Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 28-Ιουν-2013 17:30

  Axon: Αποφάσεις της Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ 28-06-2013

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2013 παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 10 μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 13.718.054 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 67,72 % του συνόλου των μετοχών.

  Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

  Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2012, ήτοι των Στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής θέσης, των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, των στοιχείων κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των  Ελεγκτών.

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τα Ετήσια Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2012 ήτοι τα Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής θέσης, τα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων , τα Στοιχεία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, τα στοιχεία κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση σύμφωνα με τα Διεθνή  Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των  Ελεγκτών

  Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 1.1.2012 - 31.12.2012), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

  Η Γενική Συνέλευση απήλλαξε  παμψηφεί, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012.

  Θέμα 3ο:  Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

  Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί για τον έλεγχο της χρήσης 2013,σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 , του Π.Δ. 226/1992 και του Ν. 3693/2008, την Ελεγκτική εταιρεία BDO Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία , με Α.Μ.ΣΟΕΛ 153, Μέλος της BDO international. Η αμοιβή θα καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ορκωτών λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

  Θέμα 4ο: Ανακοίνωση και έγκριση αντικατάστασης  μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

  Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψιν τις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, ενέκρινε παμψηφεί την από 03/08/2012 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας για την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κου Ευαγγελάρα Ιωάννη του Χαράλαμπου από την κα Κοντομού  Μαρία του Ευαγγέλου.

  Θέμα 5ο: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου

  Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του Ν.3091/2002, εξέλεξε παμψηφεί ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  τους κάτωθι: Tην Σταματάκη Βασιλική του Νικολάου μέλος εκτελεστικό, την Πάκα Παρασκευή του Μιχαήλ μέλος μη εκτελεστικό, την Κοντομού Μαρία του Ευαγγέλου μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό, τον Νικολαϊδη Πέτρο του Κωνσταντίνου μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό και τον Λεόντιο Κωνσταντίνο του Δημητρίου μέλος μη εκτελεστικό. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι διετής, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γ.Σ. που θα συγκληθεί εντός του Α΄ εξαμήνου του έτους 2015 για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

  Θέμα 6ο : Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου

  Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του Ν. 3873/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3693 εξέλεξε παμψηφεί, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου  τους κάτωθι: Κοντομού Μαρία, Πρόεδρο (ανεξάρτητο μηεκτελεστικό μέλος), Νικολαΐδη Πέτρο, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό) και Πάκα Παρασκευή, Μέλος (μη εκτελεστικό)

  Η θητεία της επιτροπής Ελέγχου  ορίστηκε  διετής, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γ.Σ. που θα συγκληθεί εντός του Α΄ εξαμήνου του έτους 2015 για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

  Θέμα 7ο:  Εκλογή μελών επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων.

  Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του Ν. 3873/2010 εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων  τους: κα Κατσαρού Παρασκευή κον Λεόντιο Κωνσταντίνο και κον Καφύρα Κωνσταντίνο. Η θητεία της Επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων ορίστηκε μονοετής, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γ.Σ. που θα συγκληθεί εντός του Α΄ εξαμήνου του έτους 2014 για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ