Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 18-Νοε-2021 19:20

  Πλαίσιο: Στις 29 Νοεμβρίου η έναρξη καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (0,17 ευρώ ανά μετοχή)

  Πλαίσιο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Πλαίσιο Computers ανακοίνωσε ότι, μετά την την αύξηση και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (0,17 Ευρώ ανά μετοχή) η 29.11.2021. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 24.11.2021.

  Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

  Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ" και τον διακριτικό τίτλο "ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε." (εφεξής ως "Εταιρεία"), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 9ης Νοεμβρίου 2021, αποφάσισε:

  (α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 3.752.863,05 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση: (i) του συνόλου του αποθεματικού "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", ποσού 844.184,71 Ευρώ και (ii) μέρους του αποθεματικού από μη διανεμηθέντα κέρδη προηγουμένων χρήσεων και ειδικότερα του ποσού των 3.061.766,67 Ευρώ (μικτό ποσό), μειωμένου κατά το ποσό των 153.088,33 Ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, στο συντελεστή παρακράτησης φόρου μερισμάτων 5%, και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,17 Ευρώ, ήτοι από 0,33 Ευρώ σε 0,50 Ευρώ και

  (β) την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 3.752.863,05 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,17 Ευρώ, ήτοι από 0,50 Ευρώ σε 0,33 Ευρώ, και την επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.

  Μετά την ως άνω ισόποση αύξηση και μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 7.284.969,45 Ευρώ και διαιρείται σε 22.075.665 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,33 Ευρώ εκάστης.

  Την 11.11.2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 2681646, η με αριθμό πρωτοκόλλου ΑΠ-2491814/11.11.2021 (Α∆Α: Ψ43Ν46ΜΤΛΡ-6ΓΜ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

  Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της 18.11.2021 ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους ποσού 0,17 Ευρώ ανά μετοχή.

  Κατόπιν των ανωτέρω, από την 23.11.2021 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία 0,33 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους ποσού 0,17 Ευρώ ανά μετοχή.

  Από την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό με την υπ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

  Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 24.11.2021 (record date – ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων).

  Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (0,17 Ευρώ ανά μετοχή) ορίζεται η 29.11.2021.   

  Η επιστροφή του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας  με την επωνυμία "Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία" ως ακολούθως:

  1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

  2. Ειδικά στις περιπτώσεις καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της "Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία".

  Σημειώνεται ότι η εταιρική πράξη της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από μη διανεμηθέντα κέρδη προηγουμένων χρήσεων (ποσού 3.061.766,67 Ευρώ, μειωμένου κατά το ποσό των 153.088,33 Ευρώ) εξομοιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1042/26.01.2015 με διανομή μερίσματος, καθαρού ποσού 0,131759489 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι μικτό 0,138694199 Ευρώ ανά μετοχή, υποκείμενου σε παρακράτηση φόρου ποσοστού 5%, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 όπως ισχύει σήμερα.

  Για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν υπόκεινται στην ως άνω παρακράτηση φόρου ποσοστού 5%, η Εταιρεία θα προβεί στη χρηματική καταβολή προς αυτά ποσού ίσου με τη διενεργηθείσα παρακράτηση για λογαριασμό τους, με ημερομηνία πληρωμής την 29.11.2021.         

  Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας "Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία" είναι τα ακόλουθα: Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations, Τμήμα Corporate Actions, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-35.22.085 και 210-35.22.284.

  Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. 210-5587323.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ