Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 30-Δεκ-2011 14:25

  Απόφαση εξπρές της Διυπουργικής για την πώληση των Airbus

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 15:31

  Στην Apollo Aviation Group κατακύρωσε την πώληση των τεσσάρων αεροσκαφών Airbus Α340-300 της πρώην Ολυμπιακής αεροπορίας η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, με απόφασή της που φέρει ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου 2011 και αναρτήθηκε σήμερα στην ηλεκτρονική πύλη «Διαύγεια».

  Την απόφαση υπογράφουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Ε. Βενιζέλος, καθώς και οι υπουργοί Μ. Χρυσοχοΐδης, Γ. Παπακωνσταντίνου, Μ. Βορίδης και Γ. Κουτρουμάνης.

  Το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

  "ΑΠΟΦΑΣΗ 198/23.12.2011 

  Η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, αποτελούμενη από τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά τη συνεδρίασή της την 23.12.2011 με θέμα την πώληση τεσσάρων αεροσκαφών τύπου AIRBUS A340-300 με αριθμούς κατασκευαστή (MSN) 235, 239, 280 και 292 ("Αεροσκάφη"), τα οποία το Δημόσιο είχε υπεκμισθώσει στην εταιρία ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε.

  Αφού έλαβε υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3049/2002 «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 212), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 152) και την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄180).

  2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του N. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141).

  3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112).

  4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38) και κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 90 του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι η δαπάνη που απορρέει από την παρούσα απόφαση βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Αποκρατικοποιήσεων.

  5. Τις διατάξεις του νόμου 3985/2011 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 151), στον οποίο περιλαμβάνεται και το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης (Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων).

  6. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 210), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 31 του Ν. 3775/2009 «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 122).

  7. Την 2/21531/Α0024/05.05.2005 (ΦΕΚ Β΄ 598) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών, όπως έχει συμπληρωθεί και διατηρείται σε ισχύ.

  8. Τις 91/12.03.2008, 113/11.03.2009, 135/30.07.2009 141/14.12.2009, 143/12.03.2010, 147/29.04.2010 αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑ) και την 152/08.09.2010, 157/09.12.2010 (AΔΑ:4ΑΡΠΗ-ΗΧ), 188/15.09.2011(ΑΔΑ:45ΛΗ-617) και 197/05.12.2011 (AΔΑ:45ΨΡΗ-ΝΧΜ), απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ).

  9. Την από 16.12.2011 εισήγηση του χρηματοοικονομικού συμβούλου LAZARD & CO LIMITED (Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος) και τα συνημμένα σχέδια συμβάσεων.

  10. Την από 16.12.2011 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της συναλλαγής Hogan Lovells LLP (Νομικός Σύμβουλος).

  11. Τα συμπεράσματα της από 30 Νοεμβρίου 2011 αποτίμησης των Αεροσκαφών που διενεργήθηκε από τον ανεξάρτητο σύμβουλο αποτίμησης εταιρία GRANT THORNTON, ειδικότερα δε ως προς την ανάγκη διεξαγωγής και επιτόπιας και ενδελεχούς αποτίμησης των συγκεκριμένων αεροσκαφών,

  12. Την από 23 Δεκεμβρίου 2011 επιτόπια και ενδελεχή αποτίμηση της αξίας των Αεροσκαφών που διενεργήθηκε από τον ανεξάρτητο σύμβουλο αποτίμησης εταιρία SL ENGINEERING & SERVICES.

  Αποφασίζει

  1. Την αποδοχή και έγκριση της συνημμένης στην παρούσα εισήγησης του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου σχετικά με την κατακύρωση της πώλησης των αεροσκαφών στον υψηλότερο πλειοδότη, την εταιρεία Apollo Aviation Group. Με την ως άνω εισήγηση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου είναι σύμφωνη και η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου.

  2. Την έγκριση των συνημμένων σχεδίων συμβάσεων και την εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών να τα υπογράψει.

  Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2011

  Τα μέλη της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων"

  Ποια είναι η Apollo Aviation Group

  Η αμερικανικών συμφερόντων Apollo εκμισθώνει μεταχειρισμένα αεροσκάφη και μηχανές αεροπλάνων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2010, η εταιρεία, η μετοχή της οποίας διαπραγματεύεται στο δείκτη S&P 500 διαχειριζόταν assets αξίας 800 εκατ. δολαρίων.

  Ας σημειωθεί ότι το "κατεπείγον" της διαδικασίας αιφνιδίασε παράγοντες (ακόμη και υπηρεσιακούς) που παρακολουθούν εκ των έσω τη διαδικασία πώλησης των αεροσκαφών, δεδομένου ότι η εταιρεία Sl engineering & Services ανέλαβε στις 5 Δεκεμβρίου το έργο της αποτίμησης της αξίας των Airbus.

  Οι ίδιες πηγές θέτουν -μεταξύ άλλων- τα εξής ερωτήματα:

  Γιατί το τίμημα της πώλησης των αεροσκαφών δεν ανακοινώθηκε, όπως είχε συμβεί στην περίπτωση της ματαιωθείσας αγοράς των Airbus προς 95 εκατ. ευρώ από την Cirrus, η οποία εν τέλει αποσύρθηκε από τη διαδικασία.

  Για ποιο λόγο η συγκεκριμένη αποκρατικοποίηση, που καταδεικνύει κινητικότητα στο μέτωπο της αξιοποίησης των κρατικών περιουσιακών στοιχείων, και για την οποία άλλωστε είναι συναρμόδια πέντε υπουργεία σχεδόν "πέρασε απαρατήρητη", έχοντας δημοσιοποιηθεί μόνο στο "Διαύγεια".

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ