Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 27-Ιουν-2013 11:56

  Paperpack: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την 26η  Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά  Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στη συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου τρείς μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το 69,03% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 2.728.808 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των 3.953.090 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, που διαιρείται το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας.

  Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

  ΘΕΜΑ 1ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2012, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.728.808 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.728.808, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 2ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

  Έγκυρες ψήφοι: 2.728.808 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.728.808, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 3ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων,  την έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2012 (01/01/2012-31/12/2012).

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.728.808 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.728.808, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 4ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων,  την έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την από 29.03.2013 έκθεσή του,  περί μη διανομής μερίσματος για την χρήση 2012.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.728.808 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.728.808, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 5ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων,   την χορήγηση αδείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και τους  διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.728.808 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.728.808, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 6ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, την έγκριση των αμοιβών ύψους 300.000,00 ευρώ που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2012 σύμφωνα με την από 19.06.2012 απόφαση προέγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, αλλά και την προέγκριση αμοιβών ύψους έως 360.000,00 ευρώ για την χρήση 2013, οι οποίες έχουν καταβληθεί ή θα καταβληθούν με αποφάσεις του Δ.Σ. οι οποίες θα καθορίζουν το χρόνο καταβολής και το ποσό καταβολής, τους δικαιούχους των αμοιβών αυτών και τα ποσά που θα λάβει ο κάθε δικαιούχος.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.728.808 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.728.808, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 7ο: Η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, ομόφωνα εξέλεξε την εταιρία “MAZARS Α.Ε. (Α.Μ.ΕΛΤΕ 17)  για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1 – 31/12/2012 και της Διενέργειας ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη χορήγηση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού διαχείρισης χρήσης 2012, διορίζοντας ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Γεώργιο Τσουκαλά  του Νικολάου (Α.Μ.ΕΛΤΕ 1845) και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Μιχαήλ Παπάζογλου του Χρήστου (Α.Μ.ΕΛΤΕ 1642) και όρισε την αμοιβή τους.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 2.728.808 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 2.728.808, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 8ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 100% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την αναχρηματοδότηση του ανεξόφλητου υπολοίπου ύψους 4.850.000 Ευρώ του υφιστάμενου ομολογιακού δανείου της υπ’ αριθμ. 988737 από 25.07.2007 συμβάσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου, με την έκδοση νέου κοινού Ομολογιακού Δανείου από  πιστωτικό ίδρυμα, με τους παρακάτω  βασικούς όρους:

  Το Δάνειο θα είναι κοινό ομολογιακό δάνειο κατά την έννοια του άρθρου 6 του ν. 3156/2003 και θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου.

  Το ανώτατο ποσό του Δανείου θα είναι ευρώ τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες  (ευρώ 4.850.000).

  Το επιτόκιο θα είναι το επιτόκιο Euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου  έως 5,50%.

  Η διάρκεια θα είναι πενταετής ήτοι μέχρι την 27/07/2018.

  Τέλος  η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευτεί με τα πιστωτικά ιδρύματα τους ειδικούς όρους και συμφωνίες για την έκδοση του εν λόγω Ομολογιακού Δανείου.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ