Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 31-Μαρ-2014 18:43

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013 του Ομίλου και της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα: Kατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 09.04.2010, αποφασίσθηκε, κατ΄ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (άρθρο 3.1.2.5.), η μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης για τους εξής λόγους: α) οι ζημίες της χρήσης που έληξε στις 31/12/2009 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της Καθαρής Θέσης και β) οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι σημαντικές. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 12/04/2010, κατά τη χρήση 2010. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2013, ο Όμιλος ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. παρουσίασε τα κάτωθι μεγέθη: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2013 διαμορφώθηκε στα 1.288 χιλ. ευρώ έναντι των 2.548 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης χρήσης του 2012. Το ενοποιημένο περιθώριο μεικτού κέρδους το 2013 μειώθηκε σε 25,51% έναντι 39,59% της προηγούμενης χρήσης. Οι ενοποιημένες ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 963 χιλ. ευρώ από 1.666 χιλ. ευρώ κατά τη χρήση 2012. Οι ενοποιημένες ζημιές μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 963 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1.666  χιλ. ευρώ κατά τη χρήση 2012. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν αρνητικά στο ποσό 302 χιλ. ευρώ έναντι επίσης αρνητικών αποτελεσμάτων 209  χιλ. ευρώ κατά τη χρήση 2012. Τέλος όσον αφορά το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας αξίζει να αναφερθεί ότι μειώθηκαν κατά 1.021 χιλ. ευρώ κατά την χρήση του 2013. Πιο συγκεκριμένα σε 15.188 χιλ. ευρώ από 16.209 χιλ. ευρώ που ήταν τη χρήση 2012. Τα δεδομένα που επηρέασαν τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την διάρκεια της χρήσης του 2013, ήταν κυρίως τα εξής: α) η μείωση των πωλήσεων της μητρικής, ιδίως προς τις αγορές του εσωτερικού καθώς και η μειωμένη ζήτηση εκ μέρους βασικών πελατών της, με φυσική συνέπεια τις μειωμένες παραγγελίες τους προς αυτήν β) η μείωση των υπηρεσιών της μητρικής, ιδίως προς τις αγορές του εσωτερικού καθώς και η μειωμένη ζήτηση εκ μέρους βασικών πελατών της  γ) η εν μέρει αναπλήρωση αυτών από πωλήσεις στο εξωτερικό, κυρίως από χώρες του Περσικού Κόλπου. Σε σχέση με τις προοπτικές της εταιρείας για το 2014 η διοίκηση λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την παρούσα πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία της χώρας, συνεχίζει να προσπαθεί να διευρύνει τις δραστηριότητές της κυρίως στο εξωτερικό, αλλά και τη διατήρηση τους όσο είναι δυνατόν στο εσωτερικό. Οι προσπάθειες αυτές ήδη έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς και προσδοκούμε ότι τα αποτελέσματα θα καταστούν εμφανή στους αμέσως προσεχείς μήνες. Γίνονται σοβαρές προσπάθειες και αναπτύσσονται συστηματικές πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή της εταιρείας σε ανάληψη έργων στο εξωτερικό, σε συνεργασία με μεγάλες τοπικές εταιρείες κυρίως στην περιοχή του Περσικού Κόλπου αλλά και σε χώρες όπως Αζερμπαϊτζάν, Κουρδιστάν και Λιβύη. Άμεση συνέπεια της εισροής εσόδων από αυτή τη δραστηριότητα θα είναι η ουσιαστική βελτίωση των ταμειακών ροών της εταιρείας. Οι εξαγωγές είναι πλέον μονόδρομος. Δυστυχώς ούτε αυτές όμως βοηθιούνται από το τραπεζικό σύστημα (αφού δεν χρηματοδοτούνται πλέον  ούτε καν συμβάσεις  οι οποίες καλύπτονται  με ανέκκλητες πιστώσεις) παρά τα όσα εξαγγέλλονται κατά καιρούς.  Επίσης το πολύ κακό όνομα  που έχει δημιουργηθεί για την Ελλάδα στο εξωτερικό έχει αντίκτυπο και στις Ελληνικές επιχειρήσεις, με αρνητικές συνέπειες σε διάφορα επίπεδα όπως το γεγονός ότι οι προμηθευτές απαιτούν πλέον προπληρωμή 100%.  Αναμένοντας την ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ, όπως έχει ανακοινωθεί από τους αρμόδιους δημόσιους  φορείς, η εταιρεία μας, εκτός των έργων ΕΣΠΑ  μέρος των οποίων αναμένει να της ανατεθούν, θα υλοποιήσει το έργο Νaftilos (Ένωση ΜΑΡΑΚ-Profile) τελικού ύψους 7 εκ € με την ένταξή του στο ΕΣΠΑ,  το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει ενεργοποιηθεί με ευθύνη του Eλληνικού Δημοσίου, ενώ μας έχει ανατεθεί ήδη από το 2009 με πλήρη νομική δέσμευση του δημοσίου.  Αναμένεται επίσης η ολοκλήρωση ένταξης της σύμβασης του έργου e-Ναυτιλία ύψους 1,5 εκ € με τον ίδιο τρόπο ένταξης.  Η διοίκηση της εταιρίας, παρότι η οικονομική συγκυρία είναι εξαιρετικά δύσκολη, καταβάλει τεράστια προσπάθεια ώστε να αναστρέψει την παρούσα δυσμενή κατάσταση, αξιολογώντας τις προαναφερθείσες πρωτοβουλίες της και τα ευνοϊκότερα δεδομένα που ελπίζουμε να προκύψουν από τις αναμενόμενες αποφάσεις του δημοσίου.   Ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια ανάληψης περισσότερων έργων κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών. Αναφορικά με τα λειτουργικά έξοδα, η εταιρεία  θα συνεχίσει την προσπάθεια διατήρησης αυτών σε χαμηλότερα επίπεδα. Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται ήδη τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, η διοίκηση της εταιρείας έχει αποφασίσει να μειώσει σημαντικά λειτουργικά κόστη σε σχέση με τη χρήση 2013, καθώς και να εξοικονομήσει πόρους μέσω της μη αντικατάστασης του προσωπικού που θα αποχωρήσει κατά τη  διάρκεια της χρήσης του 2014. Λόγω των ανωτέρω και του προβλήματος ρευστότητας που αντιμετωπίζει η εταιρεία έκανε αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106 ν.3588/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από το εφετείο Πειραιά με αριθμό απόφασης 866/2013. Η αποδοχή της αίτησης υπαγωγής είχε ως κύριο αποτέλεσμα την μετατροπή μεγάλου μέρους των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας σε μακροπρόθεσμες.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ