Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 23-Ιουλ-2012 18:10

  Avenir: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωρίζουμε ότι η Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E. και το διακριτικό τίτλο "AVENIR Α.Ε." που συνήλθε την 23η Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 μ.μ., στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Συγγρού 201 και Κατακουζηνού 1, στο Δήμο Νέας Σμύρνης, συζήτησε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 43,70% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου συνολικά 12 μέτοχοι που εκπροσωπούν 46.072.992 μετοχές επί συνόλου 105.423.498 ήτοι ποσοστό 43,70% του μετοχικού κεφαλαίου γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ΄ όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

   

  Ειδικότερα η Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

   

  Θέμα 1ο:  Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την περαιωθείσα την 31.12.2011 εταιρική χρήση (01/01/2011 έως 31/12/2011) που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς επίσης και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ και των ελεγκτών της Εταιρείας για την ως άνω εταιρική χρήση, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3  περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

   

  Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με 38.072.992 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 36,11 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με πλειοψηφία 82,6%, των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου στην παρούσα Γ.Σ, τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση (Πιστοποιητικό) του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920 .

                           

  Θέμα 2: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας  από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011.

   

  Προτάθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011 πλην του πρώην εκτελεστικού μέλους κ. Χ. Καστορή.  Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε (α) με 38.072.992 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 36,11 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με πλειοψηφία 82,6%, των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου στην παρούσα Γ.Σ, την μη απαλλαγή του πρώην εκτελεστικού μέλος κ. Χ. Καστορή λόγω των δικαστικών ενεργειών στις οποίες έχει προβεί εναντίον του η Εταιρεία και Μέτοχοι αυτής και (β) με ποσοστό 29,30% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με πλειοψηφία 67,04%, των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου στην παρούσα Γ.Σ την μη απαλλαγή του πρώην εκτελεστικού μέλους και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Θ. Αχείμαστου λόγω της γενικής διοικητικής ευθύνης του ως Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου. Τέλος, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και οι Ελεγκτές της Εταιρείας απαλλάχθηκαν με ποσοστό 43,70% ήτοι με πλειοψηφία 100%, των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου στην παρούσα Γ.Σ.

   

  Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2012  για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παραγρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

   

  Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με 38.072.992 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 36,11 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με πλειοψηφία 82,6%, των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου στην παρούσα Γ.Σ., την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών TMS Α.Ε. Ορκωτών- Ελεγκτών-Λογιστών η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Αγιού Σύλλα 5 , είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ.Σ.Ο. ΕΕ 166. Ποσοστό 7,59% απείχε.

   

  Θέμα 4ο : Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2011 και προέγκριση των αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012.

   

  Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με 38.072.992 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 36,11 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με πλειοψηφία 82,6%, των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου στην παρούσα Γ.Σ. την έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του ΔΣ κατά τη διάρκεια της χρήσης 2011. Ποσοστό 7,59% απείχε.

   

  Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 38.072.992 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 36,11 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με πλειοψηφία 82,6%, των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου στην παρούσα Γ.Σ, προέγκρινε την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, για την χρήση 01.01.2012 έως 31.12.2012. Ποσοστό 7,59% απείχε.

   

  Θέμα  5ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων εκάστους μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης ως ισχύει σήμερα.

   

  Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με 38.072.992 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 36,11 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με πλειοψηφία 82,6%, των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου στην παρούσα Γ.Σ., την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ποσοστό 7,59% απείχε.

   

  Θέμα 6ο: Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/2008 ως ισχύει σήμερα και έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της.

   

  Κατόπιν τούτου, η  Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με 38.072.992 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 36,11 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με πλειοψηφία 82,6%, των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου στην παρούσα Γ.Σ. Ποσοστό 7,59% απείχε.

   

  Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης και έγκριση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 12.000.000 ευρώ με  καταβολή μετρητών, δια εκδόσεως 80.000.000 νέων ονομαστικών μετοχών λόγω μείωσης των ιδίων κεφαλαίων κάτω του ημίσεως (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (άρθρο 47 ΚΝ.2190/1920), με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας.

   

  Κατόπιν τούτου, η  Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με 38.072.992 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 36,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με πλειοψηφία 82,6%, των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου στην παρούσα Γ.Σ.

   

  Θέμα 8ο : Λοιπά θέματα - Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

   

  Ανακοινώθηκε ότι σύντομα θα ορισθεί ημερομηνία για την διεξαγωγή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρείας για την αλλαγή της έδρας της.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ