Συνεχης ενημερωση

  5,3000

  0,3400 (6,85%)

  • Άνοιγμα 4,5200
  • Υψηλό 5,3000
  • Χαμηλό 4,5000
  • Όγκος 2.612
  • Τζίρος 13.064 €
  • Πράξεις 13
  06/04 2017

  Paperpack: Προσθήκη ενός θέματος στην ημερήσια διάταξη της τακτικής γ.σ.

  Αφορά την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του άρ. 44 του ν. 4449/2017.

  30/03 2017

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Μέρισμα 0,12 ευρώ ανά μετοχή προτείνει το δ.σ.

  30/03 2017

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του την 30η Μαρτίου 2017, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 21η Απριλίου 2017 ημέρα...

  30/03 2017

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Ολοκλήρωση υπογραφής σύμβασης έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου.

  27/03 2017

  Paperpack: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Η εταιρία "PAPERPACK ΑΒΕΕ", βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του ΧΑ ενημερώνει ότι:

  21/12 2016

  Paperpack: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  Αποφάσισε την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000) ευρώ.

  28/11 2016

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία Paperpack, και στην περίοδο του Εννεαμήνου από 1/1/2016 έως 30/09/2016.

  28/11 2016

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του την 28η Νοεμβρίου 2016, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα...

  26/10 2016

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Ως ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας ορίζεται η τιμή των τεσσάρων (4) ευρώ ανά μετοχή.

  25/10 2016

  Paperpack: Ορθή επανάληψη για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  Την 25η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

  25/10 2016

  Paperpack: Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος

  Και πληρωμής μερίσματος από μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

  25/10 2016

  Paperpack: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Την 25η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

  04/10 2016

  Paperpack: Ανακοίνωση σχετική με τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας

  Η εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ βάσει του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό  ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 03.10.2016 αποφάσισε να συγκαλέσει Έκτακτη...

  04/10 2016

  Paperpack: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25η Οκτωβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της

  08/09 2016

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας "ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ", τα...

  08/09 2016

  Paperpack: Γνωστοποίηση αλλαγής ανώτατων διευθυντικών στελεχών

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, προέβη κατά την συνεδρίασή του της 07.09.2016 στον ορισμό νέων Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών.

  07/09 2016

  Paperpack: Γνωστοποίηση αλλαγής εσωτερικού ελεγκτή

  Το Δ.Σ. προέβη κατά την συνεδρίασή του της 06.09.2016 στον ορισμό ως εσωτερικού ελεγκτή της Εταιρίας του κ. Κωνσταντίνου Θεοφίλη.

  29/08 2016

  Paperpack: Ανακοίνωση περί σχολιασμού των οικονομικών καταστάσεων α’ εξαμήνου 2016

  Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, και στην περίοδο του Α' Εξαμήνου από 1/1/2016 έως 30/06/2016.

  23/08 2016

  Paperpack: Ανακοινωση

  Οι Οικονομικές Καταστάσεις του Α' Εξαμήνου 2016 της εταιρείας, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.paperpack.gr) την...

  29/07 2016

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ  σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου ...

  31/05 2016

  Paperpack: Ανακοίνωση περί σχολιασμού των οικονομικών καταστάσεων α’ τριμήνου 2016

  Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, και στην περίοδο του Α' Τριμήνου από 1/1/2016 έως 31/03/2016. Πιο συγκεκριμένα:

  26/04 2016

  Paperpack: Γνωστοποίηση κράτους-μέλους καταγωγής

  Το κράτος-μέλος καταγωγής αυτής είναι η Ελλάδα.

  26/04 2016

  Paperpack: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Στην αγορά 68.451 κοινών μετοχών της Paperpack, συνολικής αξίας 79.403,16 ευρώ προέβη στις 25 Απριλίου το Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Τζουλιάνα Τσουκαρίδη του Ιωάννη.

  20/04 2016

  Paperpack: Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος

  Από την Πέμπτη 26 Μαΐου 2016 οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2015 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

  20/04 2016

  Paperpack: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας "ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ", τα Μέλη του οποίου εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση...

  19/04 2016

  Paperpack: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

  Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

  22/03 2016

  Paperpack: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του την 22η Μαρτίου 2016, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια...

  18/03 2016

  Paperpack: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων/ εκθέσεων

  Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, σύμφωνα με την δημοσιευμένη ετήσια οικονομική έκθεση για την Χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015. Πιο συγκεκριμένα: Ο κύκλος εργασιών...

  17/03 2016

  Paperpack: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Αύριο μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα 2015 της Paperpack, σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο του 2016.

  19/11 2015

  Paperpack: Αποτελέσματα εννιαμήνου 2015

  Ενίσχυση κερδών προ φόρων στα 1.379 χιλ.€ έναντι κερδών1.343 χιλ.€ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.