Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 19-Ιουν-2012 16:59

  Paperpack: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την 19η  Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά  Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στη συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου τέσσερις μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το 69,03% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 8.186.605 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των 11.859.270 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, που διαιρείται το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας.

   

  Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

   

  ΘΕΜΑ 1ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2011, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 8.186.605 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 8.186.605, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΘΕΜΑ 2ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης  2011.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 8.186.605 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 8.186.605, Κατά: 0, Αποχή: 0.

   

  ΘΕΜΑ 3ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων,  την έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2011 (01/01/2011-31/12/2011).

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 8.186.605 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 8.186.605, Κατά: 0, Αποχή: 0.

   

  ΘΕΜΑ 4ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων,  την έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την από 29.03.2012 έκθεσή του,  περί μη διανομής μερίσματος για την χρήση 2011.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 8.186.605 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 8.186.605, Κατά: 0, Αποχή: 0.

   

  ΘΕΜΑ 5ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων,   την χορήγηση αδείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και τους  διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 8.186.605 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 8.186.605, Κατά: 0, Αποχή: 0.

   

  ΘΕΜΑ 6ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων,  την έγκριση των αμοιβών ύψους 300.000,00 ευρώ που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2011 σύμφωνα με την από 30.06.2011 απόφαση προέγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, αλλά και την προέγκριση αμοιβών ύψους έως 300.000,00 ευρώ για την χρήση 2012, οι οποίες θα καταβληθούν με απόφαση του Δ.Σ. η οποία θα καθορίζει το χρόνο καταβολής και το ποσό καταβολής, τους δικαιούχους των αμοιβών αυτών και τα ποσά που θα λάβει ο κάθε δικαιούχος..

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 8.186.605 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 8.186.605, Κατά: 0, Αποχή: 0.

   

  ΘΕΜΑ 7ο: Η Γενική Συνέλευση αφού  έλαβε  υπόψη  τα  άρθρα 12 και 32 του καταστατικού της εταιρίας, ανακάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο και εξέλεξε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, τους κ.κ. Τσουκαρίδη Ιωάννη του Πέτρου, Κορίνα Φασούλη του Ευθυμίου, Δημήτριο Γούτο του Εμμανουήλ, Αλέξανδρο Πολυχρονόπουλο του Θεοδώρου, Λάμπρο Φράγκο του Ευθυμίου, Τζουλιάνα Τσουκαρίδη του Ιωάννη και Νικόλαο Ζέτο του Δημοσθένη ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

  Η  θητεία  του  νέου  Δ.Σ  ορίζεται  τριετής. Το ως άνω  Διοικητικό Συμβούλιο  θα  διοικήσει  την  εταιρία τα  τρία (3) επόμενα  έτη,  ήτοι  μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015, εκτός αν ήθελε  αποφασίσει  διαφορετικά  η  ΓΣ.

  Στη συνέχεια η γενική συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ως οριστούν εκ των ανωτέρω μελών που απαρτίζουν το νεοεκλεγέν Δ.Σ.,  ο κ.  Δημήτριος Γούτος και  και ο Πολυχρονόπουλος Αλέξανδρος ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 3 του Ν. 3061/2002, ως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρο. 26 του Ν. 3091/24.12.2002.Τα ανωτέρω πρόσωπα πληρούν τις προϋποθέσεις για το διορισμό τους ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεδομένου ότι δεν κατέχουν μετοχές (σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου) της εταιρίας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα ως  αυτή ορίζεται στις υπό α έως δ περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002 ως ισχύει σήμερα.

  Εκτελεστικά μέλη θα είναι οι κ. κ. Τσουκαρίδης Ιωάννης, Τσουκαρίδη Τζουλιάνα και Ζέτος Νικόλαος, ενώ μη εκτελεστικά μέλη θα είναι οι κ.κ. Κορίνα Φασούλη – Γραφανάκη, και Λάμπρος Φράγκος.

  Η ιδιότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου θα οριστεί από το διοικητικό συμβούλιο κατά την συγκρότησή του σε σώμα.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 8.186.605 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 8.186.605, Κατά: 0, Αποχή: 0.

   

  ΘΕΜΑ 8ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, εκλέγει σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 την Επιτροπή Ελέγχου την οποία αποτελούν οι κ.κ. Αλέξανδρος Πολυχρονόπουλος Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. οικονομολόγος πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., Λάμπρος Φράγκος μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και Κορίνα Φασούλη – Γραφανάκη μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 8.186.605 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 8.186.605, Κατά: 0, Αποχή: 0.

   

  ΘΕΜΑ 9ο: Η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, ομόφωνα εξέλεξε την εταιρία “RPS  Α.Ε.Ο.Ε.” (Α.Μ.ΕΛΤΕ 17)  για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1 – 31/12/2012 και της Διενέργειας ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη χορήγηση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού διαχείρισης χρήσης 2012, διορίζοντας ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Γεώργιο Τσουκαλά  του Νικολάου (Α.Μ.ΕΛΤΕ 1845) και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Μιχαήλ Παπάζογλου του Χρήστου (Α.Μ.ΕΛΤΕ 1642) και όρισε την αμοιβή τους.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 8.186.605 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 8.186.605, Κατά: 0, Αποχή: 0.

   

  ΘΕΜΑ 10ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 100% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε  "ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ   ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ" με διακριτικό τίτλο "PAPERPACK  Α.Β.Ε.Ε.’’, αλλά και την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της εταιρείας.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 8.186.605 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 8.186.605, Κατά: 0, Αποχή: 0.

   

  ΘΕΜΑ 11ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 100% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας, συμπληρώνοντας τις δραστηριότητες της θυγατρικής εταιρείας ως δευτερεύουσες και την συμπλήρωση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

  ΑΡΘΡΟ  2ο :  Σ Κ Ο Π Ο Σ

  Σκοπός  της  εταιρίας  είναι :

  1.  Η βιομηχανική παραγωγή τυπογραφικών και λιθογραφικών εργασιών κυτιοποιϊας, μηχανογραφικού εντύπου και κάθε είδους συσκευασίας σε χαρτί και χαρτόνι, καθώς και η εμπορία αυτών

  Η εκτύπωση περιοδικού τύπου. 

  Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού – εξωτερικού βιοτεχνικών/ βιομηχανικών προϊόντων σχετικών με το σκοπό της εταιρίας. 

  Η συμμετοχή σε νεοϊδρυόμενες ή μη επιχειρήσεις, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού οποιασδήποτε νομικής μορφής του αυτού ή άλλου αντικειμένου. 

  Ο σχεδιασμός (πρωτότυπο-δείγμα) και η εμπορία στηριγμάτων, εκθετηρίων και προθηκών (stands) χάρτινων ή άλλων, τα οποία προορίζονται να αποτελέσουν το μέσο προώθησης-πώλησης, προβολής και διαφήμισης προϊόντων. 

  Ο Σχεδιασμός και η παροχή ιδεών διαφημιστικών εργασιών. 

  Ο Σχεδιασμός εντύπων και εμπορία αυτών. 

  Η Εμπορία κάθε είδους Διαφημιστικών Επιχειρηματικών Δώρων που σχετίζονται με την προώθηση πωλήσεων. 

  Η οργάνωση και η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης σε έντυπα, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά, ηλεκτρονικά μέσα.
  Η παροχή υπηρεσιών Διαφήμισης με πινακίδες ή αφίσες εξωτερικές και εσωτερικές σε γήπεδα και λοιπές εκδηλώσεις. 

  H άσκηση από την εταιρία εισαγωγικοεξαγωγικών επιχειρήσεων και αντιπροσωπειών κάθε μορφής και δραστηριότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συναφών προς το σκοπό της εταιρείας. 

  H συμμετοχή της εταιρίας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και άλλων Δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων πάσης φύσεως. 

  H παροχή οικονομικών και επιχειρηματικών συμβουλών και υπηρεσιών προς φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε νομικής μορφής, σχετικά με το σκοπό της εταιρίας. 

  H εκπόνηση μελετών και η εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και η συμμετοχή σε αντίστοιχα με το σκοπό της εταιρίας προγράμματα της E.E. και τρίτων χωρών.
   

  Οι δραστηριότητες αυτές υπ’ αρίθμ. 5 έως 14, είναι συμπληρωματικές δραστηριότητες της κύριας δραστηριότητας της εταιρείας η οποία παραμένει ως έχει, εκτός αυτού  η διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα επιδράσουν σημαντικά στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας και ως εκ τούτου δεν υφίσταται σχετική υποχρέωση  σύνταξης και δημοσίευσης πληροφοριακού σημειώματος της παραγράφου 4.1.3.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

  Αναλυτικά:

  Έγκυρες ψήφοι: 8.186.605 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

  Υπέρ: 8.186.605, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ