Συνεχης ενημερωση

  Σάββατο, 13-Νοε-2021 08:18

  Τι αλλάζει στις απεργίες των ΔΕΚΟ - Η διαιτησία

  Τι αλλάζει στις απεργίες των ΔΕΚΟ - Η διαιτησία
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Κομβικό ρόλο αναλαμβάνει ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) στην προκήρυξη απεργιών στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο εργασιακό νομοσχέδιο που πέρασε τον περασμένο Ιούνιο

  Υπενθυμίζεται πως με βάση το νέο εργασιακό, για να προχωρήσει μία απεργία σε επιχείρηση κοινής ωφέλειας σε απεργία θα πρέπει να διασφαλιστεί προσωπικό ελάχιστης λειτουργίας, μετά από συμφωνίας μεταξύ συνδικαλιστών και της επιχείρησης. Αν η συμφωνία δεν καταρτισθεί έγκαιρα ή δεν κατατεθεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εντός της προθεσμίας, τα μέρη υποχρεούνται να προσφύγουν στη διαδικασία της μεσολάβησης. Η μεσολάβηση πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων του μεσολαβητή.

  Εάν η μεσολάβηση δεν καταλήξει σε συμφωνία, κάθε ενδιαφερόμενη πλευρά έχει δικαίωμα να παραπέμψει το θέμα σε διαιτησία.

  Προκειμένου να στελεχωθεί ο ΟΜΕΔ και να εκτελέσει το σύνολο των υποχρεώσεων του, προκηρύχθηκαν χθες θέσεις μεσολαβητών και διαιτητών.

  Τι προβλέπει ο νόμος Χατζηδάκη

  Η απεργία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στις επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, επιτρέπεται μετά από την τήρηση της σχετικής διαδικασίας.

  Επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας,η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου χαρακτηρίζονται οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, οι οποίες ανήκουν σε έναν από τους ακόλουθους κλάδους:

  -Παροχής υγειονομικών υπηρεσιών από νοσηλευτικά εν γένει ιδρύματα.

  -Διύλισης και διανομής ύδατος.

  - Παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος ή καύσιμου αερίου.

  -Παραγωγής ή διύλισης ακάθαρτου πετρελαίου.

  - Μεταφοράς προσώπων και αγαθών από την ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα.

  -Τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων.

  -Αποχέτευσης και απαγωγής ακάθαρτων υδάτων και λυμάτων και αποκομιδής και εναποθέσεως απορριμμάτων.

  -Φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευμάτων στα λιμάνια.

  -Τραπέζης της Ελλάδος, Πολιτικής Αεροπορίας και κάθε είδους υπηρεσιών ή τμημάτων υπηρεσιών που απασχολούνται με την εκκαθάριση και πληρωμή των μισθών του προσωπικού του κατά το άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) δημόσιου τομέα."

  Κατά τη διάρκεια της απεργίας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στις επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, η συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία την κηρύσσει, έχει υποχρέωση να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και την πρόληψη καταστροφών και ατυχημάτων (Προσωπικό Ασφαλείας).

  Στις υπηρεσίες οργανισμούς, επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις, πέραν του προσωπικού ασφαλείας διατίθεται και προσωπικό για την αντιμετώπιση στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά τη διάρκεια της απεργίας (Προσωπικό Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας). Οι στοιχειώδεις αυτές ανάγκες ορίζονται ως τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) της συνήθως παρεχόμενης υπηρεσίας.

  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού στον οποίο υπάγεται ο φορέας ή ο κλάδος δραστηριότητας, που εκδίδεται κατόπιν συμφωνίας των μερών ή έγγραφης εισήγησης οποιουδήποτε κοινωνικού εταίρου ή φορέα έχει έννομο συμφέρον, ο οποίος τεκμηριώνει μικρότερη ανάγκη λειτουργίας, δύναται να περιορισθεί το ποσοστό των στοιχειωδών αναγκών.

  Η συνδικαλιστική οργάνωση που κήρυξε την απεργία γνωστοποιεί εγγράφως στον εργοδότη, με έγγραφο που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή πριν από την έναρξη της απεργίας, τα ονόματα των εργαζομένων που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως Προσωπικό Ασφαλείας και, αν απαιτείται, ως Προσωπικό Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας.

  Με ευθύνη της συνδικαλιστικής οργάνωσης, το διατιθέμενο προσωπικό παρέχει τις υπηρεσίες του υπό τις οδηγίες του εργοδότη, προς εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους διατίθεται.

  Το προσωπικό καθορίζεται με ειδική συμφωνία μεταξύ της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και του εργοδότη.

  Πλέον αντιπροσωπευτική είναι η συνδικαλιστική οργάνωση που έχει ως μέλη τους εργαζόμενους που προέρχονται από όλους τους κλάδους της επιχείρησης.

  Αν στην επιχείρηση υπάρχουν περισσότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις, αντιπροσωπευτικότερη είναι εκείνη που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό μελών που ψήφισαν κατά τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη διοίκησης, ανεξάρτητα από τις ειδικότητες των εργαζομένων που είναι μέλη της. Οι λοιπές συνδικαλιστικές οργανώσεις δικαιούνται να παρέμβουν στις διαπραγματεύσεις και τις λοιπές διαδικασίες.

  Η συμφωνία αναφέρει τουλάχιστον:

  -τα συμβαλλόμενα μέρη,

  - την εκμετάλλευση ή επιχείρηση ή τις εκμεταλλεύσεις ή επιχειρήσεις στις οποίες θα εφαρμόζεται,

  - τις υπηρεσίες και τμήματα της εκμετάλλευσης ή επιχείρησης ή των εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων που θα λειτουργούν κατά τη διάρκεια της απεργίας, αναλόγως με τη διάρκειά της και τις επιπτώσεις στο δημόσιο συμφέρον και την οικονομία συγκεκριμένης ή ευρύτερης περιοχής ή όλης της χώρας,

  - τον αριθμό των εργαζομένων ανά ειδικότητα που απαιτείται για τη στελέχωση των υπηρεσιών και τμημάτων της εκμετάλλευσης ή επιχείρησης ή των εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων με προσωπικό, όπου απαιτείται,

  - διαδικαστικά θέματα ορισμού των εργαζομένων των

  -τη διάρκεια αυτής, η οποία μπορεί να είναι ορισμένη, αλλά τουλάχιστον ενός έτους, ή αόριστη.

  Στις επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις πέραν του προσωπικού, με την ίδια συμφωνία είναι δυνατό να καθορίζονται οι συγκεκριμένες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, τις οποίες πρέπει να καλύπτει ο εργοδότης σε περίπτωση απεργίας και οι συνέπειες για την παραβίαση της συμφωνίας.

  Κριτήρια για τα θέματα αυτά αποτελούν το είδος και η κοινωνική κρισιμότητα των υπηρεσιών και αγαθών,που παρέχει η επιχείρηση και η ανάγκη διασφάλισης της άσκησης του δικαιώματος της απεργίας.

  Η συμφωνία καταρτίζεται με απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών.

  Έως την 5η Νοεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, ένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη καλεί το άλλο μέρος σε διαπραγμάτευση με εξώδικη κλήση, στην οποία περιέχεται υποχρεωτικά η πρόταση για καθορισμό του προσωπικού.

  Η κλήση επιδίδεται προς το άλλο μέρος με δικαστικό επιμελητή και κατά τον ίδιο τρόπο κοινοποιείται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

  Η συμφωνία καταρτίζεται το αργότερο έως την 25η Νοεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους και κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εντός 5 ημερών από την υπογραφή της.

  Η συμφωνία είναι έγκυρη, ακόμη κι αν ο διάλογος ξεκινήσει σε ημερομηνία διαφορετική της προβλεπόμενης, εφόσον καταρτιστεί με απευθείας διαπραγματεύσεις μέχρι την 25η Νοεμβρίου και κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εντός 5 ημερών από την υπογραφή της. Η συμφωνία αυτή ισχύει ολόκληρο το ημερολογιακό έτος που ακολουθεί και, σε περίπτωση μη καταγγελίας ή τροποποίησής της, ισχύει και για τα επόμενα ημερολογιακά έτη.

  Αν η συμφωνία δεν καταρτισθεί έως την 25η Νοεμβρίου ή δεν κατατεθεί στο Υπουργείο Εργασίας εντός της προθεσμίας, τα μέρη υποχρεούνται να προσφύγουν στη διαδικασία της μεσολάβησης. Η μεσολάβηση πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων του μεσολαβητή.

  Εάν η μεσολάβηση δεν καταλήξει σε συμφωνία, κάθε ενδιαφερόμενη πλευρά έχει δικαίωμα να παραπέμψει το θέμα σε διαιτησία.

  Διαιτητής επιλέγεται με κοινή συμφωνία των μερών από τον ειδικό κατάλογο διαιτητών και σε περίπτωση μη συμφωνίας με κλήρωση .

  Δεν επιτρέπεται η κήρυξη απεργίας χωρίς να έχει προηγουμένως καθοριστεί το Προσωπικό Ασφαλείας

  και, όπου απαιτείται, το Προσωπικό Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν, ή χωρίς να τεθεί πραγματικά στη διάθεση του εργοδότη το προσωπικό αυτό, υποκείμενο στο διευθυντικό του δικαίωμα, με ευθύνη της συνδικαλιστικής οργάνωσης που κηρύσσει την απεργία.

  Τα ζητήματα αυτά μπορούν να ρυθμίζονται και με συλλογικές συμβάσεις εργασίας για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του δημόσιου ή μη χαρακτήρα τους και του χαρακτηρισμού τους ή μη ως κοινής ωφέλειας.

  Πρόσκληση ενδιαφέροντος

  Η πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΟΜΕΔ προβλέπει τους ακόλουθους όρους :

  Οι υποψήφιοι Μεσολαβητές θα πρέπει:

  -Να έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους.

  -Να έχουν πενταετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εργασιακών σχέσεων.

  Οι υποψήφιοι Διαιτητές θα πρέπει:

  -Να έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους.

  -Να έχουν δεκαετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εργασιακών σχέσεων.

  Τόσο οι υποψήφιοι Μεσολαβητές όσο και οι υποψήφιοι Διαιτητές θα πρέπει:

  -Να έχουν πτυχίο πανεπιστημίου, νομικών ή οικονομικών επιστημών ή συναφών σπουδών.

  -Να μην είναι μέλη Δ.Σ. συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών.

  -Να μη βαρύνονται με πειθαρχικές ποινές από την επαγγελματική, επιστημονική ή συνδικαλιστική τους οργάνωση.

  -Να μην έχουν καταδικασθεί σε ποινή στερητική των πολιτικών τους δικαιωμάτων ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή εν υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματος κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ψευδή κατά μήνυση, λιποταξία, εγκλήματα περί το νόμισμα και ψευδή υπεύθυνη δήλωση.

  Δεν προσλαμβάνεται υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα, για κακούργημα ή για κάποιο από τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο πλημμελήματα.

  Κατά την επιλογή των υποψηφίων Μεσολαβητών και Διαιτητών θα αποδοθεί ιδιαίτερη σημασία στην εμπειρία σχετικά με την επίλυση συλλογικών διαφορών εργασίας, την οργάνωση εργασιακών σχέσεων σε επιχειρήσεις και την διεξαγωγή συλλογικών διαπραγματεύσεων.

  Για την αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν πρόσθετα προσόντα, όπως η ύπαρξη μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και σχετικές δημοσιεύσεις, ιδίως σε θέματα εργασιακών σχέσεων.

  Δεν επιλέγονται πρόσωπα, τα οποία κατά την κρίση του Δ.Σ. του Οργανισμού εκπροσωπούν συμφέροντα ιδιωτικών επιχειρήσεων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, του Δημοσίου και φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα της επιλογής καθώς και τον αριθμό των επιλεχθέντων κατά την κρίση του και ανάλογα με τις ανάγκες του.

  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, μέχρι και την 16η Νοεμβρίου 2021 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου στη περίπτωση συστημένης επιστολής).

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ