Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 31-Μαϊ-2013 15:17

  Axon: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στα πλαίσια της δημοσίευσης των ενοποιημένων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 31 Μαρτίου 2013, της Εταιρείας με την επωνυμία ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

  Τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη της περιόδου που έληξε την 31/3/2013 παρουσίασαν επιδείνωση σε σχέση με την συγκριτική περίοδο που έληξε την 31/3/2012. Συγκεκριμένα:

  1. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 45.050 χιλ.έναντι € 67.562 χιλ.κατά την συγκριτική περίοδο παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως 33,3%. Η εν λόγω μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σημαντική μείωση, κατά 34,5% (€ 22.916 χιλ.), του κλάδου υγείας. Σημειώνεται ότι στην συγκριτική κατάσταση συνολικών εσόδων, ο κύκλος εργασιών του κλάδου υγείας είχε σημαντική θετική επίδραση από την σύμβαση που είχε συνάψει η θυγατρική εταιρεία EUROMEDICA με το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο της Λιβύης σχετικά με την περίθαλψη Λίβυων τραυματιών πολέμου.

  2. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε ποσό € 8.448 χιλ. παρουσιάζοντας σημαντική μείωση έναντι της συγκριτικής περιόδου κατά την οποία είχαν ανέλθει σε € 17.257 χιλ., ήτοι ποσοστό 51,0%. Ο κύριος λόγος για την σημαντική μείωση του εν λόγω οικονομικού δείκτη είναι η μείωση του κύκλου εργασιών.

  Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.04.2012, αποφασίσθηκε, κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της Εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της Εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης με κριτήριο την ύπαρξη σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 10.04.2012.

  Η Διοίκηση του Ομίλου λαμβάνει μέτρα και εντατικοποιεί τις ενέργειές της προκειμένου να ενισχύσει την ταμειακή ρευστότητα του Ομίλου και της Εταιρείας. Οι σημαντικότεροι τομείς δράσης αφορούν:

  1) Την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητη περιουσία 119 στρεμμάτων στην πόλη της Πάτρας με εύλογη αξία κατά την 31/12/2012 ποσού € 33.078. Η αξία αυτή καλύπτει μεγάλο μέρος του τραπεζικού της δανεισμού και η Διοίκηση επεξεργάζεται τις δυνατότητες άμεσης αξιοποίησής προς κάλυψη των δανειακών της υποχρεώσεων.

  2) Την επαναδιαπραγμάτευση των όρων σημαντικού μέρους των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων με σκοπό την παράταση του χρόνου αποπληρωμής αυτών. Οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και με την ολοκλήρωσή τους αναμένεται η απαιτούμενη ενίσχυση της ρευστότητας του Ομίλου και της Εταιρείας ώστε να δύνανται να συνεχίσουν απρόσκοπτα την ομαλή άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. Μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας, ενδέχεται να μεταβληθεί το χρηματοοικονομικό κόστος καθώς και οι σχετικές εμπράγματες εξασφαλίσεις.

  3) Τροποποίηση των πιστωτικών όρων με τους κύριους προμηθευτές του Ομίλου, με σκοπό την σύγκλιση του χρόνου αποπληρωμής των εμπορικών του υποχρεώσεων και είσπραξης των εμπορικών του απαιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα είσπραξης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

  4) Τη διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση του Ομίλου, την κεντρική διαπραγμάτευση βασικών συμβάσεων και τον περιορισμό των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών με σκοπό την περαιτέρω περιστολή του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση των οργανικών αποτελεσμάτων.

  5) Την κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις,στην περίπτωση που υπάρξουν συμφέρουσες επενδυτικές προτάσεις καθώς και την επανεξέταση διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση.

  6) Στην υλοποίηση του ανεκτέλεστου έργου υπογεγραμμένων συμβάσεων, της θυγατρικής εταιρεία SONAK A.E.B.E., έως την 31/3/2013 ποσού € 43,57 εκ.μέσα στα επόμενα 2 έτη με αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργασιών και της ρευστότητας του Ομίλου.

  7) Την επέκταση των δραστηριοτήτων του τομέα υγείας σε νέες αγορές. Η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο ευμετάβλητο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον και είναι σε διαρκή εγρήγορση για να αναθεωρεί και να προσαρμόζει την επιχειρησιακή του στρατηγική στα υπό εξέλιξη δεδομένα. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια αγορά, βασικός άξονας της στρατηγικής της αποτελεί η επέκταση της δραστηριότητας στις εκτός Ελλάδος αγορές και κυρίως στη Μέση Ανατολή. Αποτελεί προτεραιότητα της Διοίκησης η στροφή προς τον ιατρικό τουρισμό.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ