Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 08-Μαρ-2021 19:51

  Οι πέντε αλλαγές στον νόμο για το ΤΧΣ - Πέμπτη η ψήφιση

  Οι πέντε αλλαγές στον νόμο για το ΤΧΣ - Πέμπτη η ψήφιση
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Λεωνίδα Στεργίου

  Τις πέντε βασικές αλλαγές που προβλέπει το σχέδιο νόμου για την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) παρουσίασε σήμερα ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Ζαββός στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, με στόχο να ψηφιστεί μέχρι την Πέμπτη από την Ολομέλεια.

  Σύμφωνα με τον κ. Ζαββό, οι αλλαγές του νόμου για το ΤΧΣ συνίστανται στις εξής:

  Πρώτον, προβλέπεται η απεμπλοκή του δημοσίου από τις τράπεζες.

  Δεύτερον, το Τ.Χ.Σ. θα λειτουργεί ως ιδιώτης επενδυτής και όχι ως μηχανισμός κεφαλαιακής ενίσχυσης.

  Τρίτον, ενισχύεται η εταιρική διακυβέρνηση με ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων από τα όργανα του Τ.Χ.Σ. Γίνεται αποσαφήνιση του ρόλου των δύο οργάνων διοίκησης του Ταμείου, δηλαδή της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου. Βασικό όργανο της διοίκησης με τεκμήριο αρμοδιότητας, είναι πλέον το Γενικό Συμβούλιο, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή παραμένει το όργανο που κάνει την καθημερινή διαχείριση – διοίκηση και εφαρμόζει τις αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου.

  Τέταρτον, αποσαφηνίζεται το καθεστώς σχετικά με την ευθύνη των μελών του ΤΧΣ. Η προτεινόμενη ρύθμιση ισχύει για όλους τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, η οποία κρίθηκε πρόσφατα από το 5ο Τμήμα του Αρείου Πάγου με την Απόφαση 158/2021 ως συνταγματική.

  Πέμπτον, καταργείται η προνομιακή κατάταξη του ελληνικού Δημοσίου σε περίπτωση εκκαθάρισης. Ήδη, από το 2011 η διάταξη αυτή άλλαξε και η συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας γίνεται πλέον με κοινές μετοχές. Επομένως, αυτές οι κοινές μετοχές θα έχουν την κατάταξη που προβλέπει ο Κανονισμός 575/2013. Πρόκειται δηλαδή για θέμα συμμόρφωσης με τον Κανονισμό, ο οποίος και ζητήθηκε ιδιαίτερα από τον Ευρωπαίο Τραπεζικό Επόπτη και όχι κάτι καινούργιο που εντάσσεται στον νέο νόμο για το ΤΧΣ.

  Οι αλλαγές κατά άρθρο

  Άρθρο δεύτερο: Οι συμφωνίες-πλαίσιο που συνάπτει το ΤΧΣ με τα πιστωτικά ιδρύματα, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων μετέχει, ρυθμίζουν τις σχέσεις αυτής της συμμετοχής, για όσο διάστημα το ΤΧΣ κατέχει μετοχές και κεφαλαιακά μέσα που έχει αποκτήσει στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης ή όσο παρακολουθεί το σχέδιο αναδιάρθρωσης. Δεν εφαρμόζεται, όμως, όταν η ΑΜΚ στην οποία μετέχει το ΤΧΣ εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής αποεπένδυσης, διαδικασία που ρυθμίζεται με τις νέες παρ. 7 και 8 του άρθρου 8 του ν. 3864/2010.

  Άρθρο τρίτο: Για λόγους ακρίβειας προστίθεται στο άρθρο 3 του ν. 3864/2010 ότι περιουσία του Ταμείου αποτελούν και οι μετοχές και γενικά τα κεφαλαιακά μέσα που αποκτά το ΤΧΣ στο πλαίσιο της εφαρμογής των ΑΜΚ που διενεργούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του νόμου αυτού.

  Άρθρο τέταρτο: Το δυαδικό σύστημα διακυβέρνησης του ΤΧΣ έχει προκαλέσει κατά καιρούς προβλήματα στη διάκριση των αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο σωμάτων. Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας μεταφέρεται από την Εκτελεστική Επιτροπή στο Γενικό Συμβούλιο. Κάθε σώμα εκπροσωπεί δικαστικά και εξωδίκως το Ταμείο για τις αρμοδιότητες που ασκεί.

  Άρθρο πέμπτο: Στην παρ. 1 του άρθρου 6Α του ν. 3864/2010 αντικαθίστανται οι περ. α’ και β’. Ειδικότερα, για τον ορισμό των κεφαλαιακών μέσων γίνεται, πλέον, παραπομπή στον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (L 176), προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλυτη συμμόρφωση της συμμετοχής του ΤΧΣ στις επιταγές του επόπτη και να αρθούν αμφιβολίες ως προς την ορθή κατάταξη αυτών, σύμφωνα με το ισχύον εποπτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

  Άρθρο έκτο: Με την προσθήκη των παρ. 7 και 8 στο άρθρο 8, το ΤΧΣ μπορεί να μετέχει σε ΑΜΚ που αποφασίζει ένα πιστωτικό ίδρυμα, εφόσον η αύξηση δεν γίνεται με σκοπό την κάλυψη κεφαλαιακού ελλείμματος που εντοπίζει ο επόπτης, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του πιστωτικού ιδρύματος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει ουσιαστική οικονομική συμμετοχή και των ιδιωτών. Επιτρέπεται δηλαδή το ΤΧΣ να έχει τη δυνατότητα να ασκεί όλα τα δικαιώματα που έχει στη διάθεσή του κάθε κοινός μέτοχος, προκειμένου να διασφαλίσει την αξία της συμμετοχής του και την επαύξηση ή προστασία της περιουσίας του. Με τον τρόπο αυτό το ΤΧΣ μπορεί να σταθμίζει, λαμβάνοντας εκθέσεις εξειδικευμένων χρηματοπιστωτικών συμβουλών, αν είναι προς το συμφέρον του να μετάσχει σε ή να απόσχει από μια ΑΜΚ, ανεξάρτητα από το αν η τιμή διάθεσης ή κτήσης είναι χαμηλότερη από την τιμή κτήσης του ΤΧΣ. Εφόσον οι σχετικές προϋποθέσεις πληρούνται, οι αποφάσεις αυτές θεωρούνται ότι συνιστούν επιμελή διαχείριση. Το ΤΧΣ υπάγεται στη ρύθμιση του ν. 4619/2019 (Α’ 95) που ισχύει για τα πιστωτικά/χρηματοδοτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα. Επιπλέον, με τις τροποποιούμενες διατάξεις ρυθμίζονται θέματα ουσίας αλλά και διαδικασίας, που αφορούν στη λήψη αποφάσεων από το ΤΧΣ.

  Άρθρο έβδομο: Η καταργούμενη παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 3864/2010 προέβλεπε ότι σε περίπτωση ειδικής εκκαθάρισης, το ΤΧΣ κατατάσσεται στην ίδια θέση με το Δημόσιο ως δικαιούχο των προνομιούχων μετοχών του ν. 3723/2008 (Α’ 250). 71 Η αναφορά αυτή είχε παραμείνει από την αρχική έκδοση του ν. 3864/2010, όταν προβλεπόταν ότι το ΤΧΣ παρέχει κεφαλαιακή ενίσχυση με τη μορφή των προνομιούχων μετοχών. Πλέον, με την τροποποίηση του νόμου και τη συμμετοχή του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο των πιστωτικών ιδρυμάτων με κοινές μετοχές, η παρ. 11 όχι μόνο δεν έχει εφαρμογή αλλά έρχεται σε αντίθεση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, καθώς θέτει σε αμφισβήτηση τη φύση των κοινών μετοχών. Για τον λόγο αυτό πρέπει να καταργηθεί.

  Άρθρο όγδοο: Κρίνεται αναγκαία η προσθήκη της διάθεσης των μετοχών του ΤΧΣ στην περ. ζ) του άρθρου 8 του ν. 3461/2006 (Α’ 212), και η ρητή εξαίρεση του Ταμείου από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης κατά τη σχετική διαδικασία, όπως άλλωστε ρητά εξαιρείται και κατά την κτήση των μετοχών αυτών.

  Δείτε το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία".

  Διαβάστε επίσης

  * Πώς θα συμμετέχει το ΤΧΣ στις ΑΜΚ των τραπεζών

   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ