Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 31-Αυγ-2012 10:55

  Axon: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στα πλαίσια της δημοσίευσης των ενοποιημένων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2012, της Εταιρείας με την επωνυμία ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

   

  Τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την 30/6/2012 παρουσίασαν σημαντική βελτίωση. Συγκεκριμένα:

  1. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €131.077 χιλ.έναντι €100.606 χιλ.κατά το συγκριτικό εξάμηνο  της προηγούμενης χρήσεως παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως 30,3%. Η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σημαντική αύξηση, κατά 31,0%, του κλάδου υγείας. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επιτυχή υλοποίηση της σύμβασης που σύναψε η Εταιρεία με το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο της Λιβύης.

  2. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε ποσό €26.693 χιλ.παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση έναντι της συγκριτικής περιόδου της προηγούμενης χρήσεως κατά την οποία είχαν ανέλθει σε € 624. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, στη διατήρηση των εξόδων διοίκησης σχεδόν στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρήση και στη σημαντική μείωση των εξόδων λειτουργίας διαθέσεως.
   

  Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.04.2012, αποφασίσθηκε, κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της Εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της Εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης με κριτήριο την ύπαρξη σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 10.04.2012.

  Η Διοίκηση του Ομίλου έχοντας θέσει ως στόχο την έξοδο των μετοχών της Εταιρείας από την κατηγορία της επιτήρησης και λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο πρόβλημα ρευστότητας, κατά την διάρκεια της προηγούμενης χρήσεως είχε δρομολογήσει μία σειρά ενεργειών εντείνοντας κατά την διάρκεια της κλειόμενης περιόδου τις προσπάθειες για επιτυχή τους έκβαση. Οι σημαντικότεροι τομείς δράσης αφορούν:

  1) Την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητη περιουσία 119 στρεμμάτων στην πόλη της Πάτρας με εύλογη αξία κατά την 31/12/2011 ποσού € 37.205. Η αξία αυτή καλύπτει μεγάλο μέρος του τραπεζικού της δανεισμού και η Διοίκηση επεξεργάζεται τις δυνατότητες άμεσης αξιοποίησής προς κάλυψη των δανειακών της υποχρεώσεων.

  2) Την επαναδιαπραγμάτευση των όρων σημαντικού μέρους των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων με σκοπό την παράταση του χρόνου αποπληρωμής αυτών. Οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και με την ολοκλήρωσή τους αναμένεται η απαιτούμενη ενίσχυση της ρευστότητας του Ομίλου και της Εταιρείας ώστε να δύναται να συνεχίσουν απρόσκοπτα την ομαλή άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. Μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας, ενδέχεται να μεταβληθεί το χρηματοοικονομικό κόστος καθώς και οι σχετικές εμπράγματες εξασφαλίσεις.

  3) Τροποποίηση των πιστωτικών όρων με τους κύριους προμηθευτές του Ομίλου, με σκοπό τη σύγκλιση του χρόνου αποπληρωμής των εμπορικών του υποχρεώσεων και είσπραξης των εμπορικών του απαιτήσεων. Η εν λόγω διαδικασία αναμένεται να οδηγήσει στη μετάθεση του χρόνου αποπληρωμής σημαντικού μέρους των υφιστάμενων εμπορικών υποχρεώσεων λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα είσπραξης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για τον κλάδο υγείας, και πέραν των δώδεκα (12) μηνών για τους λοιπές εμπορικές απαιτήσεις.

  4) Τη διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση του ομίλου εταιρειών με σκοπό την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και την περαιτέρω περιστολή του λειτουργικού κόστους, μέσω της κατάρτισης αναθεωρημένου επιχειρηματικού πλάνου.

  5) Την εντατικοποίηση της πολιτικής περιορισμού του λειτουργικού κόστους.

  6) Την κεντρική διαπραγμάτευση βασικών συμβάσεων και τον περιορισμό των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών με σκοπό την ενίσχυση των οργανικών αποτελεσμάτων και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

  7) Την κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις, στην περίπτωση που υπάρξουν συμφέρουσες επενδυτικές προτάσεις καθώς και την επανεξέταση διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση.

  8) Η θυγατρική εταιρεία «SONAK AEBE» έχει ανεκτέλεστο έργο υπογεγραμμένων συμβάσεων έως 31/12/2011 ποσού €93,93 εκ.το οποίο θα υλοποιηθεί μέσα στα επόμενα 3 έτη με αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργασιών και της ρευστότητας του Ομίλου.

  9) Η θυγατρική εταιρεία «SONAK AEBE», παρά το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, πέτυχε τη σύναψη δύο δανείων με τα πιστωτικά ιδρύματα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ποσού € 4.900 και € 1.750 αντίστοιχα εκ των οποίων υφίστανται αδιάθετες πιστώσεις ποσού € 1.400 και € 840 αντίστοιχα.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ