Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 27-Σεπ-2021 10:17

  Αύξηση καθαρών κερδών κατά 64% για την BriQ Properties κατά το α' εξάμηνο του 2021

  BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.: Νέες επενδύσεις σε Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Αύξηση εσόδων κατά 46% κατέγραψε η BriQProperties κατά το α' εξάμηνο του 2021, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να καταγράφουν αύξηση 44% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

  Πιο αναλυτικά, "η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ (η "Εταιρεία" και ο "Όμιλος") ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τις ενοποιημένες καταστάσεις του α΄ εξαμήνου 2021, τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε € 2.574 χιλ. έναντι € 1.766 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 46%. Η αύξηση αυτή επιτεύχθηκε παρά τη μείωση των εσόδων κατά € 951 χιλ. στο α΄ εξάμηνο του 2021 εξαιτίας των μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω COVID-19 για μείωση των μισθωμάτων, ενώ η αντίστοιχη μείωση του α’ εξαμήνου του 2020 ήταν σημαντικά χαμηλότερη (€ 374 χιλ.). H αύξηση των εσόδων κατά 46% οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση των εσόδων από τις νέες επενδύσεις του Ομίλου σε logistics την προηγούμενη δωδεκάμηνη περίοδο.

  Η σημαντική στροφή του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρείας στον τομέα των logistics αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων στις 30.06.2021 ήταν κατανεμημένη σε 47% logistics, 30% γραφεία, 17% ξενοδοχεία και 6% λοιπές χρήσεις ενώ την 30.06.2020 ήταν 44% γραφεία, 27% ξενοδοχεία, 14% logistics και 15% λοιπές χρήσεις.

  Η Εταιρεία κατέγραψε σε ενοποιημένο επίπεδο αύξηση των μεγεθών της στο πρώτο εξάμηνο του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ειδικότερα:

  •  

   Την 30η Ιουνίου 2021 οι επενδύσεις του Ομίλου περιλάμβαναν 28 επενδυτικά ακίνητα συνολικής αξίας € 114.244 χιλ. έναντι ακίνητων αξίας € 106.001 χιλ. την 31.12.2020 και ακίνητων αξίας € 71.665 χιλ. την 30.06.2020.

    

  •  

   Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2021, η Εταιρεία προχώρησε σε νέες επενδύσεις συνολικού ποσού € 6.151 χιλ. εκ των οποίων ποσό € 2.146 χιλ. αφορούσε την αγορά κτιρίου γραφείων στο Πειραιά, € 1.054 χιλ. αφορούσαν την απόκτηση οικοπέδων στην περιοχή του Ασπροπύργου και € 2.950 χιλ. αφορούσαν κεφαλαιουχικές δαπάνες κυρίως για το υπό ανέγερση Κτίριο Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ) στον Ασπρόπυργο.

    

  •  

   Τα προσαρμοσμένα(1)(2) κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 44% και ανήλθαν σε € 1.661 χιλ. έναντι € 1.152 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

    

  •  

   Τα προσαρμοσμένα(1)(2) κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 62% και ανήλθαν σε € 1.310 χιλ. έναντι € 809 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

    

  •  

   Τα προσαρμοσμένα(1) καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 64% και ανήλθαν σε

    

  € 1.253 χιλ. έναντι € 763 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

  Τα ταμειακά διαθέσιμα την 30η Ιουνίου 2021 ανήλθαν σε € 3.358 χιλ. έναντι € 2.067 χιλ. την 31η

  Δεκεμβρίου 2020.

  Την 30η Ιουνίου 2021 οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονταν € 26.232 χιλ. έναντι €

  18.313 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2020.

  Η Εταιρεία την 30.06.2021 είχε στην κατοχή της συνολικά 358.618 ίδιες μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας € 753 χιλ. και αξίας κτήσης € 625 χιλ. Οι κατεχόμενες ίδιες μετοχές την 30.06.2021 αντιστοιχούσαν στο 1,0% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

  Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη και οι βασικοί δείκτες, σε ενοποιημένη βάση, περιλαμβάνονται στους ακόλουθους πίνακες:

   

  (ποσάσεχιλ.)

   

   

  Αποτελέσματα
  χρήσης

   

   

  01.01-

   

   

  30.06.2021

   

   

  01.01-

   

   

  30.06.2020

   

   

  %

   

   

  Έσοδα από μισθώματα

   

   

  2.574

   

   

  1.766

   

   

  45,7%

   

   

  Κέρδη προ τόκων, φόρων και συνολικών αποσβέσεων

   

   

  (EBITDA)

   

   

  3.421

   

   

  1.462

   

   

  134,0%

   

   

  Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και

   

   

  συνολικών αποσβέσεων (Adj. EBITDA)(1)(2)

   

   

  1.661

   

   

  1.152

   

   

  44,2%

   

   

  Κέρδη προ φόρων

   

   

  3.070

   

   

  1.119

   

   

  174%

   

   

  Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, (Adj.EBT) (1)

   

   

  1.310

   

   

  809

   

   

  62,0%

   

   

  Καθαρά κέρδη μετά φόρων

   

   

  3.013

   

   

  1.073

   

   

  181%

   

   

  Προσαρμοσμένα Καθαρά κέρδη μετά φόρων(1)

   

   

  1.253

   

   

  763

   

   

  64%

   

  1.  

   Μησυμπεριλαμβανομένωντωνκερδώναπότηναναπροσαρμογήακινήτωνστηνεύλογηαξία

    

  2.  

   ΠεριλαμβάνειπροσαρμογήτουΕΝΦΙΑώστενααντιστοιχείστηνπερίοδοεξαμήνουκαθώςτααποτελέσματαεξαμήνουέχουνεπιβαρυνθείμετο100% τηςετήσιαςπρόβλεψης ΕΝΦΙΑ.

    

   

  Βασικοί
  Δείκτες

   

   

  30.06.2021

   

   

  31.12.2020

   

   

  Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις σε ακίνητα (L.T.V.)

   

   

  23,0%

   

   

  17,2%

   

   

  Δανειακές Υποχρεώσεις μείον μετρητά προς Επενδύσεις σε

   

   

  ακίνητα (Net L.T.V.)

   

   

  20,0%

   

   

  15,3%

   

   

  Σύνολο ίδιων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της

   

   

  Εταιρείας (Ν.Α.V.)

   

   

  84.282

   

   

  84.016

   

   

  Εσωτερική Λογιστική Αξία Μετοχής (Ν.Α.V./μετοχή)

   

  2,38

   

  2,37

   

  Η Διοίκηση της Εταιρείας θα παρουσιάσει τα Οικονομικά Αποτελέσματα για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2021 μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης, την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021, στις 14:00 ώρα Ελλάδος.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ