Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 06-Δεκ-2012 09:41

  Πραξιτέλειο: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α. ότι:

  Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 17.00, παρευρέθησαν 5 μέτοχοι που αντιπροσώπευαν 1.277.484 μετοχές σε σύνολο 2.894.057, ήτοι ποσοστό 44,14%.

  Όλες οι αποφάσεις της παραπάνω Γενικής Συνέλευσης ελήφθησαν ομόφωνα.

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

  1. Ενέκρινε τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν την εταιρική χρήση 01/01/2011 - 31/12/2011.

  2. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 01/01/2011 έως 31/12/2011 καθώς και τη λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος.

  3. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011. Επί του θέματος τούτου ψήφισαν μόνο με τις μετοχές τους μέτοχοι με ποσοστό 41,03% (άρθρο 35 παρ.2 του ΚΝ.2190/20).

  4. Εξέλεξε Ελεγκτές για την χρήση 2012 την εταιρεία «Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» και συγκεκριμένα:

  Τακτικός : Ντζανάτος Δημήτριος με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11521

  Αναπληρωματικός : Χρυσανθοπούλου Μαρίνα με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15281, και ενέκρινε την αμοιβή αυτών.

  5. Αποφασίσθηκε η μη καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2012.

  6. Αποφασίσθηκε με ομοφωνία των παρόντων η διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας στο επιχειρηματικό αντικείμενο της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων καθώς και εκμετάλλευσης δικαιωμάτων επί των ακινήτων και ειδικότερα στους σκοπούς της εταιρίας περιλαμβάνονται οι αγορές και πωλήσεις ακινήτων για δικό της λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων η εκμετάλλευση ακινήτων με κάθε νόμιμο τρόπο και συμβατική σχέση ενοχικώς ή εμπραγμάτως και με κάθε άλλη συναλλαγή και οποιαδήποτε δικαιοπραξία επιτρεπόμενη από το νόμο. Με την ίδια απόφαση τροποποιείται το άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας, συμπληρώνεται ο ήδη υφιστάμενος σκοπός και το κείμενο του καταστατικού κατά τα ανωτέρω

  7. Επανεγκρίθηκε η από 26/09/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου σε μετοχές της εταιρείας, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων της, μη διαπραγματεύσιμο στο Χ.Α. ως προβλέπεται εκ του νόμου Κ.Ν. 2190/20 ( άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/20). Οι όροι έκδοσης του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου είναι οι όροι της αρχικής του έγκρισης που έχει αποφασιστεί και έχει γνωστοποιηθεί από την εταιρία και ειδικότερα το ύψος του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) θα ανέλθει έως επτά εκατομμύρια ευρώ (7.000.000) και θα έχει διάρκεια έως τα επτά έτη, το εύρος του λόγου μετατροπής θα είναι από δυόμιση (2.500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) νέων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστική αξία πενήντα λεπτά του (0,50) ευρώ η κάθε μία , για κάθε μία ομολογία.

  Ο τελικός λόγος και η τελική τιμή μετατροπής θα καθορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, της εταιρείας κατά τον χρόνο έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Η άσκηση δικαιώματος μετατροπής θα γίνει για πρώτη φορά κατά την 1η επέτειο και εφ ΄ εξής ανά τρίμηνο. Με την ίδια απόφαση χορηγήθηκαν όλες οι εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για υλοποίηση και ολοκλήρωση της απόφασης αυτής.

  8. Αποφάσισε τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ.1. Κ.Ν.2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς.

  9. Τέλος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για την εξέλιξη της πορείας της εταιρείας.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Κυκλοφορεί ΕΚΤΑΚΤΩΣ

  ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
  29 Απριλίου 2021