Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 08-Δεκ-2020 00:42

  Crowdfunding: Ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Νίκου Κοντιζά 

  Στις 20 Οκτωβρίου 2020 εκδόθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1503 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις (o λεγόμενος "Crowdfunding Regulation”). Τα βασικά σημεία του Crowdfunding Regulation έχω ήδη αναλύσει στο άρθρο μου "Crowdfunding: Επανεκκίνηση" που δημοσιεύτηκε στο Capital.gr στις 31 Ιουλίου, 2020. Καθώς όμως ο Crowdfunding Regulation δεν εφαρμόζεται άμεσα, η παρακάτω ανάλυση απαντά σε κάποια βασικά ερωτήματα σχετικά με το ισχύον δίκαιο στη χώρα μας.

  Crowfunding Regulation και Ελληνικό Δίκαιο

  Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Crowdfunding Regulation, αυτός ναι μεν έχει άμεση ισχύ αλλά εφαρμόζεται από τις 10 Νοεμβρίου 2021. Εν τω μεταξύ, η ΕSMA, σε συνεργασία με την EBA, θα πρέπει να καταρτίσει Regulatory Technical Standards.

  Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 1 του Crowdfunding Regulation: "Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης μπορούν να εξακολουθήσουν, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, να παρέχουν υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης που περιλαμβάνονται πλέον στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού έως τις 10 Νοεμβρίου 2022 ή έως ότου χορηγηθεί η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 12 του Κανονισμού, όποια από τις δύο ημερομηνίες προηγείται."

  Από τα παραπάνω προκύπτoυν τα εξής: α) στην παρούσα φάση εφαρμοστέα είναι η εθνική νομοθεσία, και β) οι σημερινοί διαχειριστές πλατφόρμας crowdfunding θα μπορoύν να παρέχουν υπηρεσίες έως 10 Νοεμβρίου 2022 ή έως ότου αποκτήσουν άδεια παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού, όποια από τις δύο ημερομηνίες προηγείται.

  Προϋποθέσεις για την Άντληση Κεφαλαίων Μέσω Crowdfunding

  O γενικός κανόνας είναι ότι για την δημόσια προσφορά κινητών αξιών με συνολική ανταλλακτική αξία στην ΕΕ μεγαλύτερη των 5.000.000 ευρώ (όριο που υπολογίζεται σε περίοδο 12 μηνών) απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου (άρθρο 58 παρ. 1 Ν. 4706/2020). 

  Για δημόσιες προσφορές κινητών αξιών όμως με συνολική ανταλλακτική αξία μεγαλύτερη των 500.000 ευρώ και έως 5.000.000 ευρώ (όριο που υπολογίζεται σε περίοδο 12 μηνών) απαιτείται, κατά το ελληνικό δίκαιο, η δημοσίευση πληροφοριακού δελτίου. Σημειώνουμε ότι πρόσφατα εκδόθηκε νέα κανονιστική ρύθμιση για το πληροφοριακό δελτίο (Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/893/16.10.2020).

  Η προσφορά κινητών αξιών μέσω crowdfunding, αν και φέρει τα χαρακτηριστικά της δημόσιας προσφοράς, εξαιρείται από την παραπάνω υποχρέωση δημοσίευσης πληροφοριακού δελτίου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις (άρθρο 59 παρ. 3 Ν. 4706/2020):

  α) H προσφορά διενεργείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο διαχειρίζεται ΑΕΠΕΥ (η οποία έχει λάβει άδεια να παρέχει τουλάχιστον την επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα καθώς και την παρεπόμενη υπηρεσία της φύλαξης και διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής και συναφών υπηρεσιών), ΑΕΔΟΕΕ (που έχει λάβει άδεια να παρέχει τις παρεπόμενες υπηρεσίες: παροχή επενδυτικών συμβουλών, φύλαξη και διοικητική διαχείριση μετοχών ή μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και λήψη και διαβίβαση εντολών επί χρηματοπιστωτικών μέσων), ή πιστωτικό ίδρυμα, στο πλαίσιο της παροχής επενδυτικής υπηρεσίας που αφορά τη λήψη και διαβίβαση εντολών. Ως ηλεκτρονικό σύστημα νοείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα που παρουσιάζει μέσω διαδικτύου τις επενδυτικές προτάσεις των εκδοτών και δέχεται με τον ίδιο τρόπο εντολές επενδυτών για απόκτηση κινητών αξιών.

  β) Προσφέρονται κινητές αξίες με συνολική αξία μικρότερη από 1.000.000 ευρώ, όριο το οποίο υπολογίζεται ανά εκδότη σε περίοδο 12 μηνών.

  γ) Η συμμετοχή του κάθε ιδιώτη πελάτη (όπως η έννοια αυτή ορίζεται στην παρ. 11 του άρθρου 4 του ν.4514/2018) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ και, σε κάθε περίπτωση, το δέκα τοις εκατό (10%) του μέσου όρου των δηλωθέντων με την φορολογική δήλωση εισοδημάτων της προηγούμενης τριετίας ανά εκδότη και των 50.000 ευρώ κατ΄ έτος, ανά ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΔΟΕΕ της περ. α΄ ή πιστωτικό ίδρυμα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορεί να μεταβάλλονται τα ως άνω χρηματικά όρια.
  Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μόνο συγκεκριμένες εποπτευόμενες εταιρείες μπορούν να διαχειρίζονται πλατφόρμες crowdfunding, οι οποίες σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουν αδειοδοτηθεί στην Ελλάδα, προκειμένου να ισχύουν οι προϋποθέσεις της απαλλαγής από την υποχρέωση δημοσίευσης πληροφοριακού δελτίου. Δεν υπάρχει προς το παρόν η δυνατότητα διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών crowdfunding. 

  Ποιες Κινητές Αξίες Προσφέρονται Μέσω Crowdfunding

  Ο ελληνικός νόμος δεν προσδιορίζει συγκεκριμένη κατηγορία κινητών αξιών που μπορούν να προσφερθούν μέσω crowdfuding. Σε κάθε περίπτωση, οι μετοχές και οι ομολογίες μίας ανώνυμης εταιρείας θεωρούνται "κινητές αξίες" σύμφωνα με τον ορισμό των "κινητών αξιών" που υπάρχει στον ευρωπαϊκό Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο (Prospectus Regulation). 

  Κατηγορίες Πελατών και Χρηματικά Ορια

  To crowdfunding μπορεί να απευθύνεται σε ιδιώτες πελάτες αλλά και σε επαγγελματίες. Για τους ιδιώτες ισχύουν τα χρηματικά όρια που αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι επαγγελματίες πελάτες (όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του Νόμου 4514/2018) μπορούν να επενδύσουν χωρίς χρηματικά όρια. 

  * Νίκος Κοντιζάς, Δικηγόρος, Τσιμπανούλης & Συνεταίροι εταιρεία δικηγόρων

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ