Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 29-Ιουν-2012 16:31

  Axon: Αποφάσεις τακτικής Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2012, η οποία αποτελεί συνέχιση της συνεδρίασης της 08.06.2012, παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 10 μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 13.629.779 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 67,29 % του συνόλου των μετοχών.

  Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

  Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2011, ήτοι των Στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής θέσης, των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, των στοιχείων κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των  Ελεγκτών.

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τα Ετήσια Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2011 ήτοι τα Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής θέσης, τα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων , τα Στοιχεία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, τα στοιχεία κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση σύμφωνα με τα Διεθνή  Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των  Ελεγκτών

  Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 1.1.2011 - 31.12.2011), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

  Η Γενική Συνέλευση απήλλαξε  παμψηφεί, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011.

  Θέμα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

  Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί για τον έλεγχο της χρήσης 2012,σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 , του Π.Δ. 226/1992 και του Ν. 3693/2008, την Ελεγκτική εταιρεία DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ , με Α.Μ.ΣΟΕΛ 153, Μέλος της BDO international. Η αμοιβή θα καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ορκωτών λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

  Θέμα 4ο: Εκλογή μελών επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων

  Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του Ν. 3873/2010 εξέλεξε παμψηφεί ως μέλη της Επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων  τους: κα Κατσαρού Παρασκευή κον Λεόντιο Κωνσταντίνο και κον Καφύρα Κωνσταντίνο. Η θητεία της Επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων ορίστηκε μονοετής, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γ.Σ. που θα συγκληθεί εντός του Α΄ εξαμήνου του έτους 2013 για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

  Θέμα 5ο : Έγκριση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψιν τις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, ενέκρινε παμψηφεί την από 29/12/2011 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας για την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κου Τερζόπουλου Αποστόλου του Δημητρίου από τον κο Λεόντιο Κωνσταντίνο του Δημητρίου.

  Θέμα 6ο:  Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής για συμψηφισμό με απόσβεση συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

  Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/1920 αποφάσισε παμψηφεί την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 18.635.340,60 € με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,92 € δηλαδή από 1,22 € σε 0,30 € , και τον ισόποσο  συμψηφισμό  συσσωρευμένων ζημιών αυτής. Μετά την ανωτέρω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στα 6.076.741,50 € διαιρούμενο σε 20.255.805 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστης.

  Επιπροσθέτως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ