Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 21-Ιουν-2011 13:54

  Κλωνατέξ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Πραγματοποιήθηκε στις 20/6/2011 η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ A.E. στις 17.00’, στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Αμερικής 23 Αθήνα, σε συνέχεια της από 10/5/2011 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα εξής θέματα:

  1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

  2. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.

  3. Eκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Eλεγκτή για τη χρήση 2011.

  4. Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων σχετικών με τις προβλέψεις του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/20 – Πορεία Εταιρείας.

  5. Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις.

  6. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010.

  Κατά την παρούσα συνεδρίαση παρέστη μέσω αντιπροσώπου ένας μέτοχος με 1.000 μετοχές κοινές, ήτοι ποσοστό 0,0048% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, επί του συνόλου των 20.663.047 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας και παρουσία της Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολέτας Ψύχα-Γυφτοπούλου, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 του Κ.Ν.2190/20, συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  Θέμα 1ο: H Γ.Σ. ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

  Θέμα 2ο: Η Γ.Σ. ενημερώθηκε ότι για τη χρήση 2010 ούτε λογίστηκαν ούτε καταβλήθηκαν αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2011, την Ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. Σύμφωνα δε με τον Νόμο, η αμοιβή θα καθορισθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.E.Λ.

  Θέμα 4ο: Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπενθύμισε στο Σώμα ότι, επειδή με βάση τον Ισολογισμό της 31/12/2006 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (πριν την αναμόρφωση) ήταν μικρότερο του 10% του μετοχικού κεφαλαίου, συνέτρεχε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 48 παρ.1.γ. του Κ.Ν. 2190/20. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκάλεσε σειρά, λόγω έλλειψης απαρτίας, Γενικών Συνελεύσεων προκειμένου να ληφθεί απόφαση σχετικά με την αποκατάσταση της σχέσης των κεφαλαίων. Τελικά η Β΄ επαναληπτική Γ.Σ. της 27 Φεβρουαρίου 2008 των Μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές, είχε την απαιτούμενη απαρτία και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Αντίθετα, η αντίστοιχη Γ.Σ. των Μετόχων που κατέχουν προνομιούχες μετοχές και αυτές που ακολούθησαν μέχρι σήμερα, δεν είχαν την απαιτούμενη απαρτία. 

  Έτσι, εξακολουθεί να υπάρχει εκκρεμότητα όσον αφορά την αποκατάσταση της σχέσης των ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κ.Ν.2190/20 και συνέχιση της ως άνω προσπάθειας επίτευξης απαρτίας, με βάση τις τρέχουσες συνθήκες είναι επί του παρόντος άνευ αντικειμένου.

  Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της συμφωνίας με τις κύριες πιστώτριες τράπεζες για την εξόφληση δανείων, με την μεταβίβαση της συμμετοχής στην ΑΛΝΤΕΜΑΡ και μέρους της συμμετοχής στην Α.Ε ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ, το σύνολο σχεδόν των τραπεζικών υποχρεώσεων έχει εξοφληθεί, εξακολουθούν όμως να υφίστανται σημαντικές οφειλές, αλλά και αδυναμία εξυπηρέτησης των τρεχουσών υποχρεώσεων. Παράλληλα και επειδή το μόνο περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας είναι η συμμετοχή στην Α.Ε ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ, που είναι ενεχυρασμένη στις τράπεζες, δεν υπάρχει δυνατότητα άντλησης ρευστότητας.

  Έτσι, η Εταιρεία βρίσκεται σε απόλυτα οριακή κατάσταση, η οποία με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα και την αδυναμία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί και κατόπιν αυτού οι εξελίξεις είναι πλέον μη ελεγχόμενες.

  Συγκεκριμένα δεν έχουν συνταχθεί οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις του Α’τριμήνου 2011, γεγονός που προκάλεσε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο ΧΑ και υπο τις παρούσες συνθήκες , δεν προβλέπεται η δυνατότητα αντλησης ρευστότητας, προκειμένου η Εταιρεία να συνεχίσει την λειτουργια της.

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ενέργειες της Διοίκησης.

  Θέμα 5ο: Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι λόγω έλλειψης διαθεσίμων για την κάλυψη έστω μέρους των λειτουργικών εξόδων, η Εταιρεία ήρθε σε συμφωνία με την εταιρεία ΒΙΟΛΑΝ ΑΒΕΝΤΤΕ, η οποία της χορήγησε δάνειο συνολικού ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ. Η εν λόγω προσπάθεια βεβαίως δεν λύνει το πρόβλημα της Εταιρείας και δεν διαφαίνονται προοπτικές επίλυσής του.

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ενέργειες της Διοίκησης.

  Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ