Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 27-Ιουλ-2022 18:14

  Logismos: Την απόκτηση ιδίων μετοχών μέχρι 10% ενέκρινε η Γ.Σ.

  Logismos: Την απόκτηση ιδίων μετοχών μέχρι 10% ενέκρινε η Γ.Σ.
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Logismos.

  Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκλήθηκε και πραγματοποιήθηκε σήμερα την 27η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης στο 9ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης - Θέρμης, στην οποία παρευρέθησαν αυτοπροσώπως τρεις (3) μέτοχοι, εκπροσωπώντας 2.742.592 μετοχές (επί συνόλου 4.740.000 μετοχών) με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 57,86% επί του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, και η οποία αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:

  1. Ενέκρινε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2021 - 31/12/2021, τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. 

  Επιβεβαίωσε δε, ότι δεν θα γίνει διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή λόγω μη
  επάρκειας του φορολογικού αποτελέσματος. Προ της λήψης της απόφασης, εκτός της ανάγνωσης της έκθεσης του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή, επίσης:

  α) Αναγνώστηκε στους μετόχους η Έκθεση των Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την Εταιρική Χρήση 2021 και ενημερώθηκε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα περπαγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.

  β) Αναγνώστηκε στους μετόχους η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

  2. Ενέκρινε κατα το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 τη συνολική διαχείρηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2021 - 31/12/2021.

  3. Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2022 και την έκδοση φορολογικού
  πιστοποιητικού την εταιρεία "KSI GREECE - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές & Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΙΚΕ" με τον κ. Αντώνιο Μάρκου ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Γεώργιο Νίκου ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών σε συνάρτηση με τις αναγκαίες ελεγκτικές ώρες.

  4. Ενέκρινε την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζόμενο από τα ακόλουθα μέλη:
  1. Ιωάννης Δούφος του Μάρκου
  2. Αλέξανδρος Δούφος του Μάρκου
  3. Νικόλαος Παππάς του Φιλίππου
  4. Ευάγγελος Κατσάδας του Εμμανουήλ
  5. Ιωάννης Σταύρου του Γεωργίου
  6. Παναγιώτα Τσαούτου του Νικολάου
  7. Πολυζώης Δούκας του Στεφάνου

  Η 6η και ο 7ος των παραπάνω μελών είναι ανεξάρτητοι σε σχέση με την εταιρεία, κατά την έννοια του Ν. 4706/2020, ενώ πληρείται και η υποχρέωση ως προς τον ελάχιστο αριθμό μελών διαφορετικού φύλου.

  Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη, μετά τη λήξη της, Τακτική Γενική Συνέλευση.

  Σημειώνεται ότι η ως άνω σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

  Το ως άνω ΔΣ θα συγκροτηθεί σε σώμα με απόφασή του, τηρώντας τις διατάξεις του Ν. 4706/2020.

  5. Ενέκρινε την εκλογή νέας επιτροπής ελέγχου η οποία είναι μεικτή και αποτελείται από ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, δύο (2) εξαρτημένα μέλη του ΔΣ, δύο (2) ανεξάρτητα - τρίτα μέλη, καλύπτοντας έτσι πλήρως τις προϋποθέσεις του ως άνω νόμου ενώ είναι σε θέση να υλοποιούν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του ως άνω νόμου. Η νέα επιτροπή απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:
  Πολυζώης Δούκας του Στεφάνου
  Νικόλαος Παππάς του Φιλίππου
  Ιωάννης Σταύρου του Γεωργίου
  Οδυσσέας Σπύρογλου του Κλεομένη
  Βασίλειος Αλεξόπουλος του Αλεξίου

  6. Ενέκρινε την έκθεση αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018.

  7. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές για την απασχόληση μετόχων μελών του Δ.Σ και συνδεδεμένων μερών για τη χρήση 2021 και προενέκρινε τις αμοιβές για την απασχόληση μετόχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συνδεδεμένων μερών για τη χρήση 2022.

  8. Ενέκρινε την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2020, βάσει των εκάστοτε τρεχουσών τιμών στο ΧΑΑ με όριο μέχρι το διπλάσιο της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Οι μετοχές θα διακρατηθούν για μελλοντική χρήση είτε ως μέσον πληρωμής, με σκοπό την ανταλλαγή με μετοχές άλλης εταιρείας είτε θα διατεθούν, στο πλαίσιο μελλοντικής απόφασης, στο προσωπικό της εταιρείας ή σε μέλη του Δ.Σ. αυτής, τηρουμένων των όρων που προβλέπονται στα άρθρα 113 και 114 Ν.4548/2018. Εξουσιοδότησε δε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως κάνει χρήση της αποφάσεως αυτής κατά την κρίση του και αναλόγως προς τις συνθήκες της Αγοράς. 

  9. Τέλος, οι κ.κ. μέτοχοι ενημερώθηκαν για διάφορα θέματα σχετικά με την ανάπτυξη και τις δραστηριότητες της εταιρείας.

  Στο Α εξάμηνο του 2022 ο τζίρος της εταιρείας ήταν σημαντικά αυξημένος, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021, λόγω της υποχώρησης των επιπτώσεων από τον Covid-19 και παράλληλα την επίτευξη σημαντικών νέων πωλήσεων των προϊόντων λογισμικού της εταιρείας σε μεγάλες εταιρείες στο χώρο των τροφίμων. 

  Στην ελληνική αγορά, η εταιρεία προχώρησε στη σύναψη νέων σημαντικών συμφωνιών με μεγάλες βιομηχανίες στο χώρο των τροφίμων για την πλήρη εφαρμογή της ολοκληρωμένης σουϊτας επιχειρηματικού λογισμικου ERP-WMS-PMS-CRM-MOBILE-BI.

  Η Εταιρεία συνεχίζει τις ενέργειές της για επέκταση της δραστηριότητας εγκατάστασης εφαρμογών CMS για Casino όπως και εφαρμογών ERM για Ακαδημαϊκά Ιδρύματα σε χώρες του εξωτερικού και στην Ελλάδα. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις για συστήματα τεχνολογίας Casino και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων αλλά και διερεύνηση συνεργασιών με εταιρείες του χώρου.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ