Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 29-Ιουν-2021 15:55

  Newsphone: Από 30.06 έως 28.07 η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης

  Newsphone: Από 30.06 έως 28.07 η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Από τις 30.06.2021 έως τις 28.07.2021 θα διαρκέσει η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης που έχει υποβάλει η εταιρεία ΑΝΚΟΣΤΑΡ για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Newsphone που δεν κατέχει και εν συνεχεία τη διαγραφή της από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

  Το προσφερόμενο από τον Προτείνοντα αντάλλαγμα, σε μετρητά, για την απόκτηση κάθε μετοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα του προσφερθεί νομίμως και εγκύρως  κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ανέρχεται σε €0,50 ανά μετοχή.

  Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία: 

  Στις 25.06.2021 (η "Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου"), το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η "ΕΚ") ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Ν. 3461/2006 (στο εξής ο "Νόμος"), όπως ισχύει, το πληροφοριακό δελτίο (στο εξής το "Πληροφοριακό Δελτίο") της προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης (στο εξής η "Δημόσια Πρόταση") την οποία η εταιρεία με την επωνυμία "ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ" (στο εξής ο "Προτείνων"), είχε απευθύνει προς τους μετόχους της εταιρείας "ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" (στο εξής η "Εταιρεία"). Ο Προτείνων εκκίνησε τη Δημόσια Πρόταση την 12.05.2021 (στο εξής η "Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης") ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά και υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Νόμου, καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης (όπως ορίζεται κατωτέρω), όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 6 και 7 του Νόμου. Ακολούθως, η Δημόσια Πρόταση και η Έκθεση Αποτίμησης ανακοινώθηκαν με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει διορίσει την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία", με διακριτικό τίτλο "Τράπεζα Πειραιώς" ως σύμβουλο του Προτείνοντος σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου (στο εξής ο "Σύμβουλος του Προτείνοντος").

  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

  Την 19.06.2020, οι κ.κ. Γεώργιος Θεοδόσης – Μαλιούρης του Αναστασίου, Τερέζα Θεοδόση του Γεωργίου και Ευστράτιος Απέργης του Νικολάου-Φιλίππου (στο εξής οι "Βασικοί Μέτοχοι") σύναψαν εγγράφως συμφωνία μετόχων (η "Συμφωνία Μετόχων") με την οποία, μεταξύ άλλων, συμφώνησαν να ενεργούν συντονισμένα μεταξύ τους κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου, για τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας και την μετέπειτα διαγραφή της από το Χρηματιστήριο Αθηνών ("Χ.Α.")

  Δυνάμει της Συμφωνίας Μετόχων, oι Βασικοί Μέτοχοι υπερέβησαν το όριο του 33,33% των Μετοχών (όπως ορίζονται κατωτέρω) και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία και ως εκ τούτου δημιουργήθηκε η υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης. Ο Προτείνων (ο οποίος ελέγχεται από τους Βασικούς Μετόχους) υπέβαλε κατά την 24.06.2020 υποχρεωτική δημόσια πρόταση, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. την 18.09.2020 και ολοκληρώθηκε την 18.11.2020. Με την λήξη αυτής, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα (όπως ορίζονται κατωτέρω) κατείχαν 24.641.256 Μετοχές άμεσα και έμμεσα, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 88,48% του τότε συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

  Κατόπιν, ο Προτείνων κατά την 13.01.2021 και 14.01.2021 απέκτησε χρηματιστηριακά 154.531 Μετοχές της Εταιρείας συνολικά. Επιπλέον, σημειώνεται ότι την 28.04.2021, έλαβε χώρα η διαγραφή των 97.901 ιδίων μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., οι οποίες ακυρώθηκαν δυνάμει της από 13.04.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

  Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, βάσει του άρθρου 2 (ε) του Νόμου είναι: (i) οι Βασικοί Μέτοχοι, ως πρόσωπα που έχουν τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα, (ii) τα πρόσωπα που ελέγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από τους Βασικούς Μετόχους και κατέχουν μετοχές της Εταιρείας, ήτοι η PULCLAIR COMPANY LTD η οποία ελέγχεται και ανήκει κατά 100% στον Γεώργιο Θεοδόση – Μαλλιούρη και η PANFORCE LIMITED η οποία ελέγχεται και ανήκει κατά 100% στον Ευστράτιο Απέργη και η ANCOSTAR HOLDINGS LIMITED, 100% μητρική εταιρεία του Προτείνοντα η οποία ελέγχεται από κοινού και ανήκει στους Βασικούς Μετόχους (κατά 52,75% στον Γεώργιο Θεοδόση – Μαλιούρη, 20,15% στην Τερέζα Θεοδόση του Γεωργίου και 27,10% στον Ευστράτιο Απέργη) και (iii) τα πρόσωπα που ελέγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από τους Βασικούς Μετόχους και δεν κατέχουν Μετοχές ή δεν ανήκουν στον όμιλο της Εταιρείας, και είναι τα εξής: 1. ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 2. ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΙΙΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 3. ΙΟΝΙΣΣΟΣ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 4. ΙΟΝΙΣΣΟΣ ΦΕΡΡΙΣ ΙΙΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 5. ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ V ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 6. ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΓΚΡΟΥΠ (κοινοπραξία των υπό 1, 2,3 4 και 5 ναυτικών εταιρειών), 7. LEVANTE PROPERTIES IΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 8. Ε. Απέργης – Μ.Ε. Δημητροκάλλη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, 9. ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και 10. Ramani Company Limited (από κοινού τα "Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα" ή τα "Συντονισμένα Πρόσωπα"). Πέραν αυτών, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

  Κατά την ημερομηνία της παρούσης, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €8.325.029,70 και διαιρείται σε 27.750.099 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (στο εξής οι "Μετοχές"), οι οποίες είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην "Κύρια Αγορά" του Χ.Α.

  Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 2.954.312 Μετοχές (στο εξής οι "Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης") κατ' ανώτατο αριθμό, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 10,65% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου  και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας

  Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχαν άμεσα και έμμεσα 24.795.787 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους περίπου 89,35% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

  Περαιτέρω, ο Προτείνων από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, απέκτησε συνολικά, 1.003.018  Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 3,61% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατά συνέπεια, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχαν άμεσα και έμμεσα 25.798.805 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 92,97% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

  2. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

  Το προσφερόμενο από τον Προτείνοντα αντάλλαγμα, σε μετρητά, για την απόκτηση κάθε Μετοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα του προσφερθεί νομίμως και εγκύρως  κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (στο εξής η "Περίοδος Αποδοχής"), ανέρχεται σε €0,50 ανά Μετοχή (στο εξής το "Προσφερόμενο Αντάλλαγμα").

  Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

  - η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών (MXTM) κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχεται σε €0,4906.

  - ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα 1.12 α) του Πληροφοριακού Δελτίου, με μέγιστη τιμή που ανέρχεται σε €0,47 ανά μετοχή.

  - ο Προτείνων όρισε την εταιρεία "Q.A.S ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" ως ανεξάρτητο αποτιμητή (ο "Αποτιμητής") για τη διενέργεια αποτίμησης και τη σύνταξη της Έκθεσης Αποτίμησης, για τον προσδιορισμό του εύλογου και δίκαιου ανταλλάγματος, δεδομένου ότι, συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις (i) του άρθρου 9, παρ. 6, περίπτωση (β) του Νόμου, καθώς, κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, επί των κινητών αξιών, που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, έχουν διενεργηθεί συναλλαγές σε λιγότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας της οικείας αγοράς, και συγκεκριμένα σε 70 ημέρες εκ των 119 ημερών λειτουργίας, και οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 4,04% του συνόλου αυτών, και (ii) του άρθρου 9, παρ. 6, περίπτωση (γ) του Νόμου καθώς το εύλογο και δίκαιο αντάλλαγμα όπως προσδιορίζεται με τα κριτήρια της παρ. 4 του άρθρου 9 του Νόμου, ήτοι €0,4906 ανά Μετοχή, υπολείπεται του ογδόντα τοις εκατό (80%) της λογιστικής αξίας ανά Μετοχή, με βάση τα στοιχεία του μέσου όρου των τελευταίων δύο δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του ν. 3556/2007, ήτοι €0,614 ανά Μετοχή.

  Ο Αποτιμητής χρησιμοποίησε τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης: (α) Μέθοδο Προεξόφλησης Ταμειακών Ροών (β) Μέθοδο Δεικτών Κεφαλαιαγοράς, (γ) Μέθοδο Συγκρίσιμων Συναλλαγών, από τις οποίες προέκυψε, η σταθμισμένη τελική τιμή ανά Μετοχή €0,49.

  Επομένως το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τα κριτήρια του "δίκαιου και εύλογου" ανταλλάγματος κατ' άρθρο 9, παρ. 4 και 6 του Νόμου.

  Πέραν του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των μετόχων που θα αποδεχτούν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής οι "Αποδεχόμενοι Μέτοχοι") την καταβολή των προβλεπόμενων στο άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.1.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (στο εξής η "ΕΛ.Κ.Α.Τ.") δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών, σήμερα ανερχόμενων σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο ανά Λογαριασμό Αξιογράφων. Η αξία μεταβίβασης υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μετοχών, που του έχουν νομίμως και εγκύρως προσφερθεί από τους Αποδεχόμενους Μετόχους, επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (α) του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, και (β) της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.

  Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν.2579/1998 φόρο, σήμερα ανερχόμενο σε 0,2% επί της αξίας συναλλαγής, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

  Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., αλλά μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

  3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

  Η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης αποδοχής (στο εξής η "Δήλωση Αποδοχής") στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή (όπως ορίζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο) τους μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις μετοχές τους θα διαρκέσει συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες, με έναρξη στις 30.06.2021 στις 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήξη στις 28.07.2021, με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του Νόμου (στο εξής η "Περίοδος Αποδοχής").

  Η διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2 του Πληροφοριακού Δελτίου.

  Από, και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εµπρόθεσµης και νόµιµης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που περιγράφεται στην παράγραφο 2.2 του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Αποδεχόµενος Μέτοχος θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη ∆ηµόσια Πρόταση.

  Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει νομίμως και προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της καθώς και τα προβλεπόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

  4. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

  Οι μέτοχοι της Εταιρείας μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων Αποδοχής από όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

  Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται από τον Σύμβουλο του Προτείνοντος, από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα και τους Συμμετέχοντες στο Σ.Α.Τ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

  Το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν σε έντυπη μορφή στην έδρα του Προτείνοντος και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Συμβούλου του Προτείνοντος, (www.piraeusholdings.gr), του Χ.A. (www.helex.gr) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr). Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν διαθέτει ιστοσελίδα.

  5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

  Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν με επιμέλεια του Προτείνοντος, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι μέχρι και την 30.07.2021, στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., και θα κοινοποιηθούν στους εργαζόμενους της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου.

  Η μεταβίβαση των Μετοχών, που έχουν νομίμως και εγκύρως προσφερθεί από τους Αποδεχόμενους Μετόχους, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.6 του Πληροφοριακού Δελτίου.

  6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

  Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και δοθέντος ότι ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν ήδη συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

  ‐ Θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out), εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όλων των Μετοχών των υπολοίπων μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, (στο εξής το "Δικαίωμα Εξαγοράς").

  ‐ Θα υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (στο εξής το "Δικαίωμα Εξόδου"). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

  Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς  ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, οι οποίοι θα κατέχουν τις 27.750.099 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας θα συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής της Εταιρείας από το Χ.Α.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ