Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 31-Μαρ-2010 18:40

  Ζήνων: Υποβολή αίτησης για έξοδο από την κατηγορία επιτήρησης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Αίτηση προς το Χ.Α για την έξοδό της από την κατηγορία Επιτήρησης θα υποβάλει η Ζήνων καθώς, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πιστεύει ότι δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι για τους οποίους εντάχθηκε στην κατηγορία.

  Για την αντιμετώπιση των λόγων ένταξης και σύμφωνα με τις αποφάσεις της από 30.06.2009 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η εταιρεία έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες: 

  1. Με στόχο την ανασυγκρότηση των εργασιών του Ομίλου της η ΖΗΝΩΝ Α.Ε. προέβη στον ανασχεδιασμό των δραστηριοτήτων της, στη διάθεση στοιχείων του ενεργητικού της θυγατρικής της ΖΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ Α.Ε. με στόχο τον περιορισμό ζημιογόνων εργασιών, την ενίσχυση της ρευστότητάς της και τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού της. Αποσκοπεί έτσι να εστιάσει με καλύτερους οικονομικούς όρους και προϋποθέσεις την προσοχή της στις υγιείς υφιστάμενες αλλά κυρίως σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες (όπως αναφέρεται κατωτέρω) με προοπτική αφ ενός αύξησης των ιδίων κεφαλαίων και αφ ετέρου επίτευξης κερδοφόρων αποτελεσμάτων προς όφελος των μετόχων της. 

  Ειδικότερα και στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού προγράμματος, η Εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση προέβη στην πώληση του κλάδου Ρομποτικής, στην πώληση ενός εκ των δύο ιδιόκτητων ακινήτων της, πρόσφατα στην πώληση της θυγατρικής εταιρείας Retail-Link A.E., περιόρισε τις εργασίες των κλάδων που κατά το παρελθόν παρουσίασαν ζημίες, ενώ εστιάζει την προσοχή της σε κερδοφόρες εργασίες του κλάδου Πληροφορικής. 

  2. Την 20.11.2009 ολοκληρώθηκε και πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας η κάλυψη της Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας εις είδος, ανερχομένη στο ποσό των 50.455.861,62 Ευρώ, με την εισφορά του συνόλου των μετοχών των Κυπριακών εταιρειών αθλητικού στοιχήματος Megabet LTD, Poerol LTD, Eurogoal Cyprus LTD, Eurogoal Betting LTD, Eurogoal Racing LTD, Shigi Bet LTD, Kastor Leisure LTD, Kastor Betting LTD και Primebet LTD, σύμφωνα με την διενεργηθείσα Αποτίμηση Ορκωτών Ελεγκτών (κατά το άρθρο 9 του ΚΝ 2190/20) σε υλοποίηση των από 30.06.2009 ειδικών αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, και σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Κ2-1002 /9.10.2009 εγκριτική απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

  Έτσι η εταιρεία έχει καταστεί κυρία, λόγω εισφοράς εις είδος, του 100% των μετοχών των ως άνω εταιρειών, εισερχόμενη, μέσω της εταιρικής αυτής πράξης, στην Κυπριακή Αγορά αθλητικού και διαδικτυακού στοιχήματος. Για το σκοπό αυτό έχουν χορηγηθεί στην Εταιρεία οι σχετικές εγκρίσεις και άδειες από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Κύπρου. 

  Αναφορικά με την ανωτέρω πραγματοποιηθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και σε σχέση με την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η Εταιρεία έχει προβεί σε δημοσίευση εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3401/2005. 

  Συνεπεία της ως άνω αύξησης κεφαλαίου η εταιρεία προέβη στην έκδοση 98.933.062 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,51 ευρώ, δικαιούχοι των οποίων είναι οι μέτοχοι των ανωτέρω Κυπριακών εταιρειών, των οποίων οι μετοχές εισφέρθησαν κατά τα ανωτέρω. Ως εκ τούτου ο συνολικός αριθμός μετοχών της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε 105.423.498 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,51 ευρώ εκάστη το δε μετοχικό της κεφάλαιο σε 53.765.983,98 ευρώ. Οι νέες μετοχές διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από τις 09/03/2010. 

  Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2009 δείχνουν με τον πλέον σαφή τρόπο την πλήρη αντιστροφή των αποτελεσμάτων και το πέρασμα στην κερδοφορία για τον Νέο Όμιλο εταιρειών ΖΗΝΩΝ. Πιο συγκεκριμένα, τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών τα μεγέθη του οποίου πλέον διαμορφώνονται από €4.046.949 την χρήση του 2008 σε €46.681.859 την εταιρική χρήση του 2009, όσο και σε επίπεδο Καθαρών Κερδών και παρά το γεγονός ότι η ενοποίηση για το 2009 αφορά το 12μηνο του ομίλου MEGABET και μόλις 40 ημέρες για τους ομίλους EUROGOAL, POEROL και ΖΗΝΩΝ, η βελτίωση είναι σαφής και δείχνει την τάση που θα ακολουθήσει με την πλήρη ενοποίηση των τριών ομίλων στον Νέο Όμιλο ΖΗΝΩΝ στις επόμενες χρήσεις. Το ίδιο ισχύει και σε επίπεδο Ιδίων Κεφαλαίων τα όποια πλέον διαμορφώνονται από αρνητικά σε €45.802.294 την τρέχουσα εταιρική χρήση. 

  Οι μετοχές της εταιρείας εντάχθηκαν στην κατηγορία Επιτήρησης στις 6/4/2009 με την από 3/4/2009 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία "Επιτήρησης" ήταν, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2008, ότι διαπιστώθηκε ότι οι ζημιές της εταιρείας κατά τη χρήση 2008 διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης, ενώ δεν είχαν γίνει ενέργειες για την βελτίωση αυτής, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 3.1.2.5. του κανονισμού του Χ.Α.). 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ