 (ήτοι 71,18% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.813.818, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 8ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,18% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.813.818 μετοχές, και 2.813.818 έγκυρες θετικές ψήφους), την έγκριση της από 27/01/2014 αντικατάστασης του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μέλους κου Πολυχρονόπουλου Αλέξανδρου,  από τον επιχειρηματία κύριο Τίτο Βασιλόπουλο που εκλέχθηκε στην θέση του ως μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος. Κατόπιν της αντικατάστασης αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνεται όπως αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 27/1/2014 συνεδρίασή του. Η θητεία του νέου Δ.Σ., το οποίο εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30.09.2013, συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει της από 30.09.2013 απόφασης του Δ.Σ. και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει της από 27.01.2014 απόφασης του Δ.Σ., ορίσθηκε τριετής, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016, εκτός αν ήθελε αποφασίσει διαφορετικά η ΓΣ

  Στη συνέχεια η γενική συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ως οριστούν εκ των ανωτέρω μελών που απαρτίζουν το νεοεκλεγέν Δ.Σ.,  ο κύριος Τίτος Βασιλόπουλος και ο κύριος Θεόδωρος Παπαπετρόπουλος ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 3 του Ν. 3061/2002, ως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρο. 26 του Ν. 3091/24.12.2002.

  Τα ανωτέρω πρόσωπα πληρούν τις προϋποθέσεις για το διορισμό τους ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεδομένου ότι δεν κατέχουν μετοχές (σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου) της εταιρίας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα ως  αυτή ορίζεται στις υπό α έως δ περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002 ως ισχύει σήμερα.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.813.818 (ήτοι 71,18% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.813.818, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 9ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,18% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.813.818 μετοχές, και 2.813.818 έγκυρες θετικές ψήφους),  την έγκριση σύμφωνα με τον Ν.2190/20 τον Ν. 3016/2002 και το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας, της από 27/01/2014 αντικατάστασης στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθ. 37 Ν.3693/2008, του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μέλους κου Πολυχρονόπουλου Αλέξανδρου,  από τον επιχειρηματία κύριο Τίτο Βασιλόπουλο που εκλέχθηκε στην θέση του ως μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος. Κατόπιν της αντικατάστασης αυτής την Επιτροπή Ελέγχου αποτελούν  τα μέλη κ.κ. Κορίνα Φασούλη , Λάμπρος Φράγκος και Τίτος Βασιλόπουλος, όπως ορίστηκαν  από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 27/01/2014 συνεδρίασή του.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.813.818 (ήτοι 71,18% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.813.818, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 10ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία, με ποσοστό 99,52% των παρισταμένων μετόχων, και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,18% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.813.818 μετοχές, εκ των οποίων 2.800.318 έγκυρες θετικές ψήφους και 13.500 έγκυρες αρνητικές ψήφους),   την παροχή αδείας για την σύναψη συμβάσεως μεταξύ της εταιρείας και της κυρίας Βεατρίκης Τσουκαρίδη του Μωσέ (συγγενούς μέλους  ΔΣ), σύμφωνα με το άρ. 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, προκειμένου η εταιρεία να αποκτήσει από την κυρία Τσουκαρίδη Βεατρίκη, ακίνητο (γραφεία 70 τ.μ. στον 5ο όροφο πολυκατοικίας  επί της οδού Καλαμίδα  Αριθ. 4 στην Αθήνα), με τίμημα εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ, το οποίο θεωρείται εύλογο και είναι μέσα στο εύρος  της εκτίμησης της αξίας που έγινε από ανεξάρτητο ορκωτό εκτιμητή. Περαιτέρω αποφασίζεται όπως  παρασχεθούν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προς τον σκοπό της υλοποίησης της παρούσας απόφασης, ορίζοντας το/α πρόσωπο/α που θα υπογράψει/ουν για λογαριασμό της εταιρείας την οικεία συμβολαιογραφική πράξη καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.813.818 (ήτοι 71,18% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.800.318, Κατά: 13.500, Αποχή: 0.

   

  Κηφισιά 10 Απριλίου 2014

  Το Διοικητικό Συμβούλιο

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ