Συνεχης ενημερωση

  0,0500

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  05/09 2016

  Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γ.Σ.

  Συζητήθηκε το θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο απαιτούσε αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Νόμου.

  29/07 2016

  Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες: Ανακοίνωση

  Μάνδρα Ειδυλλία, 29/07/2016 ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε -Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση...

  08/07 2016

  Δίας Ιχθυοκαλλιέργεις: Ανακοίνωση

  Την εκλογή νέων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε η Τακτική Γενική Συνέλευση.

  08/07 2016

  Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Στις 29 Ιουλίου για λύση και εκκαθάριση της εταιρείας.

  17/06 2016

  Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες: Ανακοίνωση

  "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, με διακριτικό τίτλο "ΔΙΑΣ...

  03/03 2016

  Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

  Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου & Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών

  03/03 2016

  Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες: Ανακοίνωση

  Απόφαση Δικαστηρίου επί της αίτησης περί άμεσης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης κατ' αρθρ. 106β, 106στ & 106θ του Ν.3588/2007

  17/07 2015

  Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2014 της εταιρείας Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες αποφάσισε μεταξύ άλλων η Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως γνωστοποίησε σε ανακοίνωσή της.

  26/06 2015

  ΔΙΧΘ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και τo Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση της 26.06.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με...

  02/06 2015

  Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

  Γνωστοποίηση Νέας Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου Η «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» (η «Εταιρεία») πληροφορεί το επενδυτικό κοινό ότι επήλθαν αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου....

  04/05 2015

  Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες: Απαντήσεις σε επιστολές ερωτήματα της Ε.Κ.

  Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (30.04.2015) και προς συμπλήρωση αυτού αλλά πρωτίστως προς την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία "ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ...

  30/04 2015

  Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες: Ανακοίνωση

  Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας με τη Σελόντα.

  29/04 2015

  Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες: Ανακοίνωση

  Για τις συζητήσεις της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες με τους πιστωτές της με σκοπό την εξυγίανσή της ενημέρωθηκαν οι μέτοχοι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία έλαβε χώρα στις 28...

  09/04 2015

  ΔΙΧΘ: Απαντήσεις σε επιστολές - ερωτήματα του Χ.Α./της Ε.Κ.

  Οι συζητήσεις με τους πιστωτές βρίσκονται σε εξέλιξη χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί και χωρίς να έχουν καταλήξει σε μία οριστική συμφωνία.

  08/04 2015

  ΔΙΧΘ: Ανακοίνωση

  Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (07.04.2015) το οποίο αφορούσε δημοσιεύματα της ιστοσελίδας “euro2day.gr” με τίτλο «Γάμος Σελόντα–Δία και στο βάθος…deal με Νηρέα», η «ΔΙΑΣ...

  08/04 2015

  Σελόντα: Απαντήσεις σε επιστολές - ερωτήματα του Χ.Α./της Ε.Κ.

  Σε απάντηση της από 07.04.2015 (Αρ. Πρωτ. 1245) Επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 2...

  06/04 2015

  ΔΙΧΘ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση της 03.04.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με...

  05/02 2015

  ΔΙΧΘ: Ανακοίνωση

  Βασικός μέτοχος της εταιρείας καθίσταται η LINNAEUS PARTNERS CAPITAL B.V.

  23/01 2015

  ΔΙΧΘ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

  Νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 23/01/2015 πρακτικό διοικητικού συμβουλίου, εξέλεξε η από 12/01/2015 τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες.

  13/01 2015

  ΔΙΧΘ: Ανακοίνωση (ορθή επανάληψη)

  Για τις αποφάσεις της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

  13/01 2015

  ΔΙΧΘ: Ανακοίνωση (ορθή επανάληψη)

  ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε -Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί  ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία έλαβε...

  13/01 2015

  ΔΙΧΘ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε -Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί  ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία έλαβε...

  08/01 2015

  ΔΙΧΘ: Ανακοίνωση

  Η ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε., σε εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν.3556/2007, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12ης Ιανουαρίου  2015, σχέδιο...

  19/12 2014

  Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη λψη απόφασης για την διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2013 και την μη καταβολή μερίσματος.

  15/10 2014

  Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες: Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του ν.3588/2007

  Η «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» (η «Εταιρεία») πληροφορεί το επενδυτικό κοινό ότι κατά την δικάσιμο της 15.10.2014 εκδικάσθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η αίτηση υπαγωγής της...

  02/10 2014

  Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

  Η κα Anita Hamilton παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου (Εκτελεστικό Μέλος) για προσωπικούς λόγους.

  11/06 2014

  Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες: Ανακοίνωση

  Η «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι κατά την 10η Ιουνίου 2014 υπέβαλε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αίτηση υπαγωγής της εταιρείας...

  01/04 2014

  ΕΧΑΕ: Ανακοίνωση

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τη περ. (δ) της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 3556/2007, έθεσε σε προσωρινή...

  31/03 2014

  ΔΙΧΘ: Ανακοίνωση

  Η «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό της κοινό, ότι κατόπιν απόρριψης του σχετικού αιτήματός της για άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης -σύμφωνα με το άρθρο 99...

  27/03 2014

  ΔΙΧΘ: Αλλαγής σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου

  Τα μέλη κ.κ.Oleg Karpushev, Yury Vinokurov και Ιωάννης Μπουγάς υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους για προσωπικούς λόγους.