Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 31-Αυγ-2009 16:50

  Ζήνων: Ενέργειες για την άρση επιτήρησης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τις ενέργεις στις οποίες έχει προβεί  με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για την άρση επιτήρησης των μετοχών της ανακοίνωσε η Ζήνων.

  Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

  1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΖΗΝΩΝ Α.Ε. εξετάζει τη διάθεση στοιχείων του ενεργητικού της θυγατρικής της ΖΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ Α.Ε. όπως ακίνητα, χρεόγραφα κλπ., με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητάς της και τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού της, ώστε να εστιάσει με καλύτερους οικονομικούς όρους και προϋποθέσεις την προσοχή της σε υφιστάμενες και νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες με προοπτική κερδοφορίας προς όφελος των μετόχων της. (Σύμφωνα με σχετική εξουσιοδότηση της από 30.06.2009 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της). 

  2. Με την από 30.6.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των 50.455.861,62 ευρώ, με έκδοση 98.933.062 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας ευρώ 0,51 εκάστης με εισφορά εις είδος, σύμφωνα με τη διενεργηθείσα κατά το άρθρο 9 του ν. 2190/1920, αποτίμηση της αξίας των μετοχών των εταιρειών Megabet LTD, Poerol LTD, Eurogoal Cyprus LTD, Eurogoal Betting LTD, Eurogoal Racing LTD, Shigi Bet LTD, Kastor Leisure LTD, Kastor Betting LTD και Primebet LTD, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας και παράλληλα εκχωρήθηκε ομόφωνα στο Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1(β) του ν. 2190/1920 και το άρθρο 6 παρ. 1 του καταστατικού, η εξουσία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε μετρητά έως του ποσού του υφισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ευρώ 3.310.122,36, σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της ανωτέρω αναφερόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. 

  Σημειώνεται ότι η υλοποίηση της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας προϋποθέτει τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, καθώς επίσης και την έστω και μερική κάλυψη του ανωτέρω κεφαλαίου εκ μέρους των ανωτέρω εταιρειών. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, τούτο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης (αξίας των εισφερομένων μετοχών των ανωτέρω εταιρειών) κατά το άρθρο 13α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ούτε η μερική κάλυψη, θα ισχύσουν τα κατωτέρω αναφερόμενα στην παράγραφο 3. 

  Με την ίδια απόφαση ορίσθηκε η καταληκτική προθεσμία κάλυψης του κεφαλαίου των 50.455.861,62 ευρώ(εισφορά εις είδος) τετράμηνη, λήγουσα την 30.10.2009. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να παρατείνει τη σχετική προθεσμία για χρονικό διάστημα έως 30 ημερών και δη έως τις 29.11.2009, όπως προβλέπεται από το ν. 2190/1920. 

  3. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η ανωτέρω αναφερόμενη στην παρ.2 αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν υλοποιηθεί, για ουσιαστικούς ή τυπικούς λόγους, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Συνέλευση της 30.06.2009 να προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (με μετρητά) για ποσό έως του υφιστάμενου την 30.6.2009 μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή έως 3.310.122,36 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί η τυχόν υφιστάμενη κατά το χρόνο κεφαλαιακή ανεπάρκεια της εταιρείας ώστε η εταιρεία αφενός να τηρεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 ν. 2190/1920 ίδια κεφάλαια, αφετέρου να διαθέτει την αναγκαία ρευστότητα για τησυνέχιση της επιχειρηματικής της λειτουργίας. Η προθεσμία καταβολής του ποσού της εν λόγω αύξησης θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

  4. Η εταιρεία, σε υλοποίηση των αποφάσεων της από 30.06.2009 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες ενέργειες για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε είδος, κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα στην παρ. 2, έχει καταθέσει το Ενημερωτικό Δελτίο και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις Αρμόδιες Διοικητικές και Εποπτικές Αρχές (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Υπουργείο Ανάπτυξης, Επιτροπή Ανταγωνισμού Κύπρου) για εξέταση και αναμένει τις σχετικές εγκρίσεις αυτών. 

  Υπενθυμίζεται ότι το σύνολο των μετοχών της εταιρείας εντάχθηκε στην κατηγορία Επιτήρησης όπου μεταφέρθηκε στις 6/4/2009 με την από 3/4/2009 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. 

  Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία "Επιτήρησης" είναι, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2008, ότι διαπιστώθηκε ότι οι ζημιές της εταιρείας κατά τη χρήση 2008 διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης, ενώ δεν είχαν γίνει ενέργειες για την βελτίωση αυτής, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 3.1.2.5. του κανονισμού του Χ.Α.). 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Διαβάστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  και ηλεκτρονικά στο

  ReadPoint
  Κυκλοφορεί Εκτάκτως
  Παρασκευή 14 Αυγ. 2020