Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 16-Δεκ-2022 16:15

  ΒΙΣ: Πράσινο φως από την ΕΓΣ για αύξηση κεφαλαίου

  ΒΙΣ: Πράσινο φως από την ΕΓΣ για αύξηση κεφαλαίου
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 2.484.300,00 ευρώ αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η σημερινή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία.

  Η Γ.Σ. συνήλθε στην έδρα της στις 16/12/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, και έλαβε τις κατωτέρω σε περίληψη αποφάσεις, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση: 

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ της ε.Γ.Σ. της 16.12.2022

  1.    Επί του 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ (Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.484.300,00 ΕΥΡΩ, με έκδοση 49.686.000 νέων άϋλων ονομαστικών μετοχών. Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού (αναδιατύπωση της § 5.2.15. και προσθήκη § 5.2.16.)

  (α) Ανακλήθηκε η απόφαση της κατά τις 30.06.2022 συνελθούσας τ.Γ.Σ. των μετόχων, κατά το μέρος που με αυτήν αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 1.490.580,00 ΕΥΡΩ σε μετρητά με έκδοση 29.811.600 νέων άϋλων ονομαστικών μετοχών, για τον λόγο ότι η εν λόγω αύξηση δεν περαιώθηκε, λόγω άπρακτης παρόδου του τετράμηνου χρονικού διαστήματος, εντός του οποίου έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί, ήτοι έως την καταληκτική ημερομηνία της 08.11.2022, με αποτέλεσμα ουδέν ποσό να έχει καταβληθεί προς τούτο από οιονδήποτε και ουδέν ποσό να χρειάζεται να επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Ακυρώθηκαν οι κατά τα άνω εκδοθείσες προς τούτο μετοχές και τροποποιήθηκε αναλόγως η υπο§ 5.2.15. του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού.

  (β) Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των 2.484.300,00 ΕΥΡΩ, με έκδοση 49.686.000 νέων άϋλων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,05 ΕΥΡΩ εκάστης, με τιμή διάθεσης 0,05 ΕΥΡΩ ανά μετοχή, η οποία θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών-υφιστάμενων μετόχων καθώς και εισαγωγή των άνω μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται σε (248.430,00 ΕΥΡΩ + 2.484.300,00 ΕΥΡΩ =) 2.732.730,00 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 54.654.600 άϋλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,05 ¤ εκάστης. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν νέες μετοχές με αναλογία δέκα (10) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή της Εταιρίας. Σχετικώς τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού με την προσθήκη της υπο§ 5.2.16.).

  (γ) Επίσης αναφέρεται, ότι ο Βασικός Μέτοχος της Εταιρίας, δηλ. η μητρική εταιρία HQF ΑΕ με ποσοστό συμμετοχής 74,617 %, εδήλωσε:

  (i) ότι θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του στην Εταιρία έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών,

  (ii) ότι θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του στην Εταιρία για το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, και επιπλέον, και

  (iii) ότι θα καλύψει και όσες νέες μετοχές τυχόν μείνουν αδιάθετες. Επίσης, σε σχέση με τον τρόπο κάλυψης των τυχόν αδιάθετων μετοχών, δήλωσε ότι, δεν θα ασκήσει το δικαίωμα προεγγραφής του, θα καλύψει, όμως, όσες νέες μετοχές τυχόν μείνουν αδιάθετες μετά το τέλος της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της προεγγραφής.

  Ο έτερος σημαντικός μέτοχος της Εταιρίας, δηλ. η ΚΕΜ Ιωάννης Φιλίππου με 10,918%, εδήλωσε ότι δεν δεσμεύεται:

  (i) ότι θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρία έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών,

  (ii) ούτε και ότι θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρία για το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

  2.    Επί του 2ου ΘΕΜΑΤΟΣ (Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά)

  Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό πρακτικό της.

  Σημειώσεις :

  Αναφορικά με όλα τα θέματα της ε.Γ.Σ.

  Α.    Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 4.252.621 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,590 % καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε 3.974.880,00 ΕΥΡΩ.

  Β.    (α) Κατά την συζήτηση των άνω θεμάτων παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν τρείς (3) συνολικά μέτοχοι, (β) για όλα τα θέματα οι αποφάσεις ελήφθησαν με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των αποφάσεων είναι άμεσο, πλην της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο θα ολοκληρωθεί μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει, και των κατ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980, ως ισχύουν.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ