Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 10-Σεπ-2021 17:07

  Φιερατέξ: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση 2020 - Το νέο Δ.Σ.

  Φιερατέξ: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση 2020 - Το νέο Δ.Σ.
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στην απόφαση να μην διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2020, καθώς και στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Φιερατέξ.

  Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση:

  "Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκλήθηκε σήμερα 10.09.2021 και ώρα 14:00 στην έδρα της εταιρίας στη Νέα Σάντα Κιλκίς. Σε αυτήν παραβρέθηκαν 4 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν 5.289.643 κοινές ονομαστικές μετοχές ή ποσοστό 51,841% του μετοχικού κεφαλαίου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

  Επί του 1ου θέματος

  Η Γενική Συνέλευση, αφού αναγνώσθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, ενέκρινε ομόφωνα την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2020 μετά των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων καθώς και των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εν λόγω εταιρικής χρήσης.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.289.643

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,841%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.289.643

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.289.643, κατά: 0, παρών: 0                   

  Επί του 2ου θέματος

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020 και απαλλάχτηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2020, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. 

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.289.643

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,841%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.289.643

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.289.643, κατά: 0, παρών: 0

  Επί του 3ου θέματος

  Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2020.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.289.643

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,841%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.289.643

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.289.643, κατά: 0, παρών: 0

  Επί του 4ου θέματος

  Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα η ανάθεση του τακτικού ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Σ.Ο.Λ. Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125).

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.289.643

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,841%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.289.643

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.289.643, κατά: 0, παρών: 0

  Επί του 5ου θέματος

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αναλύονται ειδικότερα στην με αριθμό 60/18.09.2020 Εγκύκλιο αυτής. 

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.289.643

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,841%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.289.643

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.289.643, κατά: 0, παρών: 0

  Επί του 6ου θέματος

  Με γνώμονα την άμεση, ουσιαστική και αποτελεσματική συμμόρφωση και εναρμόνιση της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας καθώς και τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου.

  Κατόπιν των ανωτέρω, το νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου ορίζεται πενταετής ήτοι μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

  1)      Ιωάννης Ανεζουλάκης του Δημητρίου

  2)      Αθανάσιος Μαντήκος  του Αντωνίου

  3)      Δημήτριος Ανεζουλάκης του Ιωάννη  

  4)      Αικατερίνη Ζερβού του Στυλιανού

  5)      Περικλής Κωνσταντινίδης του Ανδρέα

  6)      Λαμπρινή Παπαδοπούλου του Δημητρίου

  Ταυτόχρονα, με ομόφωνη απόφασή της, η Γενική Συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ.:

  Περικλής Κωνσταντινίδης του Ανδρέα και

  Λαμπρινή Παπαδοπούλου του Δημητρίου

  που πληρούν τις τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (και δη τόσο εκ του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 όσο και, ιδίως, εκ του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.289.643

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,841%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.289.643

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.289.643, κατά: 0, παρών: 0

  Επί του 7ου θέματος

  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από 2 (δύο) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού, τα οποία θα ικανοποιούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας τόσο του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, όσο και, ιδίως, του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, και επίσης από 1 (ένα) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου .

  Τα 3 (τρία) ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση του κλάδου που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ένα τουλάχιστον μέλος έχει γνώσεις λογιστικής ή ελεγκτικής.

  Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίσθηκε να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι να είναι πενταετής με λήξη την 10η Σεπτεμβρίου του 2026, παρατεινόμενη όμως μέχρι τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

  Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ' του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, ενώ ακολούθως, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα εκλέξει τον Πρόεδρό της μεταξύ των ανεξάρτητων μελών της.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.289.643

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,841%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.289.643

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.289.643, κατά: 0, παρών: 0

  Επί του 8ου θέματος

  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα η Εταιρία να διαθέτει κοινή  Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12  του ν. 4706/2020.

  Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020 και ακολούθως η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα εκλέξει τον Πρόεδρό της μεταξύ των ανεξάρτητων μελών της.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.289.643

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,841%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.289.643

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.289.643, κατά: 0, παρών: 0

  Επί του 9ου θέματος

  Δεν υπήρξε άλλο θέμα ή ανακοίνωση".

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ