Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 02-Ιουν-2008 11:35

  Audiovisual: Στις 27/6 η Γ.Σ. για ομολογιακό έως 25 εκατ. ευρώ

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την έκδοση ομολογιακού μέχρι του ποσού των 25.000.000 ευρώ, θα συζητήσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Audiovisual  οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27/6 στο  ξενοδοχείο N.J.V ATHENS PLAZA στην πλατεία Συντάγματος.

  Αναλυτικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα που θα τεθούν υπό συζήτηση είναι τα εξής:

  Θέμα 1ο. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01-01-2007 έως 31-12-2007 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τις θυγατρικές της ON PRODUCTIONS Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία, POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ, ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ( STER CINEMAS) Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ, Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ , PROOPTIKI ROMANIA SRL, PROOPTIKI BULGARIA LTD, PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO( SERBIA), PROOPTIKI CYPRUS LTD με ολική ενοποίηση, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 

  ΘΕΜΑ 2ο. Διάθεση κερδών της εταιρείας. Διανομή μερίσματος χρήσης 2007 προς τους μετόχους της εταιρείας. 

  ΘΕΜΑ 3ο. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2007. 

  ΘΕΜΑ 4ο. Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ( για υπογραφή των εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), για την χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

  ΘΕΜΑ 5ο. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2008. 

  ΘΕΜΑ 6ο. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου. 

  ΘΕΜΑ 7ο. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

  ΘΕΜΑ 8ο Παροχή έγκρισης για αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920, ως ισχύει τροποποιημένος. 

  ΘΕΜΑ 9ο. Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την εταιρεία, μέχρι του ποσού των 25.000.000 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιημένος, και του Ν. 3156/2003, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και χορήγηση της σχετικής εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. 

  ΘΕΜΑ 10ο . Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 22 και 34 του καταστατικού και προσαρμογή του προκειμένου να εναρμονιστεί με το νόμο 3604/2007 και τον νόμο 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως αυτός ισχύει σήμερα. 

  ΘΕΜΑ 11ο. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. 

  Σημειώνεται ότι στη Γενική Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία ( Πάρνωνος αρ.3, Μαρούσι Αττικής) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ