Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 05-Απρ-2012 21:34

  ΒΙΣ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Kαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στην έδρα της επί της λεωφ. Γεωργίου Γεννηματά, Μαγούλα Τ.Κ. 19018 (τηλ. 210-6161400) στις 30/04/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα :

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός της θητείας του.

  2. Επέκταση του σκοπού της εταιρίας, προκειμένου να ενταχθεί στο καθεστώς αγοράς & πώλησης δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού.

  3. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γ.Σ. και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά.

  Διάφορες ανακοινώσεις.

  Α) Επαναληπτικές Συνελεύσεις. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η κατά νόμο απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γ.Σ. θα συνέλθει σε 1η Επαναληπτική στις 15.05.2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στην έδρα της Εταιρίας στον ίδιο ως ανωτέρω οριζόμενο τόπο. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί και τότε η απαιτούμενη απαρτία, η Γ.Σ. θα συνέλθει σε 2η Επαναληπτική στις 29.05.2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στον ίδιο ως άνω τόπο. Δεν θα δημοσιευθούν νέες προσκλήσεις για τις Επαναληπτικές Συνελεύσεις. Σε περίπτωση, μετά από αναβολή, συνέχισης προηγούμενης Γ.Σ. δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση, και σ’ αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 § 2 και 28α ΚΝ 2190/20.

  Β) Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Στη Γ.Σ. δικαιούται να συμμετέχει και ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος ΄Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας κατά την έναρξη της 5ης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γ.Σ., ήτοι κατά τις 25.04.2012 (Ημερομηνία Καταγραφής). Για τις τυχόν Επαναληπτικές Συνελεύσεις η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 4ης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασής τους, ήτοι τις 11.05.2012 και 25.05.2012 αντίστοιχα (Ημερομηνία Καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, η οποία πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο μέχρι την 3η ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ., ήτοι μέχρι τις 27.05.2012, ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του τελευταίου, εφόσον ο μέτοχος το ζητήσει. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία Ημερομηνία Καταγραφής αντίστοιχα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α ΚΝ 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γ.Σ. μόνο μετά από άδειά της (άρθρ. 28α § 6 ΚΝ 2190/20). Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γ.Σ.

  Γ) Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γ.Σ. μέσω αντιπροσώπου ή να ανακαλέσουν τον διορισμό του οφείλουν να καταθέσουν ή αποστείλουν το σχετικό έγγραφο στην Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρίας (fax 30 210 6161499) πριν από τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ. Έντυπο για τον διορισμό αντιπροσώπου διατίθεται στην ιστοσελίδα http://www.vis.gr. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γ.Σ. ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.

  Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γ.Σ., κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου, ιδιαίτερα δε όταν ο αντιπρόσωπος : (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Δ.Σ. ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις άνω περιπτώσεις α - γ.

  Δ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις § 2, 2α, 4 & 5 άρθρ. 39 ΚΝ 2190/1920. (α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γ.Σ., ήτοι μέχρι τις 15.04.2012. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γ.Σ. και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, 13 ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ., ήτοι μέχρι τις 17.04.2012, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 § 3 ΚΝ 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 § 3 ΚΝ 2190/1920, έξι τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ., ήτοι το αργότερο μέχρι τις 24.04.2012, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. 7 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ., ήτοι μέχρι τις 23.04.2012. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γ.Σ., ήτοι μέχρι την 25.04.2012, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη Γ.Σ. τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γ.Σ. τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Δ.Σ. ή τους Διευθυντές της Εταιρίας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω υπό (γ) περιπτώσεις το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα σε 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γ.Σ., ήτοι μέχρι και τις 24.04.2012, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη Γ.Σ. πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

  Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της ΕΧΑΕ και της Εταιρίας.

  Ε. Πληροφορίες. Οι πληροφορίες του άρθρ. 27 § 3 ΚΝ 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γ.Σ., του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου, πληρέστερων πληροφοριών σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των § 2, 2α, 4, 5 άρθρ. 39 ΚΝ 2190/20 και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας http://www.vis.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της άνω § προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρίας, ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210-6161400.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ