Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 16-Μαρ-2016 00:01

  Χαλαρώνουν τα capital controls -"Ναι" σε σπάσιμο προθεσμιακών

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 10:45

  Της Νένας Μαλλιάρα

  Την πρόωρη -μερική ή πλήρη- λήξη προθεσμιακών καταθέσεων αλλά και τη δυνατότητα εξόφλησης έως και του 50% υφιστάμενου δανείου προβλέπει η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για χαλάρωση των capital controls, επιβεβαιώνοντας πλήρως το Capital.gr.

  Παράλληλα, το νέο καθεστώς περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων προβλέπει αύξηση του μηνιαίου ορίου εξερχόμενων εμβασμάτων στα 1000 ευρώ, από 500 ευρώ προηγουμένως, ανά φυσικό πρόσωπο/πληρωτή.

  Αναλυτικά, οι αλλαγές στην ΠΝΠ είναι η εξής:

  Άρθρο πρώτο. Περιορισμός των αναλήψεων μετρητών και των μεταφορών κεφαλαίων

  5.α Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύματα πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων αυτών, καθώς και από ιδρύματα πληρωμών άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. που παρέχουν νομίμως μέσω αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα ή μέσω της εταιρείας Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., υπηρεσίες εμβασμάτων (money remittance) έως του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο/πληρωτή ανά ημερολογιακό μήνα, και μέχρι μηνιαίου ορίου σε ευρώ για το σύνολο των ανωτέρω παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών, το οποίο θα ορίζει και θα κατανέμει ανά πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών με απόφασή της η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Το όριο ανά πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών, τον ακριβή τρόπο υπολογισμού του οποίου ορίζει με απόφαση της η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, νοείται ως το υπόλοιπο που προκύπτει σε μηνιαία βάση κατόπιν συμψηφισμού των εισερχομένων (προς την Ελλάδα) με τα εξερχόμενα (προς το εξωτερικό) εμβάσματα που έχουν διενεργηθεί μέσω του παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών

  6. Απαγορεύεται α) να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί όψεως ή καταθετικοί και να προστίθενται συνδικαιούχοι στους ήδη υφιστάμενους, εφόσον με το ως άνω άνοιγμα λογαριασμού ή προσθήκη συνδικαιούχου δημιουργείται νέος κωδικός πελάτη (Customer ID), και β) να ενεργοποιούνται αδρανείς λογαριασμοί. Στην τελευταία περίπτωση, αναστέλλεται η προθεσμία των άρθρων 7 και 8 του Ν. 4151/2013 (Α΄ 103)".

  7. Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID) αποκλειστικά για τις ακόλουθες συναλλαγές, η αναγκαιότητα των οποίων πρέπει να τεκμηριώνεται εγγράφως από τον αρμόδιο φορέα και με την προϋπόθεση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης από τον αιτούντα ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός μέσω του οποίου αυτές μπορούν να διενεργηθούν:

  α. η πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και εξαργύρωσης εργοσήμου,

  β. η πληρωμή υποχρεώσεων του καταθέτη προς το ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, που προκύπτουν από συμβάσεις που είχαν καταρτισθεί προ της 28ης Ιουνίου 2015,

  γ. η καταβολή νέων συντάξεων και νέων προνοιακών επιδομάτων,

  δ. η εκκαθάριση συναλλαγών καρτών από νέες συμβάσεις αποδοχής (acquiring), ακόμη και σε περίπτωση ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εφόσον ο λογαριασμός θα τροφοδοτείται αποκλειστικά με το προϊόν εκκαθάρισης των συναλλαγών με κάρτες. Οι αναλήψεις και μεταφορές ποσών υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς που ισχύουν και για τους λοιπούς λογαριασμούς.

  ε. η εξυπηρέτηση νομικών προσώπων, όπως και ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, που δεν διαθέτουν λογαριασμό εξυπηρέτησης της δραστηριότητας τους σε κανένα πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

  στ. η εξυπηρέτηση νεοφυών εταιρειών (startups) που συμμετέχουν σε προγράμματα στήριξης της νέας επιχειρηματικότητας,

  ζ. η κατάθεση μετρητών ως εξασφάλιση (cash collateral) εγγυητικής επιστολής, ενέγγυας πίστωσης ή δανείου στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα,

  η. το άνοιγμα λογαριασμού υπέρ τρίτου με σκοπό είτε τη συμμόρφωση προς επιταγή για εκτέλεση χρηματικής απαίτησης, βάσει διαταγής πληρωμής, δικαστικής απόφασης ή άλλου εκτελεστού τίτλου είτε την εξόφληση απαίτησης, για την οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση εις χείρας τρίτου, υπέρ του δικαιούχου της απαίτησης, εκτός εάν αυτός έχει δηλώσει καταθετικό λογαριασμό με οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη,

  θ. η πίστωση ποσών από την αλλοδαπή σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα, 

  ι. η μεταφορά του λογαριασμού διαχείρισης μισθοδοσίας ενός εργοδότη από ένα πιστωτικό ίδρυμα σε άλλο, στο οποίο αυτός ήδη τηρεί λογαριασμό, και το, συνεπεία της μεταφοράς αυτής, άνοιγμα λογαριασμών μισθοδοσίας των εργαζόμενων στο τελευταίο πιστωτικό ίδρυμα. Οι εργαζόμενοι στην περίπτωση αυτή θα έχουν δικαίωμα ανάληψης μετρητών από το ένα από τα δύο πιστωτικά ιδρύματα, εκτός εάν κωδικοί πελάτη (customer id) προϋπήρχαν και στα δύο πιστωτικά ιδρύματα. Ο καθορισμός του πιστωτικού ιδρύματος, από το οποίο ο εργαζόμενος θα έχει δικαίωμα ανάληψης μετρητών, βάσει του κωδικού πελάτη (customer id), γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του. Η ανωτέρω δήλωση κατατίθεται και στα δύο πιστωτικά ιδρύματα.

  ιγ. το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως ή η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενο λογαριασμό, σε πρόσωπα που φέρουν την ιδιότητα του φοιτητή ή σπουδαστή, εφόσον ο τόπος σπουδών είναι διαφορετικός από τον μέχρι τώρα τόπο μόνιμης κατοικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός στο όνομά τους με την ιδιότητα του δικαιούχου ή συνδικαιούχου. Για την πιστοποίηση της φοιτητικής και σπουδαστικής ιδιότητας, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο τρέχον εξάμηνο από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Κολλέγιο, Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης ή σχολή επαγγελματικής κατάρτισης ή μαθητείας. Ομοίως, επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως σε φοιτητές ή σπουδαστές που, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών−σπουδαστών ERASMUS και η ύπαρξη λογαριασμού αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης, εφόσον δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος λογαριασμός του οποίου είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι. Για την πιστοποίηση της συμμετοχής των προαναφερόμενων φοιτητών ή σπουδαστών στα εν λόγω προγράμματα απαιτείται η σχετική βεβαίωση της σχολής φοίτησης.

  ...

  ιη. Η καταβολή παροχών υγείας και επιδοτήσεων από δημόσιους φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός θα τροφοδοτείται μόνο από το φορέα που παρείχε την έγγραφη τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα ανοίγματος λογαριασμού στη συγκεκριμένη τράπεζα.

  ιη. Η καταβολή παροχών υγείας και επιδοτήσεων από δημόσιους φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός θα τροφοδοτείται μόνο από το φορέα που παρείχε την έγγραφη τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα ανοίγματος λογαριασμού στη συγκεκριμένη τράπεζα.

  7α...


  8. Απαγορεύεται η πρόωρη εξόφληση ποσοστού άνω του 50% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στις 11/3/2016. Εξαιρούνται του περιορισμού του προηγούμενου εδαφίου:

  α) η αποπληρωμή με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό,

  β) η αποπληρωμή μέσω χορήγησης νέου δανείου, με σκοπό την αναδιάρθρωση, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του νέου δανείου είναι ίσο τουλάχιστον με το ποσό του ανεξόφλητου κεφαλαίου του αρχικού δανείου, και

  γ) η αποπληρωμή στεγαστικού δανείου με σκοπό την πώληση του ακινήτου, το οποίο, προς εξασφάλιση του δανείου, βαρύνεται με εμπράγματη ασφάλεια, υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημα για την εξόφληση του δανείου συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ότι θα προσκομίσει στο πιστωτικό ίδρυμα το συμβόλαιο της αγοραπωλησίας του ακινήτου το αργότερο εντός μηνός από την κατά τα ανωτέρω πρόωρη εξόφληση του δανείου. Τυχόν απαιτούμενες λεπτομέρειες σχετικά με την ακολουθούμενη διαδικασία και τους επιμέρους, ειδικότερους όρους εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου δύναται να καθορίζει με απόφαση της η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

  9. Επιτρέπεται η πρόωρη, μερική ή πλήρης, λήξη των προθεσμιακών καταθέσεων.

  11. Εξαιρούνται των απαγορεύσεων και περιοριστικών μέτρων των προηγούμενων παραγράφων:

  α. ...

  ιζ. Συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, η καθεμία, ανά πελάτη, ανά ημέρα, κατόπιν προσκόμισης των σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών, τα οποία θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση με την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα δηλώνουν ότι τα ως άνω προσκομισθέντα έγγραφα είναι γνήσια και δεν έχουν προσκομισθεί σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα.

  Οι ως άνω συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων, με πίστωση του λογαριασμού του αντισυμβαλλομένου και θα υπολογίζονται εντός του εβδομαδιαίου ορίου που ορίζεται από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών για κάθε πιστωτικό ίδρυμα

  Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το Capital.gr ανέφερε τα εξής:

  "Νέα σημαντική χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών βρίσκεται προ των πυλών.

  Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, άμεσα αναμένεται η δημοσίευση απόφασης με την οποία θα επιτρέπεται ελεύθερα το "σπάσιμο" προθεσμιακών καταθέσεων, καθώς επίσης και η δυνατότητα αποπληρωμής δανείων. Οι δύο αυτές κινήσεις δεν θα είναι αλληλένδετες, δηλαδή το "σπάσιμο" προθεσμιακής κατάθεσης δεν θα επιτρέπεται με σκοπό την αποπληρωμή δανείου, αλλά θα λειτουργούν η καθεμία αυτόνομα. Στο πλαίσιο αυτό, το "σπάσιμο" προθεσμιακής κατάθεσης θα επιτραπεί χωρίς καμία προϋπόθεση. Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα αποπληρωμής δανείων, μέχρι του 50% του συνολικού τους υπολοίπου.

  Τα συγκεκριμένα μέτρα χαλάρωσης αναμένεται να ακολουθηθούν και από άλλα, με μεγαλύτερη σημασία για την αγορά, με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. 

  Ειδικότερα, στην παρούσα φάση συζητείται ο χαρακτηρισμός ως "νέου χρήματος" για όσες καταθέσεις θα γίνονται από επιχειρήσεις, αλλά και από ιδιώτες ούτως ώστε αυτές να μπορούν να διακινούνται ελεύθερα. Αυτό σημαίνει ότι για τις καταθέσεις αυτές, ο καταθέτης θα μπορεί να κάνει ανάληψη για όποιο ποσό θέλει και χωρίς να υπόκειται στον περιορισμό των 420 ευρώ εβδομαδιαίως. Γενικότερα, πάντως, στα υπό διαπραγμάτευση μέτρα χαλάρωσης δεν βρίσκεται ακόμη η αύξηση του εβδομαδιαίου ορίου ανάληψης, καθώς δεν έχει διαπιστωθεί κάποια σχετική ανάγκη.

  Ο χαρακτηρισμός ως "νέο χρήμα" με το παράλληλο προνόμιο της ελεύθερης διακίνησης, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός τόσο για την επιστροφή καταθέσεων στις τράπεζες, όσο και για την τόνωση της αγοράς. Όπως επισημαίνουν τραπεζίτες στο Capital.gr, επιχειρήσεις και δη εισαγωγικού – εξαγωγικού χαρακτήρα, σήμερα δεν καταθέτουν στις τράπεζες τις εισπράξεις τους ακριβώς διότι δεν θέλουν να δεσμεύσουν τα χρήματά τους και να μην μπορούν να τα χρησιμοποιούν ελεύθερα. 

  Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι συζητήσεις για τον χαρακτηρισμό καταθέσεων ως "νέο χρήμα" έχουν γίνει για ποσά μέχρι 20.000 – 30.000 ευρώ. Ωστόσο, μπορεί το πλαφόν να είναι τελικώς υψηλότερο ή να μην υπάρξει περιορισμός στο ύψος των νέων καταθέσεων που θα έρθουν στις τράπεζες και οι οποίες θα αφορούν τόσο επιχειρήσεις, όσο και νοικοκυριά. 

  Σημειώνεται ότι κατά τις πρόσφατες παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων των τραπεζών στους ξένους αναλυτές, εκτιμήθηκε ότι φέτος, με τη χαλάρωση των capital controls, θα μπορούσαν να επιστρέψουν στο τραπεζικό σύστημα καταθέσεις 7 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι στο διάστημα Δεκεμβρίου 2014 – Ιουλίου 2015 (29/6 η επιβολή των capital controls), από το τραπεζικό σύστημα έφυγαν καταθέσεις της τάξεως των 40 δισ. ευρώ (160,285 δισ. ευρώ οι καταθέσεις τον Δεκέμβριο 2014 και 120,833 δισ. ευρώ τον Ιούλιο 2015). Από την επιβολή των capital controls μέχρι τον Ιανουάριο 2016 (τελευταία επίσημα στοιχεία), οι καταθέσεις έχουν ενισχυθεί στα 122,228 δισ. ευρώ. 

  Το μέτρο του χαρακτηρισμού καταθέσεων ως new money αναμένεται να επιτραπεί μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, η οποία όπως έχουν αναφέρει πολλές φορές, τόσο η ΤτΕ όσο και τραπεζίτες, θα ανάψει το "πράσινο φως" για την επιτάχυνση των διαδικασιών χαλάρωσης, και τελικώς άρσης, των περιορισμών στο τραπεζικό σύστημα και στην κίνηση κεφαλαίων.

  Διαβάστε ακόμη:

  Το "νέο χρήμα" και η μοίρα των capital controls

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ