Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 08-Ιουν-2012 12:45

  Εμπορικός Δεσμός: Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤ ΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7887/06/Β/86/31 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  Έκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρείας, την 16/06/2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 19 .00, στα γραφεία επί της οδού Αμφιπ όλεως 32 & Κοζάνης 23 , στην Αθήνα , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κά τωθ ι θεμάτων της ημερησ ίας διάταξης:

  1.Αναπροσαρ μογή του τρόπου διαθέσεως των αντληθέντων κεφαλαίων και του χρονοδια γράμμα τος της αποφασισθ είσης αυξήσεως με μετρητά του μετοχικού κεφαλα ίου από την Έκτακτη Γ ενική Συνέλευση της
  15/01/2002 σύμφωνα με τις δεσμ εύσ εις του Ενημερωτικού Δελτίου, όπως αυ τό εγκρ ίθηκε α πό το
  Χ.Α. κα ι παροχή συναφών εξουσιοδοτή σεω ν προς το Δ.Σ.

  2.Έγκριση αντικατάστασης μ ελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου .

  3. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

  Σε π ερίπτωση μη επ ίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λή ψη απόφασης επ ί των θεμάτω ν της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α Επαναληπτική Έκτα κτη Γ ενική Συνέλευση θα σ υνέλθει την 03 Ιουλίου 2012, ημέρα Τρ ίτη και ώρα 10:0 0 στα γραφεία επί της οδού Αμ φιπόλεως 32 & Κοζάνης23, στη ν Αθή να, χωρίς να δημοσιευ τεί νεότερη πρόσκληση .

  Σύμ φωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920 , όπως ισ χύει μετά την τρ οποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010 , η Εταιρεία ενημερώνει τους μ ετόχους για τα ακόλουθα:

  Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην Έκτακτη Γ ενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσ χει όποιος εμφα νίζεται ως μ έτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ( Ε.Χ.Α .Ε .) , σ το οποίο τηρού νται οι κινητές αξ ίες(μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται μ ε την πρ οσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Ε ταιρείας με τα αρ χεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπ ει να υφίσταται κα τά την 11.06.2012 (ημερομηνία καταγραφής) , ήτοι κατά την έναρξη της πέμπ της (5 ης) ημέρας πρ ιν α πό τη ν ημέρα συνεδρίασης της Γ ενικής Συνέλευσης της 16.06.2012, και η σχετική βεβα ίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη ν μ ετοχική ιδιότητα πρέπ ει να περιέλθ ει στην Ε ταιρεία το αργότερο την 13.06.2012, ήτοι τη ν τρίτη (3η) η μέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Γ ια την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίστατα ι κατά την έναρξη της 29.06.2012 (ημερομ ηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Γ ενικής Συ νέλευσης), ή τοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημ ερομηνία συνεδρίασης της Α΄ Επαναλη πτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Γενικής Συ νέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότη τα πρ έπει να π ερ ιέλθει σ την Ε ταιρ εία το αρ γότερο την 30.06.2012, ή τοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Ένα ντι της Ετα ιρ είας θ εωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμ ετοχής και ψήφου στη Γ ενική Συνέλευση μ όνον όποιος φέρει την ιδιότη τα του μ ετόχου κατά την α ντίστοιχη ημ ερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρ φωσης π ρος τις διατάξ εις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει σ τη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

  Σημ ειώνετα ι ότι η άσκηση των εν λόγω δικα ιωμάτων (συμμετοχής και ψή φου) δεν προϋποθ έτει την δέσμ ευ ση των μετοχών του δικαιούχου ού τε τη ν τήρηση άλλης ανάλογης διαδικα σίας, η οποία π ερ ιορίζει την δυνατότη τα πώλησης και μεταβ ίβασης αυ τών κατά το χρονικό διάσ τημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημ ερ ομηνία καταγραφής και στην ημερομ ηνία της Γενικής Συνέλευσης.

  Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α ) Με αίτηση μ ετόχω ν π ου εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβ εβ λημ ένου μ ετοχικού κεφα λαίου, το Διοικη τικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσ ια διάταξ η της Γ ενικής Συνέλευσης πρόσθ ετα θέματα, εάν η σχετική αίτη ση περιέλθ ει σ το Διοικη τικό Συμβούλιο μέχρι την 01.06.2012 δηλ. δέκα πέντε (15) του λάχιστον ημέρες πριν από τη Έ κτακτη Γενική Συνέλευσ η. Η αίτηση για την εγγρα φή πρόσθετων θ εμάτων στην ημερήσ ια διάταξη συνοδεύετα ι απ ό αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσ ια διάταξη
  δημ οσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προη γούμενη ημερήσ ια διά ταξη, στις 03.06.2012, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες π ριν από την ημερομηνία της Έκτα κτης Γ ενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθ ετα ι στη διάθ εση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω) , μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφα σης που έχει υποβλη θεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 . (β) Με αίτησ η μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ( 1/20) του καταβ εβλημένου μ ετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβού λιο θέτει σ τη διάθ εση των μετόχων κατά τα οριζ όμενα στο άρθρ ο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 10.06.2012, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημ έρ ες πρ ιν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθ εί σ την αρχική ή την αναθεωρη μένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική α ίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβού λιο μέχρι την 09.06.2012, δηλ. επ τά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημ ερομηνία της Γ ενικής Συνέλευσ ης. (γ) Μετά από α ίτηση οποιου δήπ οτε μ ετόχου π ου υποβάλλεται σ την Εταιρεία μέχρι τις 10.06.2012, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις η μέρ ες πριν α πό τη Γ ενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεού ται να παρέχει στη Γ ενική Συνέλευση τις απα ιτούμενες συγκεκρ ιμ ένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο π ου αυτές είνα ι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θ εμά των της ημ ερήσιας διά ταξης . Το Διοικητικό Συμβού λιο μπορεί να αρνηθεί την παρ οχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος ανα γρά φεται στα πρακτικά . Το Διοικητικό Συμβ ούλιο μπορεί να απαντήσει ενια ία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περ ιεχόμενο. Υποχρέωση παρ οχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορ ίες διατίθ ενται ή δη στη ν ιστοσ ελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μ ορφή ερ ωτήσ εων και απαντήσεων. (δ) Μετά απ ό α ίτηση μ ετόχων π ου εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του κα ταβεβ λημ ένου μετοχικού κεφαλαίου, η οπ οία υποβάλλεται σ την Ε ταιρ εία μέχρι τις 10.06.2012, δηλ. πέντε (5) του λάχιστον π λήρ εις ημέρες π ριν α πό τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρ εούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των ετα ιρ ικών υποθέσεω ν και την π ερ ιουσιακή κατάσταση της Ε τα ιρ είας . Το Διοικητικό Συμβ ούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσ ιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται σ τα πρακτικά. Α ντίσ τοιχες πρ οθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περ ίπ τωση Επαναλη πτικών Γ ενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανω τέρω ανα φερόμενες περιπτώσ εις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλου ν να αποδεικνύουν τη μ ετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμ ό των μ ετοχώ ν που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικα ιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση β εβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούντα ι οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότη τας με απ ευ θείας ηλεκτρονική σύνδεσ η φορέα και Εταιρείας.

  Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚ ΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕ ΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γ ενική Συνέλευση και ψη φίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθ ε μ έτοχος μ πορ εί να διορ ίζει μ έχρι τρ εις (3) αντιπροσώπους . Νομικά πρόσωπα μετέχουν σ τη Γενική Συνέλευση ορίζ οντας ως εκπρ οσώπους τους μέχρι τρία (3 ) φυσικά π ρόσ ωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μ ετοχές της Εταιρ είας , οι οποίες εμ φανίζονται σ ε περισσότερ ους του ενός λογαριασμ ούς αξιών, ο περιορ ισ μός α υτός δεν εμ ποδίζ ει τον εν λόγω μ έτοχο να ορ ίζ ει δια φορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμ φανίζ ονται σ τον κάθ ε λογαριασμό αξιών σε σχέση μ ε τη Γενική Συνέλευση . Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περ ισ σότερ ους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωσ τοποιεί στην Ε ταιρεία, πρ ιν απ ό την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμ ένο γεγονός , το οπ οίο μπορ εί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγη ση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο α ντιπρόσωπος ά λλα συμ φέρ οντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσ ωπευομ ένου μετόχου. Κα τά την έννοια της παρ ούσ ας παρα γρά φου , μπ ορεί να πρ οκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είνα ι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Ετα ιρ είας ή είναι άλλο νομ ικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μ έλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησ ης της Ε τα ιρ είας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπ ου ή οντότη τας που ελέγχετα ι από μέτοχο ο οποίος ασ κεί τον έλεγχο της Εταιρείας , γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Ε ταιρ είας ή μετόχου π ου ασ κεί τον έλεγχο της Ετα ιρείας , ή άλλου νομικού προσώπ ου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρ ώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα π ου αναφέρονται στις ως άνω π εριπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορ ισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνετα ι εγγρά φως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλά χιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσ ιμο στην ιστοσελίδα της (www.emporikosdesmos.com.gr) το έντυ πο που χρησ ιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσ ώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθ εται συμπληρ ωμένο και υπογεγραμμένο απ ό το μέτοχο στα Γ ραφεία τηςΕταιρείας στη διεύθυ νση Αμφιπ όλεως 32 & Κ οζάνης 23 , 1 1855 Αθήνα , ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπ ικώς στο fax: 2105791085 τρεις (3) του λάχισ τον ημέρες πριν από την ημ ερομηνία της Γ ενικής Συνέλευσης . Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επ ιβ εβα ίωση της επ ιτυχούς απ οστολής του εντύπου διορ ισμού αντιπρ οσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2 105791068. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - Το πλήρες κείμ ενο των σχεδίων αποφάσ εων και τυχόν εγγράφων που πρ οβλέπ ονται στο άρθρ ο 27 παρ . 3 περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθ εται σ ε έγχαρτη μορφή στα γρα φεία της έδρας της Ετα ιρείας (Αμφιπ όλεως 32 & Κοζά νης 23, 11855 Αθήνα) .

  Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ . 3 του κ.ν. 219 0/1920 θα δια τίθενται σε ηλεκτρονική μ ορφή στην ιστοσ ελίδα της Εταιρείαςw wwww.we.emporikosdesmos.com.gr. Η Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕ ΣΜΟΣ ΑΕΒΕ δημοσ ιεύεται στις εφημερίδες:
  ΑΥΡΙΑΝΗ & Ε ΠΕΝΔΥΤΗ Σ στις 26/05/2012.
  ΤΟ ΔΙΟ ΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  21/05/2012

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ