Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 25-Ιουλ-2012 14:32

  Πετζετάκις: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Κατά την Ετήσια Β Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.", που συνήλθε σήμερα την 24.07.2012 και ώρα 10:00 π.μ., στον ε΄ υπέρ το ισόγειο όροφο της κείμενης επί της Λ. Συγγρού αρ. 146 (περιοχή Καλλιθέας) και στην οποία παραστάθηκαν 6 μέτοχοι εκπροσωπούντες 6.492.911 συνολικά μετοχές, ήτοι το 25,38% επί συνόλου 25.583.146 Κοινών Ονομαστικών Μετοχών, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, ως ακολούθως: 

  Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε με ψήφους 6.491.911 υπέρ και ουδεμία κατά, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2011 της Εταιρείας βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, την Ενιαία Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 της Εταιρείας βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και την σχετική Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή αναφορικά με τα πεπραγμένα της χρήσης 2011. Της ψηφοφορίας απείχε ένας μέτοχος ο οποίος εκπροσωπούσε 1.000 ψήφους. 

  Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, απήλλαξε με ψήφους 6.491.911 υπέρ και ουδεμία κατά, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Γεώργιο Αρ. Πετζετάκι, Χαρίλαο Λαμπρόπουλο, Νικόλαο Τζελλά, Ιωάννη Στασινόπουλο, Ιωάννη Μειντάνη, Γεώργιο Βλάχο και Γεώργιο Παπαγεωργαντά καθώς και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. Γεώργιο Μπατσούλη και Ανδρέα Τσαμάκη  (Τακτικό και αναπληρωματικό αντίστοιχα) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011. Της ψηφοφορίας απείχε ένας μέτοχος ο οποίος εκπροσωπούσε 1.000 ψήφους. 

  Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων με ψήφους 6.491.911 υπέρ και ουδεμία κατά, εξέλεξε για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2012, εταιρικών και ενοποιημένων, την ελεγκτική εταιρεία "ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ" και ειδικότερα τους κ.κ. Γεώργιο Μπατσούλη και Ανδρέα Τσαμάκη ως Τακτικο και αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή αντίστοιχα και όρισε την αμοιβή τους στο ποσό των 100.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Της ψηφοφορίας απείχε ένας μέτοχος ο οποίος εκπροσωπούσε 1.000 ψήφους.

  Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση με ψήφους 6.491.911 υπέρ και ουδεμία κατά προενέκρινε το ποσό των 1.000,00 € ως μηνιαία μικτή αμοιβή για κάθε μέλος του Δ.Σ. για το β΄ εξάμηνο της 52ης εταιρικής χρήσης (1.7.2012 – 31.12.2012) και για το α΄ εξάμηνο της 53ης εταιρικής χρήσης (1.1.2013– 30.6.2013). Δεν απαιτήθηκε η έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 51η εταιρική χρήση (1.1.2011 – 31.12.2011), αφού δεν καταβλήθηκε καμία αμοιβή σε μέλη του ΔΣ για την εν λόγω χρήση. Της ψηφοφορίας απείχε ένας μέτοχος ο οποίος εκπροσωπούσε 1.000 ψήφους. 

  Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση με ψήφους 6.491.911 υπέρ και ουδεμία κατά ενέκρινε την χορήγηση στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και τους Διευθυντές αυτής, αδείας σύμφωνα με τα άρθρα 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Δ.Σ. ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της εταιρείας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς. Της ψηφοφορίας απείχε ένας μέτοχος ο οποίος εκπροσωπούσε 1.000 ψήφους. 

  Επί του 6ου θέματος, δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα.
  Υπενθυμίζεται ότι η Εταιρεία δεν διανέμει μέρισμα για την εταιρική χρήση 2011, λόγω ζημιών.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ