Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 02-Ιουν-2022 14:34

  Το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΣΙΔΜΑ

  Το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΣΙΔΜΑ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εξέλεξε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική που συνήλθε σήμερα.

  Η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου είναι η κάτωθι:

  1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΠΗΤΡΟΣ                 

  2) VICTOR ANDREA PISANTE                                   

  3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ

  4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ

  5)  ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

  6)  ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΑΜΩΝΑΣ 

  7)  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                                                         

  8)  ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ 

  9)  ΒΑΣΙΛΕΙΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΜΑΝΩΛΗ                

  10) ΕΥΣΤΑΘΙΑ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΣΑΛΑΚΑ               

  Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από τη επόμενη της εκλογής τους, είναι μονοετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

  Πιο αναλυτικά, οι μέτοχοι της εισηγμένης έλαβαν τις ακόλουθες αποφάσεις:

  Θέμα  1ο Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.230.594 ψήφοι), τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2021  (1/1/2021 - 31/12/2021) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

  Ενέκριναν επίσης ομοφώνως και παμψηφεί τη μη καταβολή μερίσματος λόγω της μη ύπαρξης κερδών προς διανομή, σύμφωνα με το άρθρο 160 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

  Θέμα  2ο Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.230.594 ψήφοι) και σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 2021 καθώς και την  απαλλαγή, των ελεγκτών, που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018.

  Θέμα  3ο Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.230.594 ψήφοι) την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, καθώς και την προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022  σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

  Θέμα  4ο Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.230.594 ψήφοι) την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την περίοδο 01/01/2021 έως 31/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

  Θέμα 5ο Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.230.594  ψήφοι) την εκλογή των ελεγκτών της Εταιρίας Grant Thornton Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων με Α.Μ ΣΟΕΛ 127 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού κατά την χρήση 2022, η αμοιβή της οποίας θα ανέλθει στο ποσό των 92.000 ευρώ.

  Θέμα  6ο Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.230.594 ψήφοι) την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού και το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση  συνδεδεμένων εταιρειών.

  Θέμα  7ο Εξέλεξαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.230.594 ψήφοι) ως μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου τους εξής:

  1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΠΗΤΡΟΣ                 

  2) VICTOR ANDREA PISANTE                                   

  3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ

  4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ

  5)  ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

  6)  ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΑΜΩΝΑΣ 

  7)  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                                                         

  8)  ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ 

  9)  ΒΑΣΙΛΕΙΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΜΑΝΩΛΗ                

  10) ΕΥΣΤΑΘΙΑ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΣΑΛΑΚΑ               

  Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από τη επόμενη της εκλογής τους, είναι μονοετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

  Από τα παραπάνω μέλη, η  Γενική Συνέλευση εξέλεξε τους κ. Σωτήριο Βαρδαραμάτο, κ. Βασιλεία Μανώλη  και κ. Ευσταθία Σαλακά ως ανεξάρτητα μέλη του, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθώς και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

  Θέμα  8ο Όρισαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.230.594 ψήφοι) το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως  επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισαν ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μέλος της να είναι μη εκτελεστικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και του Ν. 4706/2020 και όρισαν περαιτέρω ότι η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ενός (1) έτους, όπως και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως 10.06.2022, και θα παρατείνεται έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

  Θέμα 9ο Ενημερώθηκαν από τον κο Σαμωνά, Οικονομικό Διευθυντή και μέλος του Δ.Σ. σχετικά με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021).

  Θέμα  10ο Ενημερώθηκαν από τον κο Σαμωνά, Οικονομικό Διευθυντή και μέλος του Δ.Σ. σχετικά με την έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021).

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ