Συνεχης ενημερωση

  Κυριακή, 04-Ιουλ-2021 16:00

  Νέο Επικουρικό: Πού θα επενδύεται ο ατομικός κουμπαράς

  Επικουρικό
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Ξεκαθαρίζει το "καθεστώς" της καταβολής και διαχείρισης επένδυσης των εισφορών όσων ασφαλιστούν στο νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) από το 2022 το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο αναρτήθηκε στην πλατφόρμα της δημόσιας διαβούλευσης την περασμένη εβδομάδα.

  Σύμφωνα με αυτό, για κάθε ασφαλισμένο του ΤΕΚΑ δημιουργείται ένας ατομικός λογαριασμός για καθένα μισθωτό ή αυτοαπασχολούμενο μηχανικό και δικηγόρο που θα ασφαλιστεί για πρώτη φορά από την 1η Ιανουαρίου 2022.

  Τα περιουσιακά στοιχεία του νέου Ταμείου επενδύονται στο σύνολό τους. Το Ταμείο μεριμνά ιδίως για την επαρκή διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και την επιλογή ποιοτικών επενδύσεων που προσιδιάζουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μελλοντικών συνταξιοδοτικών παροχών. Μάλιστα, παρέχει στους ασφαλισμένους ένα προκαθορισμένο επενδυτικό πρόγραμμα κύκλου ζωής, αν και οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέξουν διαφορετικό επενδυτικό πρόγραμμα ή συνδυασμό προγραμμάτων.

  Η αίτηση αλλαγής επενδυτικού προγράμματος μπορεί να υποβάλλεται ανά 3 έτη και εντός ενός μηνός από τη συμπλήρωση κάθε τριετίας, αρχής γενομένης από την έναρξη ασφάλισης του κάθε ασφαλισμένου.

  Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 5 έτη από την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) οι αρμοδιότητες της Επενδυτικής Επιτροπής ανατίθενται στην Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης - Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΔΕΚΤ - ΑΕΠΕΥ).

  Πιο αναλυτικά:

  Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου

  Για κάθε ασφαλισμένο του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) δημιουργείται ατομικός λογαριασμός, στον οποίο απεικονίζονται λογιστικά, τουλάχιστον, οι καταβλητέες εισφορές, οι καταβληθείσες εισφορές, οι οφειλόμενες εισφορές, οι αποδόσεις από την επένδυση των καταβληθεισών εισφορών και οι κρατήσεις. Ο Ατομικός Λογαριασμός κάθε ασφαλισμένου τηρείται μηχανογραφικά.

  Στρατηγική επενδύσεων

  Τα περιουσιακά στοιχεία του ΤΕΚΑ επενδύονται με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των ασφαλισμένων και των δικαιούχων, την ασφάλεια, την ποιότητα, τη ρευστότητα και την κερδοφορία του χαρτοφυλακίου στο σύνολό του, στη βάση της αρχής της συνετής διαχείρισης και της ανάπτυξης της οικονομίας.

  Το Ταμείο μεριμνά ιδίως για την επαρκή διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και την επιλογή ποιοτικών επενδύσεων που προσιδιάζουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μελλοντικών συνταξιοδοτικών παροχών.

  Στο πλαίσιο αυτό, αποφεύγονται η υπέρμετρη εξάρτηση από συγκεκριμένο στοιχείο ή εκδότη ή όμιλο επιχειρήσεων, καθώς και η υπέρμετρη συσσώρευση κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο συνολικά.

  Τα περιουσιακά στοιχεία επενδύονται πρωτίστως σε ρυθμιζόμενες αγορές και το τμήμα που επενδύεται σε στοιχεία μη εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές πρέπει σε κάθε περίπτωση να παραμένει σε συνετά επίπεδα.

  Επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα επιτρέπονται μόνο εφόσον συμβάλλουν στη μείωση των επενδυτικών κινδύνων ή διευκολύνουν την αποτελεσματική επενδυτική διαχείριση.

  Το αποθεματικό παροχών του Ταμείου επενδύεται σε προϊόντα χαμηλού επενδυτικού κινδύνου, όπως αυτά προσδιορίζονται με απόφαση του δ.σ., ύστερα από γνώμη της Επενδυτικής Επιτροπής και της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων.

  Επενδυτικά προγράμματα

  Το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) παρέχει στους ασφαλισμένους ένα προκαθορισμένο επενδυτικό πρόγραμμα κύκλου ζωής, το οποίο αξιολογείται από το δ.σ. ως το πλέον ενδεδειγμένο για τον μέσο ασφαλισμένο.

  Με την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου, οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται αυτόματα στο προκαθορισμένο επενδυτικό πρόγραμμα.

  Το Ταμείο μπορεί να παρέχει στους ασφαλισμένους περισσότερα του ενός επενδυτικά προγράμματα κύκλου ζωής με διαφοροποιημένο επενδυτικό κίνδυνο σε σχέση με το προκαθορισμένο.

  Επιλογή επενδυτικού προγράμματος

  Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέξουν διαφορετικό επενδυτικό πρόγραμμα ή συνδυασμό προγραμμάτων από το προκαθορισμένο μεταξύ των προσφερόμενων από το ΤΕΚΑ.

  Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού οι ασφαλισμένοι υποβάλλουν αίτηση, αφού συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και προσδιορισμού ατομικών επενδυτικών χαρακτηριστικών που διατίθεται από το Ταμείο, με βάση το οποίο προτείνεται το πλέον κατάλληλο επενδυτικό πρόγραμμα για τον ενδιαφερόμενο ασφαλισμένο.

  Οι ασφαλισμένοι μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν διαφορετικό επενδυτικό πρόγραμμα από το προτεινόμενο.

  Οι ασφαλισμένοι μπορούν να αλλάξουν επενδυτικό πρόγραμμα με αίτησή τους. Η αίτηση αλλαγής επενδυτικού προγράμματος μπορεί να υποβάλλεται ανά 3 έτη και εντός ενός μηνός από τη συμπλήρωση κάθε τριετίας, αρχής γενομένης από την έναρξη ασφάλισης του κάθε ασφαλισμένου. Η αλλαγή του επενδυτικού προγράμματος διενεργείται από τον επόμενο μήνα υποβολής της αίτησης. Ειδικά η πρώτη αλλαγή από το προκαθορισμένο σε άλλο επενδυτικό πρόγραμμα της επιλογής του ασφαλισμένου μπορεί να διενεργηθεί άπαξ, οποτεδήποτε εντός της πρώτης τριετίας.

  Επενδυτική Επιτροπή

  Στο ΤΕΚΑ συστήνεται Επενδυτική Επιτροπή συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα, με σκοπό την υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου (δ.σ.) στη χάραξη και παρακολούθηση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου.

  Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 5 έτη από την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), οι αρμοδιότητες της Επενδυτικής Επιτροπής ανατίθενται στην Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης - Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΔΕΚΤ - ΑΕΠΕΥ).

  Στις αρμοδιότητες του Διαχειριστή Επενδύσεων, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

  - Η λήψη και η διαβίβαση εντολών του Ταμείου σχετικά με ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα και η εκτέλεση των εντολών αυτών για λογαριασμό του Ταμείου.

  - Η διαπραγμάτευση για την κατάρτιση συναλλαγών σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα.

  - Η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και η χρηματοοικονομική ανάλυση σχετικά με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

  Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 5 έτη από την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), Διαχειριστής Επενδύσεων ορίζεται η ΕΔΕΚΤ για μέρος ή το σύνολο των προς επένδυση περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου, σύμφωνα με σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του Ταμείου και της ΕΔΕΚΤ.

  Θεματοφύλακας

  Το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) διορίζει έναν ή περισσότερους θεματοφύλακες. Ο θεματοφύλακας είναι πιστωτικό ίδρυμα που κατέχει την απαιτούμενη από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία άδεια και είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του Ταμείου.

  Ενημέρωση

  Το ΤΕΚΑ υποχρεούται να παρέχει πλήρη και αποτελεσματική ενημέρωση σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η ενημέρωση αυτή διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, με τους εξής τρόπους:

  - Μέσω προσβάσιμης ιστοσελίδας, στην οποία αναρτώνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία του Ταμείου. Στην ιστοσελίδα αναρτώνται, μεταξύ άλλων, υποχρεωτικά τουλάχιστον οι κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία του Ταμείου, οι πληροφορίες σχετικά με τα επενδυτικά προγράμματα και το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και προσδιορισμού ατομικών επενδυτικών χαρακτηριστικών.

  - Μέσω προσβάσιμης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία αναρτώνται εξατομικευμένες πληροφορίες για τους ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους και τους εργοδότες. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αναρτώνται υποχρεωτικά, με διαβαθμισμένη πρόσβαση, οι ατομικοί λογαριασμοί και τα μητρώα των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων. Οι ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι και οι εργοδότες έχουν συνεχή ασφαλή πρόσβαση στα στοιχεία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που τους αφορούν.

  - Μέσω πρόσθετης ηλεκτρονικής ενημέρωσης στους ασφαλισμένους, στους συνταξιούχους και στους εργοδότες, όπου αυτή προβλέπεται στον παρόντα νόμο ή στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ταμείου.


   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ