Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 05-Ιουλ-2022 17:07

  Τεχνική Ολυμπιακή: Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών από τη Γ.Σ.

  Τεχνική Ολυμπιακή: Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών από τη Γ.Σ.
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στην έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49 Ν.4548/2018 προχώρησε, μεταξύ άλλων, η σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ A.E. 

  Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση,  την 5η Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. 

  Μετείχαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 28.588.231 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 70,85% επί συνόλου 40.348.565 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι 40.693.350 μετοχές αφαιρουμένων 344.785 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία).

  Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εισηγήσεις του Δ.Σ. της εταιρείας προς τους μετόχους αυτής, όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

  Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:

  Θέμα 1ο: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 σύμφωνα με το άρθρο 44 ν. 4449/2017.

  Το θέμα δεν ετίθετο σε ψηφοφορία.

  Θέμα 2ο: Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.588.231 (ποσοστό 100,00% των μετεχόντων).

  Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2021 - 31/12/2022 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. 

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.388.231 (ποσοστό 99,30% των μετεχόντων).

  Αποχές: 200.000 (ποσοστό 0,70% των μετεχόντων).

  Θέμα 4ο: Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως
  αυτών που αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου και την
  αξιοποίηση της περιουσία της εταιρείας κατά τη λήξη της κλειομένης χρήσης, και έγκριση των σχετικών διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης. 

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.388.231 (ποσοστό 99,30% των μετεχόντων).
  Αποχές: 200.000 (ποσοστό 0,70% των μετεχόντων).

  Θέμα 5ο: Εκλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ως και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου κατ’ άρθρο 44 ν. 4449/2017. 

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.588.231 (ποσοστό 100,00% των μετεχόντων).

  Θέμα 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2021 καθώς και προέγκριση / έγκριση προκαταβολής αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2022.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.588.231 (ποσοστό 100,00% των μετεχόντων).

  Θέμα 7ο: Ψηφοφορία και Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2020 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.588.231 (ποσοστό 100,00% των μετεχόντων).

  Η ψηφοφορία είχε συμβουλευτικό χαρακτήρα.

  Θέμα 8ο: Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή και σε διευθυντές αυτής που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.588.231 (ποσοστό 100,00% των μετεχόντων).

  Θέμα 9ο: Τροποποίηση των άρθρων 2 και 18 του Καταστατικού της Εταιρείας.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.588.231 (ποσοστό 100,00% των μετεχόντων).

  Θέμα 10ο: Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49 Ν.4548/2018 και ανάκληση της από 26.02.2021 απόφασης αγοράς
  ιδίων μετοχών. 

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.588.231 (ποσοστό 100,00% των μετεχόντων).

  Θέμα 11ο: Διάφορες ανακοινώσεις και ανάγνωση της έκθεσης των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9
  παράγραφος 5 του Ν.4706/2020. 

  Το θέμα δεν ετίθετο σε ψηφοφορία.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ