Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 30-Σεπ-2021 22:34

  Λιβάνης: Πτώση τζίρου 16% το α΄ εξάμηνο

  Λιβάνης: Πτώση τζίρου 16% το α΄ εξάμηνο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Με την παρούσα οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με την πανδημία κορονοϊού, που έχει πλήξει σημαντικά και τον κλάδο των εκδόσεων στον οποίο δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο ο Όμιλος, έχει εμφανίσει μείωση του κύκλου εργασιών του, ο Όμιλος σε ποσοστό 16% και η Εταιρεία επίσης σε ποσοστό 16% σε σύγκριση µε το A’ εξάμηνο 2020, όπως ανακοίνωσαν οι Εκδόσεις Λιβάνη.

   

  2

  Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

  Η Εταιρεία διέθεσε τους νέους της τίτλους σε ελκυστικές για το κοινό της τιμές και προέβη σε σταθεροποίηση των παραγόμενων τίτλων και σε προσφορά παλαιών τίτλων σε μειωμένες τιμές, με σκοπό να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς της. 

  Οι διοικητικές δαπάνες της Εταιρίας εμφανίζονται αυξημένες λόγω απαιτούμενου σχηματισμού προβλέψεων και τα έξοδα διαθέσεως μειωμένα κατά 6,00%. Ωστόσο δεν αναμένεται περαιτέρω σημαντική μείωση λόγω κυρίως περαιτέρω μείωσης του προσωπικού αλλά και του κόστους μισθοδοσίας, πάντα στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής και ευαισθησίας που εφαρμόζει η εταιρεία, τα οικονομικά οφέλη της οποίας θα εμφανισθούν μεταγενέστερα. Η εταιρεία στις παρούσες συνθήκες, επίσης, έχει προβεί σε διορθωτικές κινήσεις μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη διάθεσης.

  Στο πρώτο εξάμηνο του 2021 η θυγατρική εταιρεία "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α.Ε." εμφανίζει ζημίες προ φόρων € 30 χιλ. περίπου. Ο Όμιλος εμφανίζει λειτουργικές ζημίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν στα € 495 χιλ. περίπου. και η Εταιρεία εμφανίζει λειτουργικές ζημίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν στα € 465 χιλ. περίπου, ενώ τα αντίστοιχα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2020 ήταν κέρδη € 11 χιλ. περίπου για τον Όμιλο και € 9 χιλ. περίπου για την Εταιρεία. Οι ζημιές του Α’ εξαμήνου για τον Όμιλο μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου έφθασαν τα € 900 χιλ. περίπου και τα € 870 χιλ. περίπου για την Εταιρεία, ενώ τα αντίστοιχα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2020, ήταν ζημίες € 235 χιλ. για τον Όμιλο και € 237 χιλ. για την Εταιρεία. Η αύξηση των ζημιών οφείλεται κυρίως στο σχηματισμό προβλέψεων για τις επισφαλείς απαιτήσεις μείωση των δαπανών, Διοικήσεως, Διάθεσης και λοιπών Δαπανών.

  Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 ο Όμιλος και η εταιρεία εμφανίζει αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες συνολικού ποσού € 174 χιλ. περίπου και € 181 χιλ. περίπου αντίστοιχα, έναντι του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου συνολικού ποσού € 28 χιλ. περίπου και € 44 χιλ. περίπου αντίστοιχα. Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου αυξήθηκαν κατά € 30 χιλ. περίπου και της εταιρείας κατά € 23 χιλ. την 30/6/2021 έναντι μείωσης του πρώτου εξάμηνου του 2020 κατά € 91 περίπου και αύξησης € 17 χιλ. περίπου, αντίστοιχα.

  Παρά την παρούσα οικονομική κρίση η οποία έχει επηρεάσει τα αποτελέσματα της εταιρείας, αυτά έχουν σταθεροποιηθεί, αλλά παραμένουν αρνητικά. Οι απαραίτητοι για τη συνέχιση της λειτουργίας του ομίλου και της εταιρείας πόροι καλύπτονται από την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας, την εφαρμογή πολιτικής εισπράξεων, την ρευστοποίηση απαιτήσεων, της είσπραξης οφειλόμενων επιδοτήσεων επενδυτικών έργων, την αναδιάρθρωση της εταιρικής δομής καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέσο προκύψει ή θεωρηθεί κατάλληλο από τη διοίκηση. Θεωρείται σημαντικό να σημειωθεί ότι στις υποχρεώσεις της εταιρείας δεν περιλαμβάνονται μεταχρονολογημένες επιταγές της. Η διοίκηση της εταιρίας θεωρεί ότι η αρχή της λειτουργούσας επιχείρησης είναι η βάση για την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων και διαθέτει επάρκεια πόρων οι οποίοι θεμελιώνουν την ανωτέρω αρχή.

  Για το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης, προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της κρίσης, οπότε με την εντατικοποίηση των προσπαθειών για αύξηση των εσόδων, για εύρεση νέων πηγών εσόδων και περαιτέρω μείωση των δαπανών, με τον περαιτέρω εξορθολογισμό της παραγωγής και τη διατήρηση μειωμένων αποθεμάτων, η εταιρεία προσβλέπει στην εύρυθμη λειτουργία της και εκτιμά ότι θα καταφέρει να μειώσει τη ζημιά της.

  Ανθρώπινο Δυναμικό

  Στην Εταιρεία επενδύουμε στους ανθρώπους μας, καθώς αναγνωρίζουμε και στηρίζουμε τη συμβολή τους στην επιχειρηματική μας επιτυχία και τη μελλοντική μας ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε διαμορφώσει ένα εργασιακό περιβάλλον όπου το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας, αισθάνεται ασφάλεια, ισονομία, σταθερότητα, ικανοποίηση, αφοσίωση και δέσμευση στις εταιρικές αρχές και αξίες. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των εργαζομένων μας αποτελεί για μας βασική δέσμευση. Για το λόγο αυτό: 

  - Η δέσμευσή μας στην Υγεία και Ασφάλεια αποτελεί το θεμέλιο της λειτουργίας μας, καθώς εργαζόμαστε για να επιτύχουμε το στόχο μας για μηδενικά ατυχήματα στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας. Βασική μέριμνα είναι η αξιολόγηση των συνθηκών και κινδύνων που μπορεί να προκαλέσουν δυστυχήματα ή ατυχήματα στους χώρους εργασίας μας.

  - Φροντίζουμε για την προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών, με αρχές και αξίες όπως η ακεραιότητα, η συνέπεια, η αφοσίωση, η δημιουργική σκέψη, η επαγγελματική ευσυνειδησία και η υπευθυνότητα.

  - Επιδιώκουμε να παρέχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον, που εξασφαλίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για δημιουργικότητα, ανάπτυξη και πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε εργαζομένου

  - Προάγουμε τη συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω: α) διαδικασιών αξιολόγησης της απόδοσης και επίτευξης στόχων και β) προγραμμάτων επιμόρφωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων

  Περιβαλλοντικά Θέματα

  Η προσπάθεια της Εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος δεν περιορίζεται στην εφαρμογή των κανόνων, των απαιτούμενων ρυθμίσεων και τη λήψη των εκάστοτε κατάλληλων μέτρων. Εκφράζεται και από την δέσμευσή της να διενεργεί συστηματικούς ελέγχους των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

  Τα μέτρα και οι αρχές της Εταιρείας για την προστασία του Περιβάλλοντος είναι τα ακόλουθα:

  - Τήρηση συμφωνιών και δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει ως Εταιρεία πέραν των νομικών μας υποχρεώσεων.

  - Εκτίμηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουμε μας εταιρειών στο περιβάλλον, καταγραφή κινδύνων, εκτίμηση κινδύνου σοβαρών ατυχημάτων από τις παλαιότερες, παρούσες και μελλοντικές δραστηριότητες και αξιοποίηση των εκτιμήσεων αυτών στα μακροπρόθεσμα προγράμματα και στους νέους σχεδιασμούς

  - Έλεγχος και συνεχής μείωση των στερεών και υγρών αποβλήτων.

  - Βελτίωση της διαχείρισης των καταλοίπων με την προώθηση διαδικασιών ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης ή αξιοποίησης.

  - Έλεγχος της κατανάλωσης πρώτων υλών και ενέργειας

  - Πρόληψη κάθε κινδύνου ρύπανσης, ακόμα και τυχαίας ή άλλων μεγάλων ατυχημάτων.

  - Μελέτη, διατήρηση και εξέλιξη των κατάλληλων μέσων πρόληψης και καταστολής, ιδιαίτερα στην περίπτωση τροποποίησης των εγκαταστάσεων

  - Διόρθωση κάθε απόκλισης που διαπιστώνεται, με τη θέσπιση και υλοποίηση σχεδίων βελτίωσης/αποκατάστασης και προληπτικών ενεργειών

  - Εκπαίδευση και πληροφόρηση του προσωπικού, κατά τρόπο προσαρμοσμένο στα καθήκοντα και στις ανάγκες του κάθε εργαζόμενου

  - Παρακίνηση των συνεργατών (εργολάβων, προμηθευτών, πελατών) για σεβασμό των ίδιων απαιτήσεων ως προς το περιβάλλον και τη βιομηχανική ασφάλεια.

  ΙΙ. Σημαντικά γεγονότα πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης και ως σήμερα

  Στις 31 Aυγούστου 2021 πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση. -Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-31/12/2020 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.
  -Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα και την όλη διαχείριση της χρήσης 1/1- 31/12/2020.
  -Εγκρίθηκε η καταβολή μισθών με αποζημίωση μελών Δ.Σ.
  -Εκλέχθηκαν οι ορκωτοί ελεγκτές για τη χρήση 2021.

  ΙΙΙ. Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για το δεύτερο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης

  Μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα

  Η Διοίκηση εκτιμά συνεχώς τον πιθανό αντίκτυπο τυχόν αλλαγών στο μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον στην Ελλάδα έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και τα μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν επιπτώσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα. Με βάση την τρέχουσα αξιολόγησή της, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου πέραν των όσων έχουν ήδη αναγνωριστεί κατά την 30 Ιουνίου 2021.

  Ο Όμιλος συνεχίζει να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19. Μέχρι σήμερα έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών στο κατάστημα, ενώ συμμορφώνεται άμεσα με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις επίσημες αρμόδιες αρχές.

  Ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας

  Στο τρέχον οικονομικό κλίμα, με εμφανή τα σημάδια της οικονομικής ύφεσης (πτώση πωλήσεων, ανεργία, έλλειψη ρευστότητας, κ.λπ.) η λειτουργία της εταιρείας και του ομίλου εμφανίζει χρηματοοικονομικές αδυναμίες στις οικονομικές της καταστάσεις. Οι αδυναμίες αυτές συνίστανται στις σωρευμένες ζημιές που έχουν σαν συνέπεια τα ίδια κεφάλαια την 30/06/2021 να είναι αρνητικά και να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548 / 2018, ενώ υφίστανται και ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Τράπεζες, Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία και προμηθευτές. 

  Κατά το Ά εξάμηνο του 2021, η συνεχιζόμενη επίπτωση της πανδημίας COVID-19 επέφερε ξανά μείωση της δραστηριότητας του Ομίλου. Οι συνεχιζόμενοι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις που επιβλήθηκαν στις μετακινήσεις του καταναλωτικού κοινού και το κλείσιμο των καταστημάτων, οδήγησαν ξανά σε πτώση του τζίρου.

  Η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και φροντίζει για την εφαρμογή των διαδικασιών και ιδίως τη λήψη των μέτρων και πολιτικών που κρίνονται σκόπιμα και αναγκαία, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρηματική συνέχεια και να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες στο μικρότερο δυνατό βαθμό. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της προσπάθειας να αντισταθμίσει τη ζημιά από τη σημαντική μείωση των εσόδων, προχώρησε κατά την διάρκεια του Ά εξαμήνου 2021 στη χρήση των αναγκαίων μέτρων εφαρμόζοντας όλα τα κρατικά εργαλεία στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων (αναστολές συμβάσεων, πρόγραμμα Συν-εργασία, παράταση πληρωμής φόρων και εισφορών, επιστρεπτέα προκαταβολή κ.λπ.). Τα παραπάνω μέτρα, περιόρισαν ως ένα βαθμό τη μεγάλη ζημιά από τη μείωση των εσόδων και βοήθησαν στην κάλυψη όσο το δυνατόν του κεφαλαίου κίνησης.

  Η σταδιακή αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας κυρίως από το Γ’ τρίμηνο του 2021,με την παύση των περιοριστικών μέτρων και το άνοιγμα των καταστημάτων, οδήγησε σε βελτίωση του οικονομικού κλίματος και δημιούργησε προσδοκίες για οικονομική ανάκαμψη/

  Στόχος της εταιρείας είναι η διεύρυνση και ανάπτυξη του παραδοσιακού αντικειμένου που είναι η παραγωγή και εμπορία βιβλίων. Η μεγάλη παραγωγική δυνατότητα της εταιρείας σε εκτυπώσεις, δίνει τη δυνατότητα σε περαιτέρω διείσδυση στο χώρο των εκτυπώσεων, όχι μόνο βιβλίων αλλά και κάθε μορφής εντύπου, η οποία δεν έχει έως τώρα τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

  Παρά την παρούσα οικονομική κρίση η οποία έχει επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα και τις ροές της εταιρείας, οι απαραίτητοι για τη συνέχιση της λειτουργίας του ομίλου και της εταιρείας πόροι καλύπτονται από την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας, την εφαρμογή πολιτικής εισπράξεων, τη ρευστοποίηση απαιτήσεων, την αναδιάρθρωση της εταιρικής δομής καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέσο προκύψει ή θεωρηθεί κατάλληλο από τη διοίκηση. Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι η αρχή της λειτουργούσας επιχείρησης είναι η κατάλληλη βάση για την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων και διαθέτει επάρκεια πόρων οι οποίοι θεμελιώνουν την ανωτέρω αρχή. 

  Στις 29/3/2018 η εταιρεία υπέβαλλε αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών κατ’ άρθρο 99, όπως ισχύει, σε συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες. Η σχετική δίκη έγινε στις 23/5/2018 και η απόφαση εκδόθηκε υπέρ της εταιρείας στις 30/1/2019 (Αρ.απόφ.48 – Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών) και έκανε δεκτή την αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης στο σύνολο της.

  Η παρατεταμένη ύφεση στον κλάδο που δραστηριοποιείται η εταιρία δεν έκανε εφικτή την υλοποίηση του σχεδίου εξυγίανσης, με αποτέλεσμα οι πιστώτριες τράπεζες να καταγγείλουν την σύμβαση εξυγίανσης.

  Η εταιρεία υπέβαλε την υπ΄αριθμ. 159853/31.10.19 αίτηση στο πλαίσιο του Ν. 4469/2017 περί "Εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις", για την αναδιάρθρωση των οφειλών της. Κατόπιν της υποβολής της, η εν λόγω αίτηση κοινοποιήθηκε στις πιστώτριες τράπεζες. Κατά την διάρκεια του 2021, μετά την επαλήθευση των στοιχείων των πιστωτών, ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής και συγκεντρώθηκε το απαραίτητο από το νόμο ποσοστό 85,25% των πιστωτών. Στην παρούσα φάση η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο επαλήθευσης των ποσών των απαιτήσεων και εξασφαλίσεων που έχουν δηλωθεί από την Εταιρεία και τους πιστωτές. 

  Η Διοίκηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και έχει εκπονήσει νέο επιχειρηματικό σχέδιο αναδιάρθρωσης το οποίο θα υποβληθεί στους πιστωτές στα πλαίσια της διαδικασίας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών της.

  Η Διοίκηση αναμένει την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών της και ταυτόχρονα συνεχίζει την προσπάθεια προσέλκυσης επενδυτών με στόχο τα παραπάνω να συμβάλλουν στην αναστροφή της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και του ομίλου και την καλυτέρευση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του.

  Εντούτοις, η πιθανότητα αδυναμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών της εταιρείας, η πιθανότητα μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας προσέλκυσης επενδυτών και οι τελικές αποφάσεις των Μετόχων αναφορικά με την αρνητική καθαρή θέση της Εταιρείας, υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου.

  Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση της εταιρείας στο επισυναπτόμενο αρχείο στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία".

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ