Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 30-Ιουν-2011 15:57

  Paperpack: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η εταιρεία PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 

  Την 30η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στη συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου τρείς μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το 69,03% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 8.186.425 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των 11.859.270 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, που διαιρείται το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας. 

  Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 

  ΘΕΜΑ 1ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2010, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
  Αναλυτικά:
  Έγκυρες ψήφοι: 8.186.425 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
  Υπέρ: 8.186.425, Κατά: 0, Αποχή: 0. 

  ΘΕΜΑ 2ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010.
  Αναλυτικά:
  Έγκυρες ψήφοι: 8.186.425 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
  Υπέρ: 8.186.425, Κατά: 0, Αποχή: 0. 

  ΘΕΜΑ 3ο: Η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, ομόφωνα εξέλεξε την εταιρία "RPS Α.Ε.Ο.Ε." (Α.Μ.ΕΛΤΕ 17) για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης 2011 διορίζοντας ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Μακρή του Γεωργίου (Α.Μ.ΕΛΤΕ 1483) και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Μιχαήλ Παπάζογλου του Χρήστου (Α.Μ.ΕΛΤΕ 1642) και όρισε την αμοιβή τους.
  Αναλυτικά:
  Έγκυρες ψήφοι: 8.186.425 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
  Υπέρ: 8.186.425, Κατά: 0, Αποχή: 0. 

  ΘΕΜΑ 4ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, την έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2010 (01/01/2010-31/12/2010).
  Αναλυτικά:
  Έγκυρες ψήφοι: 8.186.425 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
  Υπέρ: 8.186.425, Κατά: 0, Αποχή: 0. 

  ΘΕΜΑ 5ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, την έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την από 30.03.2011 έκθεσή του, περί μη διανομής μερίσματος για την χρήση 2010.
  Αναλυτικά:
  Έγκυρες ψήφοι: 8.186.425 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
  Υπέρ: 8.186.425, Κατά: 0, Αποχή: 0. 

  ΘΕΜΑ 6ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, την χορήγηση αδείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και τους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία.
  Αναλυτικά:
  Έγκυρες ψήφοι: 8.186.425 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
  Υπέρ: 8.186.425, Κατά: 0, Αποχή: 0. 

  ΘΕΜΑ 7ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, την έγκριση των αμοιβών ύψους 235.109,72 ευρώ που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2010 σύμφωνα με την από 30.06.2010 απόφαση προέγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, αλλά και την προέγκριση αμοιβών ύψους έως 300.000,00 ευρώ για την χρήση 2011, οι οποίες θα καταβληθούν με απόφαση του Δ.Σ. η οποία θα καθορίζει το χρόνο καταβολής και το ποσό καταβολής, τους δικαιούχους των αμοιβών αυτών και τα ποσά που θα λάβει ο κάθε δικαιούχος.

  Αναλυτικά:
  Έγκυρες ψήφοι: 8.186.425 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
  Υπέρ: 8.186.425, Κατά: 0, Αποχή: 0.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ