Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 25-Ιουν-2021 19:00

  AS Company: Διανομή μικτού μερίσματος 8,372537 λεπτά ανά μετοχή ενέκρινε η Γ.Σ.

  AS Company: Διανομή μικτού μερίσματος 8,372537 λεπτά ανά μετοχή ενέκρινε η Γ.Σ.
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη διανομή μικτού μερίσματος 8,372537 λεπτά ανά μετοχή για τη χρήση 2020, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Γενική Συνέλευση της AS Company.

  Το μικτό ποσό είναι προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 37.906 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία και δεν δικαιούνται μερίσματος.

  Οι μέτοχοι ενέκριναν επίσης την αγορά από την εταιρεία ιδίων μετοχών της, μέχρι ποσοστού 5 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

  Ειδικότερα, όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, την 25η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας του έτους 2021 η οποία διεξήχθη ως προς όλους τους μετόχους με τηλεδιάσκεψη, σε πραγματικό χρόνο υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference). Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρίας στις 20.06.2021, η οποία αποτελεί την ημερομηνία καταγραφής (Record Date), ανερχόταν σε 13.126.020 κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου, πλην των ιδίων μετοχών. Κατά την ημερομηνία καταγραφής η Εταιρία κατείχε 37.906 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,289% του μετοχικού κεφαλαίου. Για τις μετοχές αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου και δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας. Οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου είναι 13.088.114, ήτοι ποσοστό 99,711 % του μετοχικού κεφαλαίου. 

  Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν νόμιμα μέτοχοι που κατέχουν 10.509.479 Μετοχές, επί συνόλου 13.126.020 Μετοχών, ήτοι ποσοστό 80,298% του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς να υπολογίζονται οι ίδιες μετοχές της Εταιρίας. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται και στην αναφερόμενη ανά θέμα, κατωτέρω, απαιτούμενη απαρτία.

  Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας κατά θέμα, όπως έχουν αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

  1. Στο 1ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 1.1.2020 έως και 31.12.2020 (Έκθεση Διαχείρισης σε ενιαία μορφή για την Εταιρία και τον Όμιλό της και οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την Εταιρία και τον Όμιλό της, βάσει του ν. 4548/2018 και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) με την επ’ αυτών Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή). 

  2. Στο 2ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020, μικτού ποσού 8,372537 λεπτά ανά μετοχή. Το μικτό ποσό είναι προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 37.906 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία και δεν δικαιούνται μερίσματος. Εξουσιοδοτήθηκε περαιτέρω το ΔΣ για να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια, για την καταβολή του μερίσματος. 

  3. Στο 3ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2020–31.12.2020 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών για την ίδια χρήση, κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ’ του Ν. 4548/2018. 

  4. Στο 4ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2020–31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018. 

  5. Στο 5ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις αμοιβές και παροχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 1.1.2020–31.12.2020. 

  6. Στο 6ο θέμα οι μέτοχοι, μετά από την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αμοιβών, αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν μέχρι σήμερα και θα καταβληθούν προς τα μέλη του Δ.Σ. κατά την τρέχουσα χρήση 2021, μέχρι του συνολικού ποσού των 500.000,00 € κατ’ ανώτατο όριο. Επίσης την έγκριση προκαταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. εντός των ιδίων πλαισίων που ισχύουν για το 2021, για το χρονικό διάστημα μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του έτους 2022, υπό την αίρεση της τελικής έγκρισης από αυτήν. Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. για τον καθορισμό των ακριβών ποσών αμοιβών εκάστου μέλους και το χρόνο καταβολής τους, τόσο για τις εγκριθείσες αμοιβές της τρέχουσας χρήσης 2021 όσο και για τις προεγκριθείσες της χρήσης 2022. 

  7. Στο 7ο θέμα, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν αναφορικά με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, στην οποία περιλαμβάνεται και η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρία. Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά τη εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020. 

  8. Στο 8ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την εκλογή της εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών με την επωνυμία KPMG Ορκωτοί ελεγκτές ΑΕ (ΑΜ:114), που εδρεύει στην Αθήνα, Στρατηγού Τόμπρα 3, ΤΚ 15342, Αγία Παρασκευή, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού για την χρήση 2021 (1.1.2021- 31.12.2021). 

  9. Στο 9ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την εκλογή του κ. Μιχάλη Ζαρκάδη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Πέτρου Ιακώβου μέχρι το πέρας της θητείας του ισχύοντος Δ.Σ., αφού διαπίστωθηκε η συνδρομή των κριτηρίων ανεξαρτησίας του, κατά το άρθρο 4 του Ν. 3016/2002 και το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020. Η θητεία του ως άνω μέλους θα λήξει με την θητεία των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. την 21.6.2022, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022. 

  10. Στο 10ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα σχετικά με την Επιτροπή Ελέγχου: (α) να συνεχίσει να αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ., αποτελούμενη αποκλειστικά από μέλη του Δ.Σ. (β) να απαρτίζεται από τέσσερα (4) μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων τα τρία θα είναι ανεξάρτητα. (γ) η θητεία των μελών της θα είναι τριετής και θα ακολουθεί αυτήν των μελών του Δ.Σ. (δ) Τα μέλη της θα ορίζονται από το Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1γ. του Ν. 4449/2017 και θα πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44 του ως άνω Νόμου, όπως ισχύει. 

  11. Στο 11ο θέμα, οι μέτοχοι, ενέκριναν ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Εταιρείας, περί σκοπού, για την προσθήκη νέων επιχειρηματικών αντικειμένων. 

  12. Στο 12ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 10 και 12 του καταστατικού της Εταιρείας, περί σύνθεσης και συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ., με την αύξηση των προβλεπόμενων μελών του, που θα είναι πλέον από επτά (7) έως έντεκα (11) και προσθήκη πρόβλεψης για έναν μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και ένα εκτελεστικό Αντιπρόεδρο. 

  13. Στο 13ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, όπως αυτή υποβλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

  14. Στο 14ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την αγορά από την Εταιρία ιδίων μετοχών της, μέχρι ποσοστού 5% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με κατώτατη τιμή κτήσης 0,50 €/ μετοχή και ανώτατη τιμή κτήσης 4,00 €/ μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.
   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ