Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 04-Μαρ-2022 18:49

  Νίκας: Ξεκινά η περίοδος αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την Cryred

  Νίκας: Ξεκινά η περίοδος αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την Cryred
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 4.3.2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η "ΕΚ") ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4, του Ν. 3461/2006 (στο εξής ο "Νόμος"), το πληροφοριακό δελτίο (στο εξής το "Πληροφοριακό Δελτίο") της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (στο εξής η "Δημόσια Πρόταση") που η εταιρεία με την επωνυμία "CRYRED INVESTMENTS LIMITED" (στο εξής ο "Προτείνων") είχε απευθύνει προς τους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ." (στο εξής η "Εταιρεία"), για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,12 η κάθε μία (στο εξής οι "Μετοχές"), τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα και έμμεσα, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα (όπως ορίζονται κατωτέρω) κατά την 03.01.2022, δηλαδή κατά την ημερομηνία που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση (στο εξής οι "Ημερομηνία Ενεργοποίησης Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης") σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 του Νόμου.

  Επιπλέον, ο Προτείνων έχει oρίσει την "Τράπεζα Eurobank A.Ε.", με διακριτικό τίτλο "Eurobank A.Ε." ως σύμβουλό του, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου (στο εξής ο "Σύμβουλος").

  2. Ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης στις 21.01.2022 (στο εξής η "Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης"), ενημερώνοντας εγγράφως την ΕΚ και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1 του Νόμου, καθώς και την έκθεση αποτίμησης (στο εξής η "Έκθεση Αποτίμησης"), όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, παράγραφοι 6 και 7 του Νόμου. Στη συνέχεια, η Δημόσια Πρόταση και η Έκθεση Αποτίμησης ανακοινώθηκαν με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου.

  3. Κατά την ημερομηνία της παρούσας, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €6.378.496,80 και διαιρείται σε 53.154.140 Μετοχές , οι οποίες διαπραγματεύονται στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το "Χ.Α.").

  Με τις από 03.06.2021 και 06.08.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "CHIPITA Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία" (η "CHIPITA") αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας κοινής διάσπασης της CHIPITA (διασπώμενης) με τη σύσταση δύο νέων ανώνυμων εταιρειών, ήτοι της "Chipita Foods Ανώνυμη Εταιρεία" (η "CHIPITA FOODS"), (πρώτης επωφελούμενης) και της "Chipita Global Ανώνυμη Εταιρεία" (δεύτερης επωφελούμενης) (η "CHIPITA GLOBAL"), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 παράγραφος 3, 59-74 του Ν. 4601/2019, τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν. Στις 03.01.2022, η Competrol Establishment Cyprus Limited, άμεση μέτοχος της πρώην CHIPITA, η οποία από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διάσπασης της CHIPITA κατέστη άμεση μέτοχος της CHIPITA FOODS με ποσοστό 79,48% που αντιστοιχεί σε 67.870.578 μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην CHIPITA FOODS, πώλησε και μεταβίβασε το σύνολο της ως άνω συμμετοχής που κατείχε στην CHIPITA FOODS στον Προτείνοντα, ο οποίος κατείχε ήδη άμεσα ποσοστό 12,04% που αντιστοιχεί σε 10.280.514 μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην CHIPITA FOODS.

  Συνεπεία της εν λόγω μεταβίβασης, ο Προτείνων απέκτησε τον έλεγχο της CHIPITA FOODS μέσω της άμεσης κατοχής συνολικά ποσοστού 91,514% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της και, ως εκ τούτου, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα απέκτησαν στις 03.01.2022 κατοχή, άμεσα ή έμμεσα, 50.521.221 Μετοχών με δικαίωμα ψήφου, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 95,05% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενεργοποιώντας κατά τούτο την υποχρέωση του Προτείνοντος για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου.

  Συντονισμένα Πρόσωπα, κατά την έννοια του άρθρου 2, περίπτωση (ε) του Νόμου, αποτελούν ο κος Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, ως φυσικό πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντος μέσω της KRIESCENDOS INVESTMENTS LIMITED, καθώς και (i) οι εταιρείες KRIESCENDOS INVESTMENTS LIMITED, CHIPITA FOODS, Chipita Holdings Limited και Givenrise Investments Limited που ελέγχονται (κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1 (γ) του Νόμου 3556/2007) από τον κο Σπυρίδων Θεοδωρόπουλο και κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές της Εταιρείας, και (ii) οι εταιρείες EUROHELLENIC Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Επενδύσεων, EUROGRANT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., SHEARBIDE ENTERPRISES LIMITED, ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, NAVIDOMO SERVICES LIMITED, Chipita India Cyprus Limited, Chipita India Private Ltd, Chipita Ghana Cyprus Limited και Exoder Limited, καθώς και ορισμένες εταιρείες που βρίσκονται σε στάδιο λύσης και εκκαθάρισης ή σε ανάλογη διαδικασία σύμφωνα με τη νομοθεσία στην οποία υπόκεινται, που ελέγχονται (κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1 (γ) του Νόμου 3556/2007) από τον κο Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλο και δεν κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η CHIPITA FOODS και οι ελεγχόμενες από αυτήν Chipita Holdings Limited και Givenrise Investments Limited κατέστησαν Πρόσωπα που Ενεργούν

  Συντονισμένα με τον Προτείνοντα στις 03.01.2022, δηλαδή κατά την ημερομηνία που η ελεγχόμενη CRYRED INVESTMENTS LIMITED απέκτησε τον άμεσο έλεγχο της CHIPITA FOODS. Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που να ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα (κατά την έννοια του άρθρου 2, περίπτωση (ε) του Νόμου) αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση (από κοινού, τα "Συντονισμένα Πρόσωπα").

  Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν συνολικά 50.521.221 Μετοχές οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 95,05% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφων της Εταιρείας, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε άλλο Συντονισμένο Πρόσωπo κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

  Συνεπώς, η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, κατά την Ημερομηνία Ενεργοποίησης Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 2.632.919 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 4,95% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας μεθ’ όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων ή απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τον Ν. 4548/2018, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές (στο εξής οι "Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης").

  4. Περαιτέρω, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την 22.02.2022, ο Προτείνων απέκτησε μέσω του Χ.Α. συνολικά 2.033.930 Μετοχές, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (όπως ορίζεται κατωτέρω). Συνεπώς, κατά την 22.02.2022, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, 52.555.151 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 98,87% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

  5. Το προσφερόμενο από τον Προτείνοντα αντάλλαγμα για την απόκτηση κάθε Μετοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα του προσφερθεί νομίμως και εγκύρως (στο εξής οι "Προσφερόμενες Μετοχές") κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής (όπως ορίζεται κατωτέρω) ανέρχεται σε 1,24 Ευρώ τοις μετρητοίς (στο εξής το "Προσφερόμενο Αντάλλαγμα").

  Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τα κριτήρια του "δίκαιου και εύλογου" ανταλλάγματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9, παράγραφοι 4, 6 και 7 του Νόμου.

  Επιπλέον, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Μετόχων που αποδέχονται νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής οι "Αποδεχόμενοι Μέτοχοι") την καταβολή των δικαιωμάτων υπέρ της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (στο εξής η "ΕΛ.Κ.Α.Τ."), για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών, όπως προβλέπονται στο Παράρτημα της Απόφασης 18 "Τιμοκατάλογος Χρεώσεων" (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα οποία κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, ανά εντολή μεταβίβασης, με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας της συναλλαγής για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο.

  Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν 2579/1998 φόρο, σήμερα ανερχόμενο σε 0,20% επί της αξίας συναλλαγής, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

  Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., αλλά μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

  6. Ο Προτείνων προτίθεται να προβαίνει σε αποκτήσεις πρόσθετων Μετοχών, δηλ. εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, μέσω του Χ.Α. ή/και εξωχρηματιστηριακά, κατά το διάστημα από την επομένη της δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης και της Έκθεσης Αποτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 1 του Νόμου, μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής έναντι τιμήματος ίσου με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφο 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014, στο μέτρο που απαιτείται.

  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  7. Η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας οι μέτοχοι δύνανται να αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης αποδοχής (στο εξής η "Δήλωση Αποδοχής") στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή (όπως ορίζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο) τους μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις μετοχές τους, θα διαρκέσει συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες, με έναρξη στις 10.03.2022, στις 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήξη στις 07.04.2022, με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του Νόμου (στο εξής η "Περίοδος Αποδοχής").

  Η διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2 του Πληροφοριακού Δελτίου.

  Από, και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εµπρόθεσµης και νόµιµης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που περιγράφεται στην παράγραφο 2.2 του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Αποδεχόµενος Μέτοχος θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη ∆ηµόσια Πρόταση.

  ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  8. Οι μέτοχοι της Εταιρείας μπορούν να λάβουν δωρεάν αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου, και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης από οποιοδήποτε υποκατάστημα του Συμβούλου στην Ελλάδα από τις 10.03.2022 μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

  Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται από τα καταστήματα του Συμβούλου στην Ελλάδα και τους Συμμετέχοντες στο Σ.Α.Τ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

  9. Επίσης, το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο από τις 08.03.2022 σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Συμβούλου, www.eurobank.gr (https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika deltia/enimerotika-deltiasumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae ), στην ιστοσελίδα της Ε.Κ., www.hcmc.gr (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals ) και στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε., www.helex.gr (http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information memoranduminformative-material ).

  Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν διαθέτει ιστοσελίδα.

  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

  10. Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 1 του Νόμου με επιμέλεια του Προτείνοντος, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι μέχρι και την 11.04.2022, στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., και θα κοινοποιηθούν στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή εάν αυτοί δεν υπάρχουν στους εργαζόμενους απευθείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου.

  Η μεταβίβαση των Μετοχών, που έχουν νομίμως και εγκύρως προσφερθεί από τους Αποδεχόμενους Μετόχους, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.6 του Πληροφοριακού Δελτίου.

  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

  11. Δεδομένου ότι, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν ήδη, άμεσα ή έμμεσα, συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

  (α) θα ασκήσει το προβλεπόμενο στο άρθρο 27 του Νόμου δικαίωμα εξαγοράς, δηλαδή θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπόλοιπων Μετοχών σε τιμή ανά Μετοχή ίση προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (το "Δικαίωμα Εξαγοράς") εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, και

  (β) υποχρεούται να αγοράσει χρηματιστηριακά μέσω του Χ.Α. όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από Μετόχους, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός περιόδου τριών (3) μηνών από την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης έναντι καταβολής σε μετρητά του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου (το "Δικαίωμα Εξόδου"). Ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.

  12. Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς ή και του Δικαιώματος Εξόδου, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005 και θα ψηφίσουν υπέρ της διαγραφής. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η τελευταία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  1. Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στους μετόχους της Εταιρείας και μόνο σε πρόσωπα που είναι δυνατό να τους απευθυνθεί νόμιμα. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε συγκεκριμένα άτομα που διαμένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες χωρών εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας ή σε αντιπρόσωπο, θεματοφύλακα ή εμπιστευματοδόχο τέτοιων προσώπων (στο εξής οι "Αλλοδαποί Μέτοχοι") μπορεί να διενεργηθεί σύμφωνα με τους νόμους της οικείας χώρας, εκτός των χωρών όπου, σύμφωνα με τους οικείους νόμους, κανόνες ή κανονισμούς, η υποβολή, η διενέργεια ή η παρουσίαση της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή της παρούσας ανακοίνωσης, του Πληροφοριακού Δελτίου, της Δήλωσης Αποδοχής και οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου ή εντύπου (στο εξής από κοινού τα "Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης") απαγορεύεται ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού ή υπόκειται σε περιορισμούς (στο εξής αυτές οι χώρες θα αναφέρονται ως "Εξαιρούμενες Χώρες").

  2. Συγκεκριμένα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, με ταχυδρομείο ή άλλα μέσα, προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες. Συνεπακόλουθα, αντίγραφα οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης δεν πρόκειται και δεν πρέπει, άμεσα ή έμμεσα, να ταχυδρομηθούν, προωθηθούν, ή με οποιονδήποτε τρόπο αποσταλούν από οποιονδήποτε προς οποιονδήποτε σε ή από οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

  3. Κανένα πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης στην επικράτεια οποιασδήποτε χώρας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να θεωρήσει οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο ωσάν να ήταν πρόσκληση ή προσφορά προς αυτό, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εάν, στην επικράτεια της οικείας χώρας, μια τέτοια πρόσκληση ή προσφορά δεν μπορεί να του υποβληθεί νομίμως ή ένα τέτοιο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί νομίμως χωρίς παράβαση οποιωνδήποτε νομίμων προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης αποστέλλεται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.

  4. Είναι ευθύνη των Αλλοδαπών Μετόχων που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση να ενημερωθούν και να φροντίσουν για την πλήρη τήρηση των νόμων που ισχύουν στην επικράτεια των οικείων χωρών τους σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Αν Αλλοδαπός Μέτοχος δεν είναι σίγουρος για τη νομική θέση του, θα πρέπει να συμβουλευτεί τον επαγγελματία σύμβουλό του στην οικεία αλλοδαπή χώρα. Καθόσον επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ο Προτείνων και ο Σύμβουλος, αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης για την παραβίαση των ανωτέρω απαγορεύσεων από οποιαδήποτε πρόσωπα.

  5. Αν κάποιο πρόσωπο προωθήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρόταση προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή χρησιμοποιήσει την αλληλογραφία ή οποιοδήποτε άλλο μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην ενότητα 2.7 του Πληροφοριακού Δελτίου.

  6. Η παρούσα ανακοίνωση δεν υποκαθιστά το σύνολο του κειμένου του Πληροφοριακού Δελτίου στο οποίο θα πρέπει να ανατρέξει και το οποίο θα πρέπει να μελετήσει κάθε ενδιαφερόμενος.

  7. Εκτός αν ορίζονται άλλως στην παρούσα ανακοίνωση, οι όροι με αρχικά κεφαλαία φέρουν την έννοια και την ερμηνεία που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο. 

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ